دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، تابستان 1390، صفحه 1-195 
3. مفهوم پردازی نقش فرد کارآفرین در بازاریابی کسب و کارهای خانگی محور

صفحه 63-84

امیر محمد گلابی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ جهانگیر یداللهی؛ مهران رضوانی