بررسی رابطه عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی با تمایل به خرید تفننی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاهی یزد

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه مدیریت، یزد، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی بر تمایل به خرید تفننی (بدون برنامه) است. با استفاده از متغیرهای رضایت فرد از زندگی، بعد اطلاعاتی و هنجاری نفوذ اجتماعی و بعد خود دوستی و شایسته دانستن خود در شاخص عزت نفس به عنوان متغیرهای مستقل و بعد شناختی و عاطفی تمایل به خرید تفننی به عنوان متغیر وابسته مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، خریداران مراکز خرید در شهر تهران می­باشد، برای تعیین مراکز خرید از روش نمونه گیری به روش خوشه­ای استفاده گردید. در نهایت با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 398 نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش­های آماری و آزمون­های ناپارامتریک انجام شده و جهت تعیین ارتباط و محاسبه همبستگی از آزمون­های همبستگی اسپیرمن و کندال استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام پژوهش در نمونه مورد بررسی نشان می­دهد که رابطه معکوس رضایت از زندگی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به تایید نرسیده و عدم وجود رابطه بین رضایت از زندگی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی به تایید رسیده است، بعد هنجاری نفوذ اجتماعی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی نیز رابطه مستقیمی نشان نمی­دهد، در حالی که بر اساس نتایج حاصل از نمونه مورد بررسی تحقیق، ارتباط معکوس بین بعد اطلاعاتی نفوذ اجتماعی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به دست آمد؛ همچنین رابطه معکوس بین بعد خود دوستی و بعد شایسته دانستن خود از شاخص عزت نفس با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی تایید نشده در حالی که عدم وجود ارتباط بین ابعاد عزت نفس و بعد شناختی تمایل به خرید تفننی مورد تایید قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-esteem, Social Influence and Life Satisfaction with Impulse Buying Tendency

نویسندگان [English]

  • M. Jalaly 1
  • Sh. Nayebzadeh 2
  • S. M. Hakkaki 3
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effect of self-esteem, social influence and satisfaction with life on the tendency to impulse buying. Using the variables of life satisfaction, informational and normative dimensions of social influence and self-liking and self-competence dimensions from self-esteem indicator as independent variables and cognitive and affective dimension of tendency to impulse buying as dependent variable the research model is formed. The present study according to the aim, it is an application and correlation according to research method and using questionnaire and survey method to collect necessary data. The statistical population of this study is the buyers at shopping centers in Tehran. Cluster sampling method was used for choosing the shopping centers. Finally, using random sampling method, 398 samples were collected. Data analysis was performed using statistical methods and non-parametric tests and Spearman and Kendall correlation tests were used to determine the relation and calculate the correlation. The study results of the samples shows that an inverse relationship between life satisfactions and cognitive dimension of tendency to impulse buying is not supported and no relationship between life satisfaction with emotional dimension of tendency to impulse buying is supported, the normative social influence with affective tendency to impulse buying does not show a direct relationship, while the research results show that there is an inverse relationship between information social influences cognitive dimension of tendency to impulse buying. Also inverse relationship between self-liking and self-competence from self-esteem indicator and affective dimension of tendency to impulse buying is not supported, while the lack of relationship between self-esteem and cognitive dimension of tendency impulse buying has been supported.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impulse buying tendency
  • Self-esteem
  • social influence
  • satisfaction with life