بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی در بانک کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه بانکداری الکترونیک امکانات لازم برای سرعت و کارایی بان کها را فراهم آورده است تا از این طریق کارکنان بتوانند خدمات بانکی، فرایندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و خدمات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان را بدون حضور فیزیکی آنها انجام دهند. برای ایجاد سازگاری بین بانکداری الکترونیک و ساختار سازمانی ضرورت تغییر و تحول در ساختار سازمانی امری واجب است در این تحقیق تاثیر بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی در بانک کشاورزی از 6 جنبه (سلسله مراتب سازمانی، حیطه نظارت، اندازه، تمرکز، رسمیت و پیچیدگی مورد پژوهش قرار گرفته است). برای آزمون تاثیر بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی از آزمون فریدمن استفاده می کنیم. نتیجه آن نشان می دهد که بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی در بانک کشاورزی تاثیر مستقیم م یگذارد. برای آزمون متغییر مستقل بانکداری الکترونیک بر هر یک از 6 متغیر وابسته فوق از آزمون مک نمار استفاده می کنیم. نتیجه آزمون مک نمار نشان م یدهد که هر یک از 6 متغیر وابسته در سئوالات پژوهش رابطه معنی داری با بانکداری الکترونیک دارند به طوری که بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه نتایج آزمون مک نمار بدین قرار بود. تاثیر بانکداری الکترونیک بر سلسله مراتب سازمانی مستقیم بوده و باعث کاهش سلسله مراتب سازمانی در بانک کشاورزی شده است. اجرای بانکداری الکترونیک باعث افزایش حیطه نظارت مدیران گردیده است.
اجرای بانکداری الکترونیک باعث کاهش اندازه سازمانی در بانک کشاورزی گردیده است.
بانکداری الکترونیک باعث غیرمتمرکز شدن فعالی تها در بانک کشاورزی گردیده است.
بانکداری الکترونیک باعث کاهش پیچیدگی سازمانی در بانک کشاورزی گردیده است.
اجرای بانکداری الکترونیک باعث کاهش رسمیت در بانک کشاورزی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Electronic Banking Effects on Organizational Structure in Agricultural Banks

نویسندگان [English]

  • S. M. Alvani
  • K. Heidarzadeh
  • R. Jalali
چکیده [English]

Electronic banking today allows banks to operate with speed and efficiency. The staff now is able to do bank services and processes between branch banks around the world and offer hardware and software services to customers without their physical presence. This makes it necessary to change organizational structure to be compatible with electronic banking. This research reviews the impact of electronic banking on the organizational structure of six aspects (organizational hierarchy, field supervision, organizational size, centralization, formality, and complexity). We use the Friedman test to measure the impact of electronic banking on organizational structure, and the result shows that the impact of E-banking on organizational structure is direct. We use the MacNemar test to test independent variable E-banking on each of the six dependent variables above. The MacNemar test result shows that each of the six dependent variables has a significant relationship to electronic banking. So that test results after collecting the questionnaire are:
A – The impact of electronic banking on the organizational hierarchy is direct and has resulted in reducing organizational hierarchy in agricultural banks.
B – Implementation of electronic banking has resulted in increasing field monitoring.
C – Implementation of electronic banking has resulted in reducing the organizational size of the agricultural bank.
D – Electronic banking has caused the decentralization of activities in agricultural banks.
E – E-banking has been caused less organizational complexity in agricultural banks.
F – Implementation of electronic banking has resulted in less formality in agricultural bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-banking
  • organizational hierarchy
  • field monitoring
  • Centralization
  • formality
  • complexity
  • organizational size