شناسایی و اولویت‌بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران

چکیده

گمرک نقش مهمی در مبادلات تجاری بین الملل ایفا می‌کند و می‌تواند عامل جلوبرنده و یا بازدارنده در تجارت و تحصیل درآمدهای گمرکی برای دولت تلقی گردد، لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی می‌باشد. پژوهش حاضر که در سال 1396 انجام شد، از نظر هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی و از نوع پژوهش‌های اکتشافی است. با مرور مقاله‌های کلیدی و استفاده از نظر خبرگان، 4 معیار اصلی و 19 معیار فرعی شناسایی گردید. گروه خبرگان یا تیم تصمیم‌گیری از میان کارشناسان ارشد سازمان و همچنین صاحب نظران گمرک انتخاب گردیدند. در ابتدا با استفاده از پرسشنامه و نظر تیم تصمیم‌گیری، موانع اصلی و فرعی مؤثر بر ترخیص کالا از گمرک شناسایی شدند و سپس با توجه به عوامل شناسایی شده، پرسشنامه‌های AHP تدوین و مقایسه زوجی بین عوامل شناسایی به عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، نظام اداری و مدیریتی در بین موانع اصلی شناسایی شده، و ضعف در به‌کارگیری و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در بین موانع فرعی شناسایی شده، مهم‌ترین عامل در بین موانع ترخیص کالا از گمرک، از دیدگاه خبرگان محسوب می‌شوند. در پایان با مشخص شدن رتبه همة عوامل اصلی و فرعی، به کمک تیم تصمیم‌گیری، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Classification of clearance barriers in Shahriyar customs office in Tehran City Using Analytical Hierarchy Process (AHP)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zanganeh 1
  • Khadijeh Mohammadi Arezoochi 2
  • Seyed Hossein Kazemi 3
  • Hormoz Mehrani 4
1 Master of Business Administration, Marketing Orientation, Young and Elite Research Club, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Master of Business Administration, Buin Zahra Unit, Islamic Azad University, Boyen Zahra, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Center for Research and Development of Humanities, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Ghazali Higher Education Institution, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Customs plays an important role in International Commercial exchanges and it can be a promising or deterrent factor in business and creating revenues customs for the government. Therefore, purpose of this study is Identification and Classification of clearance barriers in Shahriyar customs office in Tehran City Using Analytical Hierarchy Process (AHP). This study which was conducted in 2018, is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, it is descriptive-survey and exploratory research. By reviewing key articles and using experts' opinion, 4 main criteria and 19 sub-criteria were identified. A team of experts or a decision team was selected from top experts of the organization as well as customs experts. Initially, using the questionnaire and the opinion of the decision team, the main and the main obstacles affecting customs clearance were identified. Then, according to identified factors, AHP questionnaires were developed and paired comparisons were identified. The results of this study showed that the administrative and management systems are among the main obstacles. The weaknesses in the empowerment of trained and qualified personnel and applying them are among identified barriers from the point of view of experts. At the end. With ranking of all the main and secondary factors, suggestions were made to improve the status quo and help the decision makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customs
  • Customs Structure
  • Customs Function
  • Electronic Customs
  • Clearance
  • International Commercial exchanges