بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری با بازده دارایی‌ها و نسبت گردش موجودی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتری با بازده دارایی‌ها و نسبت گردش موجودی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی ـ همبستگی صورت گرفته است. جامعه این پژوهش عبارت بودند از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1393 تا 1396 فعال بوده‌اند حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تکنیک غربالگری تعداد 118 شرکت و در کل تعداد 472 شرکت – سال در محدوده زمانی جمع‌آوری داده‌های پژوهش تعیین گردید. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، گزارش‌های منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار، ماهنامه بورس، نرم‌افزارهای ره‌آوردنوین، صحرا و دنا و گزارش‌های حسابرسی، صورت‌های مالی و درگاه اینترنتی جامعه حسابداران رسمی داده‌ها نیز با بهره‌مندی از آزمون چاو و هاسمن، آزمون مانایی، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95% بین تمرکز بر مشتری و بازده دارایی‌ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین بین تمرکز بر مشتری و نسبت گردش موجودی‌ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که در نهایت هر دو فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between customer focus and asset returns and inventory turnover ratios Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Seyyed Alireza Mosavi
Assistant Professor, Department of Business Management, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between customer focus and return on assets and turnover ratio of listed companies in Tehran Stock Exchange. The purpose of this study is applied and is descriptive-correlational. The population of the study consisted of listed companies in Tehran Stock Exchange who were active from 2014 to 2016. The sample size was 118 companies in total and 472 companies - year in the time range collected by systematic removal of screening technique. Research data were determined. The tools used in this study are reports published by the Stock Exchange, Exchange Monthly, and Modern Access Software, Desert & Dena and auditing reports, financial statements and the online community of Certified Public Accountants. Pearson's correlation, Pearson correlation and linear regression were analyzed. The results showed that there is a positive significant relationship between customer focus and return on assets at 95% confidence level and also a positive and significant relationship between  customer focus and inventory turnover ratio. Finally, both hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer focus
  • return on assets
  • turnover ratio
جهانشاد، ر. (1392). "تأثیر مدت تصدی حسابرس و نوع حسابرس بر گزارشگری محافظه کارانه سود"، کارشناسی ارشاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی، مشهد.

 

خدادادی، م. (1396). "در پژوهش خود به بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی"، اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران. مشهد، ایران. صص. 35-45.

 

خدادادی، و. (1398). "به بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی می‌پردازد. امروزه در محیط کسب‌وکار جلب رضایت مشتری در دستیابی سازمان‌ها به اهدافشان"، فصلنامه علمی- پژوهشی "امنیت پژوهی"؛ سال 13، شماره 25، صص. 28-32.

 

رحمانی، س. (1395). "به بررسی مرکز بر مشتری و عملکرد شرکت"، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی- سال 2، شماره 29، صص. 21-35.

 

رحمانی، س، غلامی جمکرانی، ر. (1398). "به بررسی تمرکز بر مشتری و عملکرد"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال 6، شماره 16، بهار صص. 52-65.

 

رهنمای‌رودپشتی، ف. و محمودی، م.‌ (1392). "تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت"، مدیریت کسب‌وکار، دوره 9، شماره 5، صص.20-50.

 

صحت، س. (1389). "بررسی رابطه بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال 3، شماره 38، صص 41-58.

 

صالحی، م. (1396). "بررسی رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و با تأکید بر تورم ایجاد شده حاصل از تصمیم‌گیری‌های دولت"، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 16، صص. 16-25.

 

علیزاده، ر. (1396). "بررسی ارتباط بین تمرکز بازار حسابرسی، حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 6، صص. 16-28.

 

کردستانی، ف. (1397). "بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی"، پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری، تهران: انتشارات ترمه، صص. 17-29.

 

کرمی، غ. (1388). "بررسی تحلیلی نقش نسبت‌های مالی در توضیح بازده حقوق سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله بررسی‌های حسابرسی و حسابداری، شماره 42، صص. 18-29.

 

Banerjee, S., Dasgupta, S. & Kim, Y. (2008). “Buyer-supplier relationships and the stakeholder theory of capital structure”, Journal of Finance, Vol. 63, PP. 2507-2552.

 

 

Brooks, L. (2018). “Political Connection and the Demand for Industry Specialist Auditors”, Accounting and Finance Research, Vol. 5(1), PP. 210-231.

 

Calo (2019). “Examines customer satisfaction, net income and total assets. Common wisdom Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital”, March 23, 2015, quity Capital, March 23, 2015.

 

Chen, H., Kacperczyk, M. & Ortiz-Molina, H. (2012). “Do nonfinancial stakeholders affect the pricing of risky debt? Evidence from unionized workers”, Review of Finance, Vol. 16(2), PP. 347 383.

 

Chukwunedu, O.S. & Ogochukwu O.G. (2014). “Board Effectiveness and Audit Quality in Nigeria: A Perspective Study”, Vol. 2(9), PP. 406-417.

 

Cohen, L. & Schmidt, B. (2019). “Attracting flows by attracting big clients”, Journal of Finance, Vol. 64(5), PP. 1225-1252.

 

Craswell, A.T., Francis, J.R. & Taylor, S.L. (2015). “Auditor brand name reputations and industry specializations”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 20, PP. 297-322.

 

DeAngelo, L.E. (2017). “Auditor size and auditor quality, journal of accounting”, Journal of Accounting & Economic, Vol. 3(3), PP. 183-199.

 

Fooladi, M. & Abdul Shukor Z. (2016). “Board of Directors, Audit Quality and firm performance: Evidence from Malaysia”, National Research & Innovation Conference for Graduate Students in Social Sciences. December 7-9, 2012.

 

Guedhami, O, Pittman, J.A. & Saffa, W. (2018). “Auditor choice in politically connected firms”, Journal of Accounting Research, Vol. 52(1), PP. 107-162.

 

Bathula, H. (2017). “Board characteristics and firm performance: Evidence from new zeland”, journal of management, PP. 172-186.

Huanmin, Y. & Shengwen, X. (2016). “How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market”, China Journal of Accounting Research, Vol. 9(4), PP. 305-319.

 

Kim, Y. & Park, M.S. (2014). “Real activities manipulation and auditors’ client retention decision”, The Accounting Review, Vol. 89(1), PP. 367-401.

 

Kend, M. (2008). “Client industry audit expertise: towards a better understanding”, Pacifice Accounting Review, Vol. 20, PP. 49-62.

 

Leandigerin, A. (2020). “Emotional competence, personality, and job attitudes as predictors of job performance”, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Vol. 32(2), PP. 135-144.

 

Marison, J.D. (2000). “Spiritual Intelligence or Spiritual Consciousness”, International Journal for the Psychology and Religion; Vol. 10(2), PP. 47-56.

Mayer, J.D. & Salovey, P. (2000). “Emotional Intelligence”, Imagination Cognition & and personality, Vol. 9(3), PP. 185-211.

 

Houqe, N., Monem, R.M. & Zijl, T.V. (2012). “Government quality, auditor choice and adoption of IFRS: A cross country analysis”, Advances in Accounting, Vol. 28(2), PP. 307-316.

 

Yoshida, Y. & Sandall, J. (2013). “Occupational burnout and work factors in community and hospital midwives: A survey analysis”, Midwifery. Vol. 29(8), PP. 921-926.

 

Wang, B. & Xin, B. (2011). “Auditor choice and accruals patterns of cross listed firms”, China Journal of Accounting Research, Vol. 4(4), PP. 233-251.