ارزیابی تاثیر بازارگرایی ، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی: گروه پوشاک پل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتریان با عملکرد کسب و کار گروه پوشاک پل می­باشد؛ در راستای دست­یابی به این هدف پرسنل واحدهای تولید، اداری، مالی، بازرگانی، کنترل کیفیت، انبارداری و طراحی گروه پوشاک پل به عنوان جامعه آماری تحقیق جهت جمع­آوری داده­ها در نظر گرفته شده و با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده در تحقیقات بین المللی مورد سوال قرار گرفتند. متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: بازارگرایی، عملکرد نوآوری، میزان نوآوری، وفاداری و عملکرد کسب وکار. 
روش تحقیق کاربردی و نیز تحلیلی توصیفی بوده و جهت بررسی رابطه بین متغیرها و فرضیه­های تحقیق از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل داده­های تحقیق و آزمون فرضیات بیان­گر این است که در گروه پوشاک پل افزایش درجه نوآوری نتیجه افزایش سطح بازارگرایی بوده و این امر خود به عملکرد نوآوری بهتر در شرکت می­انجامد؛ نتیجه رشد عملکرد نوآورانه شرکت نیز افزایش وفاداری مشتریان است که در نهایت افزایش سطح عملکرد کسب و کار را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of Market Orientation, Innovation and Customer Loyalty on Business Performance (Case Study: Pol Clothing Group)

نویسندگان [English]

  • M. R. Pakdel
  • Sh. Nayebzadeh
  • H. Dehghan Dehnavi
چکیده [English]

The present research aimed at investigating the market orientation, innovation and loyalty of the costumers with business performance of Pol clothing group. To this end the personnel of production, official, financial, trading, quality control, storekeeping and designing unit of Pol clothing were chosen as the research statistical population. The main variables of the research were market orientation, innovation performance, innovation rate, loyalty and business performance.
A standardized questionnaire was used for studying the relationship between the research variables; the path analysis model has been used for hypothesis test. The findings of the study indicated that the increase in innovation degree was due to the increase in market orientation and this subject would lead to the better innovation performance in the company; the outcome of innovative performance was the increase in costumers' loyalty and would result in an increase in business performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market orientation
  • innovation
  • Customer loyalty
  • Business Performance
  • Pol Clothing Group