دوره و شماره: دوره 9، شماره 23، تابستان 1393، صفحه 147-1 
8. بررسی رابطه بین برند و مصرف ‌کننده (مورد مطالعه لوازم خانگی برقی)

صفحه 127-147

فاطمه مطهری نژاد؛ سعید صمدی؛ زینب طولابی؛ یاسان الله پوراشرف