ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعمیم نام تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، (گرایش بازاریابی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

این پژوهش دیدگاه جدیدی را در ارتباط با تحقیق در تعمیم نام تجاری در حوزۀ خدمات و کالاها ارائه می کند، که راهبرد فراگیری در ارائه محصولات جدید محسوب می شود. به = خصوص، پژوهش حاضر مدلی را پیشنهاد می کند که با استفاده از آن می توان چگونگی ارزیابی مصر ف کنندگان از تعمیم محصولات را نشان داد. عکس العمل مصرف کنندگان، نسبت به 8 محصول جدید که از 2 نام تجاری واقعی در حوزه خدمات بانکی و 2 نام تجاری واقعی در حوزه کالاهای مصرفی استفاده کرد هاند، در این پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. 
نتایج تحقیق نشان می دهد که تصویر ذهنی از شرکت هم بر کیفیت ادراک شده از محصولات و هم بر تناسب ادراک شده بین محصول جدید و نام تجاری مادر، تأثیر می گذارد که این دو عامل در نهایت تأثیر مستقیم بر گرایش به تعمیم نام تجاری دارند. همچنین کیفیت ادراک شده از محصولات بر تناسب ادراک شده بین محصول جدید و نام تجاری مادر تأثیرگذار م یباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Influence of Consumers' Perceived Corporate Image on Brand Extensions

نویسندگان [English]

  • B. Kheiry 1
  • N. Nobandegani 2
چکیده [English]

The paper presented here provides a new perspective in the study of brand extensions in the service and goods sectors, which has become a popular strategy for launching new products. Specifically, the paper proposes and estimates a model that shows how potential consumers evaluate product extensions. Consumers’ attitude and evaluation regards eight new products, two real brands in bank service and two real brands in FMCG sectors, by using a questionnaire method of data gathering. The findings show that the corporate image affects both the perceived product quality and the perceived fit between the new product and the parent brand, which in turn affects attitudes towards the extension. Moreover, perceived product quality affects the perceived fit between the new product and the parent brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand extension
  • Brand Image
  • services
  • perceived quality
  • Perceived fit
  • Consumer attitude