تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک صادرات استان مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حفظ مشتری و جلب وفاداری آن، برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می‌شود. بانک‌ها نیز می‌بایست برای بهبود وفاداری مشتریان خود بدنبال استراتژی‌های گوناگون مدیریتی باشند. از دید اغلب محققان و افراد اجرایی، مهم‌ترین نتیجه بکارگیری بازاریابی رابطه‌مند در بانک‌ها همانند سایر بخش‌های خدماتی وفادارسازی مشتریان بوده و این پیامدی است که مورد توجه متخصصان بازاریابی بانک‌ها بوده است. با توجه به اهمیت این رویکرد بر ای سازمان‌های امروزی، این مقاله ارتباط بنیان‌های بازاریابی رابطه‌مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی را با وفاداری مشتری از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه استاندارد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزارLisrel  انجام شد. نتایج پژوهش نشان دهنده‌ی تأثیر مثبت و معنادار بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان در بانک صادرات استان مازندران است. هم چنین تأثیر ابعاد سازه‌ی بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان نیز بررسی شد که تأثیر همه ابعاد معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact relationship marketing on customer loyalty (Case Study: saderat Bank of Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • asef karimi 1
  • rezvan velayati shokouhi 2
  • esmail shabani nejad 3
1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Farabi Campus, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of International Marketing, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Master of Business Administration, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Maintain customer loyalty and attract it, is considered essential for continued business. Meanwhile, the banking industry is not an exception. The bank should also seek to improve their customer loyalty management strategies are different. To most people, researchers and executives, the most important result of the application of marketing relationship banks, like other service sectors making loyal customers and the consequence is that banks have been marketing specialists.Given the importance of this approach in today's organizations, This article bases of the evaluation of the relationship of trust, commitment, communication, conflict management and customer loyalty Competence with banking services is examined. The present article is a descriptive study of the correlation of multiple regression was performed and a population of 384 bank customers in the province's export. The data in the study and questionnaire data were analyzed with regression. The results indicate a significant positive effect on customer loyalty; relationship marketing is a province in the bank. The effect of structural aspects of relationship marketing on customer loyalty were also investigated the effects of all significant aspects.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • BSI
  • Customers
  • loyalty
  • Relationship Marketing