رابطه دانش سازمانی کارکنان و توان رقابتی بانک سرمایه (مورد مطالعه: شعب شمال شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت آموزشی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه دانش سازمانی کارکنان و توان رقابتی بانک سرمایه (مورد مطالعه شعب شمال شهر تهران) می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل 270 نفر از کارمندان و مدیران و مسئولان شعب شمال بانک سرمایه در شهر تهران می‌باشد. حجم نمونه ما در این تحقیق 160 نفر (طبق  جدول مورگان) می‌باشد و در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده اقدام به انتخاب نمونه مورد پژوهش شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه 19 سوالی دانش سازمانی و پرسشنامه 11 سوالی توان رقابتی می‌باشد. روایی ابزار پژوهش بصورت صوری مورد تأیید واقع شده است.پایایی پرسشنامه‌های پژوهش نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 بدست آمد و به تأیید رسید.
نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد بین مؤلفه‌های سه گانه دانش سازمانی و توان رقابتی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از اجرای معادلات ساختاری نشان داد بالاترین ضریب مسیر مربوط به توانمندی فناورانه و توان رقابتی و در جایگاه دوم توانمندی ساختاری با توان رقابتی و در نهایت توانمندی فرهنگی و توان رقابتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Knowledge of Employees and Competitive Power of Capital Bank (Case Study: of Northern Branches of Tehran)

نویسندگان [English]

  • hadi rezghi shirsavar 1
  • h m 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Garmsar Unit, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Master of Educational Management, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the relationship between employees' knowledge of knowledge and competency of capital bank (studied in north of Tehran). The purpose of this study is to use applied research and in terms of collecting data, a descriptive correlation type is used. The statistical population of the present study consists of 270 employees, managers, and officials of the Northern Branch Bank of Capital in Tehran. The sample size in this study is 160 people (according to Morgan table). In this research, simple random sampling method was used. The tool used in this study was 19 questionnaire of organizational knowledge and 11 questions of competitive ability questionnaire. The research tool has been verified formally. The results of the questionnaires were also calculated by calculating Cronbach's alpha higher than 0.7 and confirmed.
The results of the research showed that there is a positive and direct relationship between the three components of organizational knowledge and competitive ability. Also, results of structural equation implementation indicated that the highest path coefficient is related to technological capability and competitive power and in the second place structural power with competitive ability and ultimately cultural capability and competitive power.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive ability
  • Structural Capacity
  • Technological Capacity
  • Cultural Capacity