بررسی رابطه انگیزه‌های خرید مسافران و انتخاب انواع خرید در فرودگاه (مطالعه موردی: فرودگاه اهواز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزه‌های خرید و انتخاب انواع خرید در فرودگاه در سال 1392 بوده است، و به عنوان مطالعه موردی فرودگاه بین‌المللی شهرستان اهواز مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مسافرانی بوده‌اند که برای مسافرت خود از فرودگاه بین‌المللی شهر اهواز استفاده کرده‌اند. تعداد 133 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد یافته‌های مهم پژوهش حاکی از آن بود که بین انگیزه‌های خرید مسافران و انتخاب انواع خرید در فرودگاه رابطه معناداری وجود دارد، بین خرید آنی و انتخاب انواع خرید در فرودگاه رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق رابطه معناداری بین فشار زمانی و انتخاب انواع خرید در فرودگاه نیافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of The relationship between Passengers purchase motivations and selecting types of buying at airport (Case Study: airport ahwaz)

نویسندگان [English]

  • naderh sadat najafizadeh 1
  • maryam zahiri 2
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Ph.D in Business Administration, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between purchasing incentives and choice of purchases at the airport in 2013, and has been studied as a case study of Ahwaz International Airport. The research method is applied and descriptive correlational. The statistical population of the study was travelers who used to travel to Ahwaz International Airport. 133 people were selected as the statistical sample. SPSS software was used to analyze the data. The important findings of the research indicated that there is a significant relationship between the incentives to buy passengers and the choice of types of purchases at the airport; there is a meaningful relationship between instant purchases and the selection of purchases at the airport. The results of the research did not find a meaningful relationship between the time pressure and the choice of purchase at the airport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing motivation
  • choosing a type of purchase
  • Instant purchase
  • Time pressure
  • Airport