ساختاریابی الگوی مشغولیت‌ها و پیامدهای زندگی غذایی مصرف‌کنندگان؛ شواهدی از مراجعین فروشگاه‌های زنجیره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، در حوزه رفتار مصارف کننده و با محوریت بازاریابی محصولات و مواد غذایی طرح و اجرا شده است. هدف اصلی پژوهش، ساختاریابی و اعتبارسنجی روابط یک الگوی نوین از نوهراسی‌ها و مشغولیت‌های غذایی و سبک‌های زندگی غذایی به عنوان پیش‌بین کننده‌های رضایت و وفاداری مشتریان فروشگاه‌های زنجیرهای سطح شهر تهران است.
از نظر روش‌شناسی، این مطالعه از نوع پیمایشی و کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی - زمینه‌یابی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد سبک زندگی غذایی، صفات شخصیتی غذایی شامل مقیاس نوهراسی غذایی و مقیاس مشغولیت غذایی و هم‌چنین آزمون محقق ‌ساخته رضایت و وفاداری مشتریان جمع‌آوری گردید. اعتبار محتوای عوامل با نظر خبرگان و اعتبار سازه آزمون با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی آزمون نیز با توجه به آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید گردید.
نتایج پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای مطرح شده، پیش‌بین‌های مناسبی از رضایت و وفاداری مشتریان هستند. به گونه‌ای که می‌توان اذعان نمود سبک زندگی غذایی و صفات شخصیتی غذایی، به طور قابل توجهی الگوی رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان را تبیین می‌نمایند. از محدویت‌های ذاتی پژوهش حاضر می‌توان از رویکرد نوین و پیچیده بکار گرفته شده در شناخت عوامل موثر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان حوزه موادغذایی به رغم وجود مشتریان پرشمار با انگیزه‌ها و سلایق متنوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره نمود. کاربردهای مدیریتی و نوآوری پژوهش: نتایج این تحقیق با آزمون محرک‌های شناختی رضایت و وفاداری مشتریان موادغذایی و جنبه‌های رفتاری آنان، درک عمیقی در انگیزه و رفتار مشتریان فراهم می‌آورد که با توجه به رقابت شدید در صنایع غذایی، کاربردهای عملی مهمی برای مدیران بازاریابی و خرده‌فروشان موادغذایی در جهت اتخاذ تصمیمات درست و مقتضی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model Construction of Engagement and Outcomes in Consumers Food Life: Evidence from C stores Customers

نویسندگان [English]

  • Saman Sheikh Esmaeili 1
  • Sana Hazbavi 2
1 Faculty Member, Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 MSc. in Public Administration, School of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was designed and implemented in the field of Food consumer’s behavior and marketing. The main purpose of this study is to provide sufficient evidence for new pattern of food neophobia, food involvement and food life style as predictors of customer satisfaction and loyalty in chain store of Tehran city.
In terms of methodology, the research was survey and applied type and based on descriptive-survey methods. Required data was gathered using, food related lifestyle standard questionnaires, food-related personality traits including food neophobia scale, Food involvement scale and researcher-made measures for customer satisfaction and loyalty.The content of factors was confirmed through the expert’s opinions and the validity of test construct by using factor analysis. Also to determine the measures reliability, Cronbach alpha coefficient was calculated and confirmed. The research findings showed that the proposed variables are suitable predictors of customer satisfaction and loyalty. In such a way that it can be admitted that food-related lifestyle and food-related personality traits significantly explain customer satisfaction and loyalty pattern.
Research Limitations: The new and complex approach used to understand the effective factors of food customers’s satisfaction and loyalty despite the presence of numerous chain store’s customers with the various incentives and tastes could be mentioned as the limitations of the present research. Managerial Implications and Valve: The results of this study provided a deep understanding about the customer’s motivation and behavior by testing the cognitive drivers of food customer’s satisfaction and loyalty and their behavioral aspects. Considering the intense competition in the food industry, it has a practical applications for marketing managers and food retailers for makeing the right decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food involvment
  • Food neophobia
  • Food-related lifestyle
  • loyalty and Satisfaction
  • Food-related personality traits