بررسی وارزیابی رابطه بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

یافته های اخیر بازاریابی نشان می دهد که کشور خاستگاه تولید به عنوان عامل پنجم آمیخته بازاریابی نقش مهمی در رفتار خرید مصر ف کننده دارد . از طرفی تصویر ذهنی درک شده از کشور خاستگاه تولید در صورتی که مصرف کننده از کشور خاستگاه مارک تجاری آگاهی داشته باشد بر ادراک مصرف کنندگان از مار کهای تجاری مربوط به آن کشور تاثیر م یگذارد. شواهد مذکور نشان می دهد که یکی از اصلی ترین مسایل در بازا ریابی بین المللی از محورهای فوق سرچشمه می گیرد. و بر همین اساس مسئله اساسی پژوهش عبارت است از این که : رابطه بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید و میزان آن چگونه م یباشد؟ روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی است . از مجموع 8 ک لان شهرکشور، شهر تهران به طور مستقیم و شهر های کرج، مشهد و تبریز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان 7 کلان شهر باقی مانده، به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است . که با توجه به قرارداد با پست مستقیم نسبت به توزیع و جم عآوری پرسشنام هها اقدام گردید.روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده و حجم نمونه ( 604 ) نفر بوده است. با توجه به تفاوت جمعیتی موجود در شهرهای انتخاب شده، مجموع تعداد نمونه به نسبت جمعیت خانوارها، بین شهرهای فوق تقسیم شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید در تحقیقات بین المللی استفاده گردیده است که برگرفته از تحقیقات پارامز - واران و یاپراک ( 1987 ) و همچنین پیشارودی و پارامز - واران (1997 ) می باشد. این پرسشنامه 22 سئوالی ملاک عمل پژوهشگران در زمینه ارزیابی " تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید " قرار می گیرد.
با توجه به این که اعطای امتیاز ، یکی از استراتژی های متداول ورود به بازار های در حال ظهور می باشد به بررسی متغیر های پژوهش در چنین قرارداد هایی پرداخته شد . متغیر های اصلی پژوهش شامل عواملی چون آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری، تصو یر ذهنی از کشور خاستگاه تولید آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری کالای رقیب، آشنایی با ویژگی های کشور خاستگاه تولید، و عوامل جمعیتی چون سطح تحصیلات، سطح درآمد، سابقه سفر خارجی و سابقه مسافرت به مناطق آزاد تجاری می باشند. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه مع نی دار مستقیمی بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید وجود دارد . همچنین بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری کالای رقیب دارای خاستگاه یکسان، و آشنایی با ویژگی های کشور خاستگاه تولید و سطح درآمد نیز رابطه معن یدار مستقیمی وجود دارد . اما علی رغم یافته های علمی سایر تحقیقات، بر اساس یافته های پژوهش در ایران بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و سطح تحصیلات، سابقه سفر خارجی و سابقه مسافرت به مناطق آزاد تجاری رابطه معن ی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring and Evaluating the Relationship between Brand and Country of Origin Knowledge and Country of Origin Image

نویسنده [English]

  • B. Kheiry
چکیده [English]

Marketing new findings demonstrate that the country of origin played an important role in customer behavior in marketing. mix 5th P. On the other hand, if the customer knows about the brand's country of origin, then the perceived image of country of origin effects the customer's concept of the trademarks related to the producer country. This evidences shows that one of the major objects in international marketing derives from above subjects. Therefore, the basic subject of this research is: What is the relationship between brand country of origin knowledge and country of origin image, and how great is that distinction? According to this information, the franchise is one of the most common strategies available to emerging markets and the variables in these contrasts were studied. The basic variables in the research include: Brand country of origin knowledge, country of origin image, brand country of origin knowledge for competitive products, country of origin familiarity, and demographic factors, such as education level, income level, foreign travel history and free-zone travel history. For this purpose, a sample population was established and surveyed using a questionnaire. The population included Iranian families in metropolitan areas, and an annualization of the data gathered was accomplished. The results of this research show that there is a direct relationship between brand of country of origin knowledge and country of origin image. Also, there is a direct relationship between brand country of origin knowledge and brand country of origin knowledge of competitive products, country of origin familiarity and income level. Despite the finding, presented in other research there appears to be no relationship between brand country of origin knowledge and education level, foreign travel history and free zone travel history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand country of origin knowledge
  • Country of origin image
  • Country of origin familiarity
  • Brand
  • Trade mark
  • emerging market
  • Franchise