ارایه الگوی کسب و کار تجارت الکترونیک در بازارهای صنعتی با تأکید بر نقش زنجیره ارزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربی

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، جهانی شدن،کوتاه شدن چرخه عمر محصول، مشتری‌گرایی و غیره، محیط سنتی کسب و کار را به یک محیط پویاتر تبدیل کرده است از این رو مدل‎های سنتی کسب و کار نمی‌تواند به خوبی جوابگو باشد و شکل‎های جدید تجارت، مانند کسب و کار الکترونیکی متداولتر شده است. هدف از این مطالعه ارایه الگوی کسب و کار تجارت الکترونیک در بازارهای صنعتی با تأکید بر نقش زنجیره ارزش است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی- اکتشافی با بهره‎گیری از تئوری داده بنیاد (گرندد تئوری) و روش کدگذاری است الگوی اکتشافی ارائه شده در تحقیق با نام (REAL) دارای چهار بعد اصلی شناسایی (Recognize)، ارزیابی (Evaluation)، توافق (Agreement) و هدایت (Lead) و سه عامل زمینه‌ای باعنوان اصالت، تعهد و ضمانت است. لذا بر اساس این الگو در کسب و کار تجارت الکترونیک بر مبنای زنجیره ارزش می‌بایست REAL (واقع گرایانه) حرکت کرد و همواره عوامل اصالت، تعهد و ضمانت را به عتوان عوامل زمینه‌ای در کلیه مراحل اجرائی مدل در نظر گرفت. در مدل کسب و کار در بازارهای صنعتی عواملی مانند اصالت، تعهد و ضمانت از الزامات اساسی و پایه‌ای در تمام مراحل الگو قلمداد می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design an Electronic Business Pattern in Industrial Markets with an Emphasis on Value Chain Role

نویسندگان [English]

  • Asgar Babapour 1
  • Hamid Reza saeednia 2
  • Zahra Alipourdarvish 2
1 Ph.D. student in Business Administration, Dubai University, Islamic Azad University, UAE
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the shortening of the product life cycle, customer-orientation and other factors have converted the traditional environment of business to something more of a dynamic nature. Therefore, the traditional models of business cannot remain accountable and the new forms of commerce such as electronic business have become more common. The present study aims at offering an electronic business pattern in automobile spare part market with an emphasis on value chain. The study is of a descriptive-survey type taking advantage of grounded theory and coding methods. The survey pattern offered herein is named REAL and it features four main aspects, namely recognition, evaluation, agreement and lead, and there is also made use of three background factors called originality, commitment and guarantee. Thus, based on this pattern in E-business drawn on value chain, one should act in REAL terms (realistic) and factors like originality, commitment and guarantee should be taken into account in all of the executive stages of the model. In business models applicable to industrial markets, factors like originality, commitment and guarantee are considered as essential and fundamental necessities in each and every one of the stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business pattern
  • electronic commerce
  • Value Chain
  • industrial Markets
آنسلم استراس، ج.ک. (1393). "اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها"، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شابک: 978-964-426-247.

 

Ba, S. & Pavlou, P.A. (2002). “Evidence of the effect of trust building technology in electronic markets: price premiums and buyer behavior”, MIS Quarterly 26 (3), PP.243-268.

 

Cote, L., sabourin, V. & Vezina, M. (2005). “New electronic business models of small and medium sized enterprise development’’, www.cefrio.gc.ca, 24 February.

 

Chen, X. & Lin, H. (2013). “Research on e-Commerce Logistics System Informationization in Chain”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 96.

 

Chi Chun Wan. (2017). “Forecasting E-commerce Key Performance Indicators, Vrije Universiteit Amsterdam”, Master Project Business Analytics.

 

Doloto, U. & Chen-Burger, J. (2015). “A Survey of Business Models in eCommerce. Book: Economic Demand Functions in Simulation: Agent-Based Vs”, Monte Carlo Approach.

 

Julio Kauss., Miguel Cadillo., David Mauricio. (2018). “Reference Model for the Implementation of an E-Commerce Solution in Peruvian SMEs in the Retail Sector”, International Journal of Computer and Information Engineering.

 

Kayikci, Y. (2017). “E-Commerce in Logistics and Supply Chain Management. Book: Encyclopedia of Information Science and Technology”, Edition: Fourth Edition (10 Volumes), Chapter: 466.

 

Lee, Ming-Chang. & Han, Mei-Wen. (2018). “E-Business Model Design and Implementation in Supply-Chain Integration”, International Symposium on وب Information Systems and Applications (WISA’09) Nanchang, P. R. China, May 22-24, 2009,PP. 001-004.

 

Li weiwei. & Dai yue. (2015). “Research on Value Evaluation of E-commerce Business Model”, Procedia Computer Science, Volume 60.

 

Mesut Savrul., Ahmet Incekara. & Sefer Sener. (2014). “The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 150.

 

Johnson, M. & Whang, S. (2017). “E - Business and Supply Chain Management: An Overview and Framework*[J]”, Production and Operations management, vol. 11, no. 4, PP. 413-423.

 

Nah, Fiona Fui-Hoon. Smith, N., Samuel, X. & Cheng, M. (2016). “The Impact of Security Cues on User Perceived Security in e-Commerce”, 9750. 164-173. 10.1007/978-3-319-39381-0_15.

 

 

Phan, P. (2015). “The business of translation: initial conditions and firm capacity in taking discoveries to market”, The Journal of Technology Transfer. 41. 10.1007/s10961-015-9411-1.

 

Tamilarasi, R. & Elamathi, N. (2017). “E-COMMERCE-BUSINESS TECHNOLOGY- SOCIETY”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT RESEARCH, Vol.4 (Iss10).

 

Ying Yu., Xin Wang., Ray Y. Zhong., George Q., Huang. (2016). “E-commerce Logistics in Supply Chain Management: Practice Perspective”, Procedia CIRP, Volume 52.