بر اساس نویسندگان

آ

 • آزاد، ناصر [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آشتیانی، ندا [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آقایی، نجف [1] دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی و شهید بهشتی، تهران، ایران
 • آقا سید آقا، ریحانه [1]
 • آل مجتبی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه
 • آندرواژ، لیلا [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثمری، داود [1] دانشیار، گروه توسعه کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ج

چ

 • چارستاد، پروانه [1]
 • چیت ساز، شهرزاد [2] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • چوبتراش، نشاط [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
 • چوبندیان، رضوان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

 • ظهیری، مریم [1] دکتری مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

 • گرانمایه، مرضیه [1] کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • گرانمایه، مریم [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گرمابدری، شیرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • گلی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گلابی، امیر محمد [1]
 • گیلانی نیا، شهرام [1]
 • گلزار ادبی، رامین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • گلکاران مقدم، سمیرا [1] عضو هیأت علمی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ایران
 • گندمی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • گیوریان، حسن [1] دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گوهرجو، الهام [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ، نیشابور، ایران

ل

م

ن

و

ه

ی