ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر در پذیرش شخصیتهای مشهور در برنامه های تبلیغاتی از دیدگاه مصرف کننده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه استفاده از گروه­های مرجع در بازاریابی و تبلیغات کالاها بخشی از هزینه­های سازمان­ها را در راستای پیشبرد اهداف فروش محصولات تشکیل داده است. افراد مشهور به عنوان بخشی از گروه­های مرجع به سبب قابلیت­های ویژه و منحصر خود می­توانند باعث ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از محصولی خاص گردند.
در این تحقیق با ارزیابی 11 مولفه از افراد مشهور به شناخت باورها و سلایق مصرف کنندگان پرداخته شد تا عواملی که بر پذیرش افراد مشهور توسط مشتریان نقش موثری ایفا می­ کنند شناسایی و رتبه بندی گردند. نتیجه تحقیق نشان داد که اولویت بندی مشتریان به ترتیب: شهرت، حضور در تبلیغات چند کالا هم زمان، تناسب با محصول، اعتبار، جذابیت، مانوس بودن با مخاطب، کاربر بودن فرد مشهور از محصول، ریسک مجادله­ای، سابقه حضور در تبلیغات مختلف و ملیت فرد مشهور می­ باشد. همچنین 3 مولفه شهرت، حضور در تبلیغات چند کالا هم زمان و ملیت فرد مشهور در حوزه تاثیرگذاری معنی دار قرار گرفتند.
این تحقیق مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای 210 پرسشنامه توزیع گردید که با توجه به نیاز نمونه گیری از نقاط مختلف تهران برای این تحقیق ابتدا تهران را به پنج خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز تقسیم شد و سپس در هر یک از این مناطق نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفت.
جهت تحلیل آماری فرضیه­های تحقیق از روش رگرسیون چند گانه با ارزیابی ضرایب بتا حاصل شده از آزمون جهت رتبه بندی استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Prioritizing Effective Factors in Selecting Celebrity Endorsements for Advertising Campaigns from the Consumers' Point of View

نویسندگان [English]

  • M. A. Abdolvand 1
  • A. Hoseinzadeh Emam 2
چکیده [English]

Nowadays, the use of references group in product marketing and advertising is one of the major factors in companies' promotion strategies. Celebrities as one of the major tools in advertising can lead to encourage consumers to use specific products because of their special and unique abilities or characteristics.
This study evaluate 11 factors of celebrities characteristics in order to figure out consumers believes and preferences. Finally, the factors that are effective in consumers' selection were identified and prioritized.
In order to collect the required information, using questionnaire chosen 210 persons from 5  big area of Tehran ( north,south,west,east,center ) at cluster random sampling . Multiple regression with SPSS software was used for the data analysis. Study results showed that consumers' prioritizations are: celebrity popularity, multiple endorsements, celebrity-product match, celebrity credibility, celebrity physical attractiveness, celebrity-target audience, celebrity should be product user, celebrity controversy risk, previous endorsement, celebrity availability.
Moreover 3 factors have significant effects that are: celebrity popularity, celebrity multiple endorsements, celebrity availability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Celebrity endorsements
  • Celebrity controversy risk
  • Brand Image
  • Celebrity credibility
  • Celebrity-product match
  • References group