واکاوی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی شهر گرگان از منظر مدیریت بازاریابی و کارآفرینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران

چکیده

در محیط رقابتی پر تغییر امروز شرکت‌ها نیاز به سازگاری زیادی دارند، بنابراین ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی‌ترین دغدغه مدیران شرکت‌های تولیدی مبدل شده است، از این رو در این پژوهش به واکاوی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از منظر مدیریت بازاریابی و کارآفرینی می‌پردازیم و برای دست‌یابی به این هدف با 15 فرضیه تأثیر گرایش به کارآفرینی و بازارگرایی بر عملکرد شرکت به واسطه بازارگرایی کارآفرینانه و بازاریابی کارآفرینانه در شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی شهر گرگان در 6 ماه دوم سال 1397را بررسی می‌کنیم. پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و بر حسب روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی و از نوع پژوهش‌های علی است. به منظور محاسبه حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده و 180 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش‌نامه بین آنها توزیع شد و 152 پرسش‌نامه قابل استفاده جمع‌آوری گردید. داده‌های به دست آمده از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان نتایج پژوهش نشان داد، فرضیه‌های؛ تأثیر بازارگرایی کارآفرینانه بر عملکرد، بازارگرایی بر بازارگرایی کارآفرینانه، نوآوری بر عملکرد رد شدند و همچنین قابلیت‌های فنی نتوانست اثر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد را تعدیل ‌کند. اما سایر فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Factors Affecting the Performance of Manufacturing Companies in Industrial City of Gorgan from the Perspective of Marketing Management and Entrepreneurship

نویسندگان [English]

 • Faezeh Fendereski 1
 • Mehdi Zanganeh 1
 • Hosain Dideh Khani 2
 • Hormoz Mehrani 3
1 Master of Marketing Management, Young and Elite Researchers Club, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Ghazali Institute of Higher Education, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In today's fast changing competitive environment, companies need to be highly consistent, so offering the best performance in marketing has become the most important concern of the managers of manufacturing companies. Therefore, in this study, we analyze the factors affecting the performance of manufacturing companies from the perspective of marketing management and entrepreneurship, and to achieve this goal, we examine 15 hypotheses about the impact of entrepreneurial and market orientation on corporate performance through entrepreneurial market orientation and entrepreneurial marketing in the manufacturing companies of the industrial city of Gorgan during the second 6 months of 1397. The present research is a applied research in terms of purpose, and in terms of data collection method, it is descriptive-survey and it is also included in the field of causal research. In order to calculate the sample size, Krejcy and Morgan tables were used and 180 people were selected by simple random sampling as a sample and a questionnaire was distributed among them that 152 available questionnaires were collected. Data collected from questionnaires were analyzed using Smart PLS and SPSS software. In the end, the research results showed that hypotheses such as the effect of entrepreneurial market orientation on performance, the impact of market orientation on entrepreneurial market orientation, or the effect of innovation on performance are rejected, and also technical capabilities cannot modulate the effect of entrepreneurial orientation on performance. But other research hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Market orientation
 • Entrepreneurial Market Orientation
 • Entrepreneurial Marketing
 • Performance
 • Entrepreneurial Orientation
 • Imitation
 • Technical Capabilities
 • Marketing capabilities
 • innovation
ابوالفضلی، س.ا.، سالار، ج. و زنوزی، س.ج. (1394). "نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد"، چشم انداز مدیریت بازرگانی, دوره 14, شماره 4 (پیاپی 24)، صص. 63-78.

 

اسفیدانی، م.ر. و رحمانیان، ع. (1395). "بررسی جایگاه بازارگرایی در تبلیغات محصولات غذایی ایران، رویکردی کیفی"، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 11، شماره 32، صص. 91-102.

 

پاکدل، م.ر.، نایب‌زاده، ش. و دهقان‌دهنوی، ح. (1390). "ارزیابی تأثیر بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملکرد کسب‌وکار"، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 6، شماره 10، صص. 1-26.

 

جعفرپور، م.، نبی‌زاده‌مامانی، ا. و دهقان‌چاچکامی، م. (1395). "مطالعه تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد تجاری شرکت‌های بیمه (مطالعه تطبیقی بیمه‌های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی)"، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 11، شماره 31، صص. 83-96.

 

حکیمی، ا. (1396). "تأثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد: تبیین نقش میانجی جهت‌گیری‌های استراتژیک برون‌گرا"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 4، صص. 739-762.

 

دهدشتی‌شاهرخ، ز.، ناطق، م. و احسانی، ر. (1396). "تبیین رابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 1، صص. 103-128.

 

رضایی دولت‌آبادی، ح. و علیان، م. (1394). "تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار"، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 1 (پیاپی 27)، صص. 81-100.

 

رضایی دولت‌آبادی، ح. و موسوی‌زاده نوقابی، ا. (1391). "تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر بهبود عملکرد سازمان"، نشریه بررسی‌های بازرگانی، شماره 54، صص. 121-136.

 

رضایی، ر.ا، منگلی، ن. و صفا، ل. (1394). "بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط"، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، دوره 2، شماره 2، صص. 1-16.

 

ریزوندی، آ.، تجاری، ف. و اسماعیلی، م.ر. (1397). "آزمون مدل مفهومی بازاریابی کارآفرینانه در مدیران باشگاه‌های ورزشی تهران"، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، دوره 7، شماره 3 (پیاپی 15)، صص. 18-30.

 

زنگانه، م.، ایکدری، ن.م.، قرنجیک، ج. و بقائی، س. (1396). "کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد"، چاپ دوم، گرگان: انتشارات نوروزی.

 

زنگانه، م.، محمدی آرزوچی، خ.، کاظمی، س.ح. و مهرانی، ه. (1390). "شناسایی و اولویت‌بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)"، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 11، شماره 33، صص. 41-64.

زنگانه، م.، مهرانی، ه. و خمر، ف. (1396). "بازاریابی سبز"، چاپ دوم، گرگان: انتشارات نوروزی.

 

زنگیان، س. (1392). "بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی (قابلیت نوآوری و قابلیت نام تجاری) بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط مورد مطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سمنان.

 

صفری، ع. و قره‌باشلونی، ر. (1393). "بررسی رابطه بازاریابی‌کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال در سه صنعت اتوماسیون صنعتی، مخابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال)"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، صص. 809-826.

 

کبیری، ف. و موغلی، ع.ر. (1397). "مقایسه میزان مهارت‌های افزایش دهنده گرایش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه دانشگاه‌های شهر شیراز)"، پژوهش‌های مدیریت عمومی، دوره 11، شماره 42، صص. 61-81.

 

محبت طلب، ع.، رضوانی، م. و ضیاء، ب. (1397). "بررسی رابطه بین بازاریابی کارآفرینانه و وفاداری به برند در صنایع غذایی لبنی (مورد مطالعه: برند کاله)"، توسعه کارآفرینی، دوره 11، شماره 1، صص. 141-160.

 

فیض، د.، نعمتی، م.ع.، جبلی جوان، ا. و زنگیان، س. (1391). "تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)"، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، دوره 1، شماره 9، صص. 19-28.

 

محمدآبادی، م.، نیازآذری، ک. و جباری، ن. (1397). "طراحی و اعتباریابی پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های دانش بنیان"، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دوره 12، شماره 4 (پیاپی 46)، صص. 193-214.

 

محمدی، م.، صیادی، م.ا. و سیدعامری، م.ح. (1395). "تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام"، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، صص. 23-33.

 

مهری، س.، مهری، ق. و ایمانی، م. (1395). "تأثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات در شعب بانک صادرات شهرستان اسفراین"، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 11، شماره 32، صص. 78-89.

 

ناهید، م. (1388). "چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه"، نشریه بررسی‌های بازرگانی، شماره 34، صص. 39-58.

 

Abubakar, A.M., Elrehail, H., Alatailat, M.A. & Elçi, A. (2017). “Knowledge management, decision-making style and organizational performance”, Journal of Innovation & Knowledge, Vol. 4(2), PP. 104-114.

 

Afuah, A. (2002). “Mapping technological capabilities into product markets and competitive advantage: the case of cholesterol drugs”, Strategic Management Journal, Vol. 23, (2), PP. 171-179.

 

Ahmed, M.U., Kristal, M.M. & Pagell, M. (2014). “Impact of operational and marketing capabilities on firm performance: Evidence from economic growth and downturns”, International Journal of Production Economics, Vol. 154, PP. 59-71.

 

Atuahene-Gima, K. & KO, A. (2001). “An Empirical Investigation of the Effect of Market Orientation and Entrepreneurship Orientation Alignment on Product Innovation”, Organization Science, Vol. 12(1), PP. 54-74.

 

Augusto, M. & Coelho, F. (2009). “Market orientation and new-to-the-world products: Exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental forces”, Industrial Marketing Management, Vol. 38(1), PP. 94-108.

 

Bhattarai, C.R., Kwong, C.C.Y. & Tasavori, M. (2019). “Market orientation, market disruptiveness capability and social enterprise performance: An empirical study from the United Kingdom”, Journal of Business Research, Vol. 96, PP. 47-60.

 

Boso, N., Story, V.M. & Cadogan. J.W. (2013). “Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy”, Journal of Business Venturing, Vol. 28(6), PP. 708-727.

 

Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. (1990). “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”, Administrative Science Quarterly, Vol. 35(1), PP. 128-152.

 

Collinson, E. (2002). “Editorial: The Marketing/Entrepreneurship Interface”, Journal of Marketing Management, Vol. 18(4), PP. 337-340.

 

Dada, O. & Watson, A. (2013), “Entrepreneurial orientation and the franchise system Organisational antecedents and performance outcomes”, European Journal of Marketing, Vol. 47(5/6), PP. 790-812.

 

Day, G.S. (1994). “The capabilities of market-driven organizations”, Journal of Marketing, Vol. 58(4), PP. 37-52.

 

Elenurm, T., Ennulo, J. & Laar, J. (2007). “Motivation and Entrepreneurial Orientation Structures of Students as the Basis for Differentiated Approaches in Developing Human Resources for Future Business Initiatives. Changes in society, changes in organizations, and the changing role of HRM: Managing international human resources in a complex world”, Proceedings of the 9th International Human Resource Conference, Tallinn, Estonia, June 12-15.

 

Elshourbagy, H.M. & Dinana, H.O. (2018). “The Effect of Entrepreneurial Market Orientation on FirmPerformance: The Case of SMEs in Egypt”, International Conference on Information Communication and Management, PP. 102-107.

 

Engelen, A., Kubea, H., Schmidta, S. & Flattenb, T.C. (2014). “Entrepreneurial orientation in turbulent environments: The moderating role of absorptive capacity”, Journal of Research Policy, Vol. 43(8), PP. 353-1369.

Garcia-Villaverde, P.M., Ruiz-Ortega, M.J. & Canales, J.I. (2013). “Entrepreneurial orientation and the threat of imitation: The influence of upstream and downstream capabilities”, European Management Journal, Vol. 31(3), PP. 263-277.

 

Gilmore, A., Carson, D. & Grant, K. (2001). “SME marketing in practice”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 19(1), PP. 6-11.

 

Griffith, D.A., Yalcinkaya, G. & Calantone, R.J. (2010). “Do marketing capabilities consistently mediate effects of firm intangible capital on performance across institutional environments?”, Journal of World Business,Vol.45(3), PP. 125-136.

 

Gürol, Y. & Atsan, N. (2006). “Entrepreneurial characteristics amongst university students: Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey”, Education and Training, Vol. 48(1), PP. 25-38.

 

Guzmán, C., Santos, F.J. & Barroso, M.D.L.O. (2019). “Analysing the links between cooperative principles, entrepreneurial orientation and performance”, Small Business Economics, PP. 1-15.

 

Hamali, S. (2015). “Entrepreneurial and Relationship Marketing toward Innovation and the Impact on Business Performance on Small Industries of Wearing Apparel in West Java”, Conference: 4th International Conference on Management, Finance & Entrepreneurship (ICMFE-2015), At Medan, Indonesia.

 

Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1996). “Competing for the Future”, Harvard Business School Press, Boston, MA.

 

Herman, E. & Szabo, Z.K. (2014). “Considerations on Romania's Entrepreneurial Profile: Barriers to Productive Entrepreneurship”, Procedia Economics and Finance, Vol. 15, PP. 1740-1750.

 

Huang, K.P. & Wang, K.Y. (2011). “The moderating effect of social capital and environmental dynamism on the link between entrepreneurial orientation and resource acquisition. Quality and Quantity”, International Journal of Methodology, Vol. 47(3), PP. 1617-1628.

 

Hooley, G.J., Greenly, G.E., Cadogan, J.W. & Fahy, J. (2005). “The performance impact of marketing resources”, Journal of Business Research, Vol. 58(1), PP. 18-27.

 

Hoque, A.S.M.M. & Awang, Z. (2019). “Does gender difference play moderating role in the relationship between entrepreneurial marketing and Bangladeshi SME performance?”, Accounting, Vol. 5(1), PP. 35-52.

 

Hills, G.E., Hultman, C.M. & Miles, M.P. (2008). “The Evolution and Development of Entrepreneurial Marketing”, Journal of Small Business Management, Vol. 46(1), PP. 99-112.

 

Hurley, R. & Hult, T.M. (1998). “Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination”, Journal of Marketing, Vol. 62(3), PP. 42-54.

Ismanu, S., Kusmintarti, A. (2019). “Innovation and Firm Performance of Small and Medium Enterprises”, Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 8(2). PP.312-323.

 

Jasemi, M., Moradnezhadi, M. & Salavarz, M. (2016). “Entrepreneurial Strategies of Enhancing Competitive Advantage of Medicinal Herbs in Ilam Province, Iran”, International Journal of Agricultural Management and Development, Vol. 6(4), PP. 459-466.

 

Jaworski, B.J. & Kohli, A.K. (1993). “Market Orientation: Antecedents and Consequences”, Journal of Marketing, Vol. 57(3), PP.53-70.

 

Jones, R., Suoranta, M. & Rowley, J. (2013). “Entrepreneurial Marketing: A Comparative Study”, the Service Industries Journal, Vol. 33(7-8), PP. 705-719.

 

Joo, M.Y., Jae, K.M., Seok, H.J. & Joo, J.L. (2012). “The Effects Entrepreneurship and Market Orientation on Social Performance of Social Enterprise”, International Conference on Economics Marketing and Management, Vol. 28, PP. 60-65.

 

Kohli, A.K. & Jaworski, B.J. (1990). “Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications”, Journal of Marketing, Vol. 54, PP. 1-18.

 

Kowalik, I. (2016), “The Entrepreneurial Marketing Orientation of International New Ventures: Conceptual Model and Research Framework”, Marketing i Rynek, No. 12, PP. 11-18.

 

Lee, R.P. & Zhou, K.Z. (2012). “Is Product Imitation Good for Firm Performance? An Examination of Product Imitation Types and Contingency Factors”, Journal of International Marketing, Vol. 20(3), PP. 1-16.

 

Leiblein, M.J. & Reuer, J.J. (2004). “Building a foreign sales base: the roles of capabilities and alliances for entrepreneurial firms”, Journal of Business Venturing, Vol. 19(2), PP. 285-307.

 

Liu, G., Eng, T.-Y. & Takeda, S. (2015). “An investigation of marketing capabilities and social enterprise performance in the UK and Japan”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 39(2), PP. 267-298.

 

Marciano, A. & Ramello, G.B. (2019). “Encyclopedia of Law and Economics”, 2019 Edition, Springer, New York, NY.

 

Martin, S.L., Javalgi, R.G. & Cavusgil, E. (2017). “Marketing capabilities, positional advantage, and performance of born global firms: Contingent effect of ambidextrous innovation”, International Business Review, Vol. 26(3), PP. 527-543.

 

Martin, S.L. & Javalgi, R. (Raj).G. (2016). “Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: The Moderating role of Competitive Intensity on Latin American International New Ventures”, Journal of Business Research, Vol. 69(6), PP. 2040-2051.

 

Matsuno, K., Mentzer, J.T. & Özsomer. A. (2002). “The Effects of Entrepreneurial Proclivity and Market Orientation on Business Performance”, Journal of Marketing, Vol. 66(3), PP. 18-32.

McAdam, M. (2004). “Entrepreneurial Marketing: The Growth of Small Firms in the New Economic Era”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 10(1/2), PP.167-170.

 

Merlo, O. & Auh, S. (2009). “The effects of entrepreneurial orientation market orientation and marketing subunit influence on firm performance”, Journal of Marketing Letter, Vol. 20(3), PP. 295-311.

 

Micheels, R.T. & Gow, H.R. (2008). “Market Orientation, Innovation and Entrepreneurship: An Empirical Examination of the Illinois Beef Industry”, International Food and Agribusiness Management Association, Vol. 11(3), PP. 31-56.

 

Miles, M., Gilmore, A., Harrigan, P., Lewis, G. & Sethna, Z. (2014). “Exploring Entrepreneurial Marketing”, Journal of Strategic Management, Vol. 23(2), PP. 94-11.

 

Miller, D. (1983). “The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms”, Management Science, Vol. 29(7), PP. 770-791.

 

Morgan, N.A., Vorhies, D.W. & Mason, C.H. (2009). “Market orientation, marketing capabilities and firm performance”, Strategic Management Journal, Vol. 30(8), PP. 909-920.

 

Morgan, T. Anokhin, S.A. & Wincent, J. (2019). “Influence of market orientation on performance: the moderating roles of customer participation breadth and depth in new product development”, Industry and Innovation, PP. 1-18.

 

Morris, M.H. & Paul, G.W. (1987). “The Relationship between Entrepreneurship and marketing in Established Firms”, Journal of BusinessVenturing, Vol. 2(3), PP. 247-259.

 

Narver, J.C. & Slater. S.F. (1990). “The Effect of a Market-orientation on Business Profitability”, Journal of Marketing, Vol. 54(4), PP. 20-35.

 

Oly Ndubisi, N. & Iftikhar, K. (2012). “Relationship betweenentrepreneurship, innovation and performance Comparing small and medium-size enterprises”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 14(2), PP. 214-236.

 

O'Cass, A. & Viet Ngo, L. (2011). “Winning through innovation and marketing: Lessons from Australia and Vietnam”, Industrial Marketing Management, Vol. 40(8), PP. 1319-1329.

 

Ofek, E. & Turut, O. (2008), “To Innovate or Imitate? Entry Strategy and the Role of Market Research,” Journal of Marketing Research, Vol. 45(5), PP. 575-92.

 

Oktavio, A., Kaihatu, T.S. & Kartika, E.W. (2019). “Learning orientation, entrepreneurial orientation, innovation and their impacts on new hotel performance: evidence from Surabaya”, Journal of Applied Management, Vol. 17(1), PP. 8-19.

 

 

Parkman, I.D., Holloway, S.S. & Sebastiao, H. (2012). “Creative industries: aligning entrepreneurial orientation and innovation capacity”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 14(1), PP. 95-114.

 

Sadikoglu, E. & Zehir, C. (2010). “Investigating the effects of innovation and employee performance on the relationship between total quality management practices and firm performance: An empirical study of Turkish firms”, International Journal of Production Economics, Vol. 127(1), PP. 13-26.

 

Selvam, M., Gayathri, J., Vasanth, V., Lingaraja, K. & Marxiaoli, S. (2016). “Determinants of Firm Performance: A Subjective Model”, International Journal of Social Science Studies, Vol. 4(7), PP. 90-100.

 

Shenkar, OD. (2010), “Copycats: How Smart Companies Use Imitation to Gain a Strategic Edge”, Boston: Harvard Business Press.

 

Sing Wong, S.K. (2012). “The influences of entrepreneurial orientation on product advantage and new product success”, Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol. 4(3), PP. 243-262.

 

Slater, S.F. & Narver, J.C. (1995). “Market Orientation and the Learning Organization”, Journal of Marketing, Vol. 59(3), PP. 63-74.

 

Smirnova, M.M., Naudé, P., Henneberg, S.C., Mouzas, S. & Kouchtch, S.P. (2011). “The impact of market orientation on the development of relational capabilities and performance outcomes: The case of Russian industrial firms”, Industrial Marketing Management, Vol. 40(1), PP. 44-53.

 

Sole, M. (2013), “Entrepreneurial marketing: conceptual exploration and link to performance”, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, Vol. 15(1), PP. 23-38.

 

Ramadani, V., Hisrich, R.D., Abazi-Alili, H., Dana, L.P., Panthi, L. & Abazi-Bexheti, L. (2018). “Product innovation and firm performance in transition economies: A multi-stage estimation approach”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 140, PP. 271-280.

 

Ramirez, R.G., Guzman, G.M. & Martinez Serna, M.D.C. (2014). “The relationship between market orientation, entrepreneurial orientation, and innovation: Evidence from Mexican SMEs”, Journal of Business and Economics, Vol. 5(10), PP. 1930-1940.

 

Theodosiou, M., Kehagias, J. & Katsikea, E. (2012). “Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations”, Industrial Marketing Management, Vol. 41(7), PP. 1058-1070.

 

Usman, M. & Mat, A. (2017). “Assessing the importance of entrepreneurial orientation oninnovation in service sector International Journal of Business and Management Invention, Vol. 6(7), PP. 35-39.

 

 

Voola, R., Casimir, G., Carlson, J. & Agnihotri, M.A. (2012). “The effects of market orientation, technological opportunism, and e-business adoption on performance: A moderated mediation analysis”, Australasian Marketing Journal, Vol. 20(2), PP.136-146.

 

Zang, J. & Li, Y. (2016). “Technology capabilities, marketing capabilities and innovation ambidexterity”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 29(1), PP. 23-37.

 

Zhou, K.Z., Li, J.J., Zhou, N. & Su, C. (2008). “Market orientation, job satisfaction, productquality and firm performance: Evidence from China”, Strategic Management Journal, Vol. 29(9), PP. 985-1000.

 

Zhou, K.Z. & Wu. F. (2009). “Technological Capability, Strategic Flexibility, and Product Innovation”, Strategic Management Journal, Vol. 31(5), PP. 547-561.