بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر جذب منابع با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی در بانک صادرات ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با رقابتی شدن بازارهای مالی و گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری، توجه به امر بازاریابی و به کارگیری تکنیک‌ها و استراتژی‌های بازاریابی مؤثر در جذب مشتریان و افزایش سپرده، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. استفاده از برخی عوامل آمیخته بازاریابی همچون دسترسی و عرضه مناسب خدمات و سرعت و تنوع ارائه شده و تبلیغات مناسب می‌توانند باعث افزایش سپرده‌گذاری در مؤسسات و بانک‌ها شوند.
با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش ارائه راهبرد علمی مناسب در جهت به کارگیری عوامل مؤثر بر جذب منابع و ارائه دیدگاهی روشن نسبت به بازاریابی خدماتی بانکی از بعد آمیخته بازاریابی در شعبات بانک صادرات ایران در تهران می‌باشد. این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و گردآوری داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه (لیکرت 5 گزینه‌ایی) است و از روش طبقه‌بندی یا خوشه‌ایی بر اساس مناطق جغرافیایی است، حجم نمونه با در نظر گرفتن جامعه آماری نامحدود 318 نمونه تعیین شده است و پایایی پرسش‌نامه بر اساس آزمون کرونباخ 97 درصد بدست آمده است. با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری تکنیک t-استیودنت و ملاک آزمون فرید من و ویلکاکسون ملاحظه می‌شود که به ترتیب عوامل مکان، محصول، قیمت و ارتقاء در جذب سپرده‌ها مؤثر بوده است. از لحاظ شکاف بین وضع موجود و مطلوب به ترتیب مکان، ارتقاء، قیمت و محصول قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and study of effective factors in absorbing the sources by marketing mix in Bank Saderat Iran

نویسندگان [English]

  • maryam geranmayeh 1
  • marziyeh geranmayeh 2
1 Master of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Master of Human Resource Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the financial markets becoming more competitive and expanding the activity of private banks and financial institutions, paying more attention to marketing and applying effective marketing techniques and strategies to attract customers and increase deposits has become more important. The use of some mix of marketing factors such as accessibility and availability of services and the speed and variety of services provided and appropriate advertising can increase deposits in corporations and banks.
The target of this research is to present a proper scientific strategy in order to apply the effective factors in absorbing the resources and to present a clear view of banking services marketing on marketing mix in branches of Bank Saderat Iran in Tehran. This research is descriptive survey and data collection and is based on questionnaire (a 5-point Likert scale) and cluster classification method is based on geographic regions. By taking into account the population Unlimited, sample size has been determined 318. Cronbach's reliability test achieved 97%. According to the results of the technique t-student and Freidman and Wilcoxon test criteria, the factors place, product, price and promotion have been respectively effective in attracting deposits. In terms of the gap between current and desired situation, respectively the place, promotion, price and product have been situated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing mix
  • services marketing
  • place
  • Promotion
  • Product
  • Price
رمضانی، ع. (1385). "بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع (جذب سپرده‌ها) در بانک سپه استان گلستان"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه مازندران.

 

رازانی، ب. (1382). "بررسی و معرفی روش‌های جدید و مؤثر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

 

رمضانی، ع. (1385). "بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک سپه استان گلستان"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.

 

زریباق، م. (1382). "بانکداری نوین ضرورتی در خردنگری بانکداری"، مجله تازه‌های اقتصاد، شماره 102، بانک مرکزی ایران.

 

Albaum, G. & Duerr, E. (2008). “International Marketing and Export Management”, New Yearsey: Prentice Hall.

 

Booms, B.H. & Bitner, M.J. (1981). “Marketing Strategies and Organization Structure for Service Firms,” In Marketing of Services, J. Donelly and W. Geoge, Eds, NY: American Marketing Association, PP. 47-51.

 

Doole, I. & Lowe, R. (2004). “International Marketing Strategy. London: Thomson Learning.

 

Dębski, D. (2007). “Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, Warszawa: WSiP.

 

Ferrel, O.C. & Hartline, M.D. (2002). “Marketing strategy”, Mason: Thomson South-Western.

 

Forsberg, B. (2010). “Fritt fall – spelet Om Swedbank”, Stockholm: Ekerlids förlag.

 

Grzegorczyk, W. (1997) “Strategie marketingowe banków”, Warszawa: Wydawnictwo naukowe Pwn.

 

Grzywacz, J. (2006). “Marketing w działalności banku”, Warszawa: Difin.

 

Gębarowski, M. (2010). “Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komuniacji marketingowej”, Gdańsk: Regan Press.

 

McCarthy, J. (1960). “Basic Marketing: A Managerial Approach”, Homewood, IL: Irwin.

 

Kotler, P. & Keller, K.L. (2007). “Marketing management”, London: Prentice Hall.

 

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, W. & Saunders, J. (2008). “Principles of Marketing”, London: Prentice Hall.

 

 

Lipowski, M. (2003). “Marketing bankowy”, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

 

Larsson, L. (2001). “Tillämpad kommunikationsvetenskap”, Lun: Studentlitteratur.

 

Mühlbacher, H., Helmuth, L. & Dahringer, L. (2006). “International Marketing - A Global Perspective”, London: Thomson Learning Publisher.

 

Mazurkiewicz, L. (2002). “Marketing bankowy”, Warszawa: Difin.

 

Szczepańska, K. (2009). “Koszty jakości”, Warszawa: Placet.

 

Yin, R.K. (2003). “Applications of case study research”, Applied Social Research Methods Series, Thousand Oaks, California: Sage publications, Inc, Vol. 34.