تاثیر ابعاد جو سازمانی بر تحقق قول برند (مطالعه موردی: بانک مسکن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

وفاداری مشتریان به یک برند، به اعتمادی که آن­ها از آن برند پیدا می­کنند وابسته است. حال اعتماد مشتریان به برند خود نیز از برآورده شدن قول­ها و وعده­هایی که صاحبان برند می­دهند تاثیر می­پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش به بررسی تاثیر جو سازمانی بر تحقق قول برند می­پردازد.
هدف از این پژوهش شناسایی متغیرهای تاثیرگذار جو سازمانی بر تحقق وعده­هایی است که صاحبان برند به مشتریان خود می­دهند. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان بانک مسکن استان البرز تشکیل می­دهند که به صورت تصادفی از بین آن­ها افرادی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه­های استاندارد موجود استفاده شده است. تجزیه و تحلیل این داده­ها نیز از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه صورت پذیرفته است. 
نتایج تحقیق نشان می­دهد تعهد سازمانی، میزان پاداش دریافتی کارکنان، کار گروهی در سازمان، ساختار سازمانی و ارتباطات سازمانی با تحقق وعده­های برند رابطه معناداری دارند و از این بین سه متغیر تعهد سازمانی، میزان پاداش دریافتی و ارتباطات سازمانی معیار ورود به معادله رگرسیون تحقق قول برند را دارند که می­توانند بر روی این متغیر به طور مستقیم تاثیر بگذارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Organizational Climate’s Dimensions on Fulfilling of the Brand Promise(Case Study: Maskan Bank)

نویسندگان [English]

  • B. Ghorbanifard 1
  • Sh. Hashemnia 2
  • S. Sh. Mosavi 3
چکیده [English]

The Customers loyalty on a brand is dependent on their trust. Also the customers trust influenced by fulfilling the promises which brand owners deliver to their customers. According to importance of the subject, this study reviews the influence of organizational climate’s dimensions on fulfilling of the brand promise.
The purpose of this study is identifying the effective organizational climate variables on fulfilling the promises which brand owners deliver to their customers.
The statistical population of this study comprised the entire Maskan Bank’s employees in Alborz province which were selected some people among them randomly. In order to collect data the standard questioners are used. The data analyzed by Spearman Correlation Coefficient and Multiple Regression.
The finding of study showed that the organizational commitment, employees received bonuses, teamwork in organizations, organizational structure and organizational communication have significant relationship to fulfill the promises and among these variables of the three variables such as: organizational commitment, employees received bonuses and organizational communication can entry into the regression equation, which can impact on this variable directly.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • Brand
  • Brand promise
  • Multiple Regression
  • Maskan Bank