بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه، رضایت مشتری به عنوان مهم‌ترین شاخص جدید عملکرد سازمان‌ها برای کسب مزیت رقابتی در نظر گرفته می‌شود. در نظام بانکداری نیز مشتریان، محور اصلی بوده و در واقع همه کارها برای جلب رضایت، توجه و جذب آن‌هاست. در این راستا، ارائه یک مدل پذیرش تکنولوژی ویژه برای تشریح و تجزیه و تحلیل رفتاری کاربرد فناوری­های موجود، ضروری می‌باشد. از این رو در این مقاله یک مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته، در جهت پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این چارچوب به منظور توضیح و درک بهتر رفتار استفاده از موبایل بانک، جنبه‌هایی از مدل پذیرش تکنولوژی (TAM) را با جنبه‌های از تئوری انتشار نوآوری (IDT) ادغام می‌کند. روش این مطالعه از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد و به مدت 6 ماه در سال 1390 انجام یافته است. جامعه آماری را مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان یزد تشکیل می‌دهد. از این جامعه نمونه­ای به حجم 296 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. علاوه بر این از تحلیل مسیر برای آزمون فرضیات و بررسی روابط میان مولفه‌های چارچوب تحقیق استفاده شد و در پایان صحت روابط مولفه‌های این چارچوب مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلیه عوامل شناسایی شده در مدل اثر مستقیم یا غیر مستقیمی بر استفاده واقعی کاربران از موبایل بانک دارد که از میان مزایای دریافت شده در رتبه اول قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Affecting Factors of M-Banking Acceptance by Saderat Bank's Customers

نویسندگان [English]

  • A. R. Konjkave Monfared
  • M. Mirhoseini
چکیده [English]

Nowadays, customer satisfaction can be considered as the most important of new performance indicators for organizations to achieve competitive advantage. Also, in the banking system, customers are the main axis and in fact everything is done to attract their attention. So, the technology acceptance model (TAM) is particularly useful for explaining and analyzing Technology-usage behavior. Hence in this paper a technology acceptance model is introduced and analyzed for exploring mobile bank adoption. In terms of purpose, this investigation is typically practical and in terms of methodology/approach is survey based. This study is done in 6 month (1390). Statistical population of this study includes all branches of Yazd Saderat for population is selected. A sample of 296 people has been selected randomly. Moreover Path analysis is used for evaluates and analyzes the model fitting. The results show that all factors in model have direct or indirect effect on actual use of m-banking. Also, Perceive usefulness has the most effect. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile bank
  • Technology Acceptance Model (TAM)
  • IDT
  • Saderat bank
  • Yazd province