راهنمای نویسندگان

قبل از ارسال مقاله، نکات زیر را به طور کامل در نظر بگیرید:

- مقالات تهیه شده بر اساس نگارش مقاله، الزاماً به صورت الکترونیکی و از طریق وب سایت ارسال گردد.

- درخواست مکتوبی ( منظور از درخواست مکتوب همان فرم های تعهد نویسندگان و فرم بررسی نهایی می باشد که از طریق سایت می توان دانلود نمود ) که عنوان مقاله و نام نویسنده (یا نویسندگان) در آن مشخص شده باشد و به تایید هر یک از آن‏ ها نیز رسیده باشد، ارسال گردد. اعضای محترم هیأت علمی یک نسخه کپی آخرین حکم هیأت علمی خود را نیز ارسال نمایند.

- یک نفر از میان نویسندگان هر مقاله به عنوان نویسنده طرف مکاتبه (Corresponding Author) مشخص گردد تا مکاتبات مجله صرفا از طریق ایشان انجام گردد و به اطلاع سایرین نیز برسد.

- محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیات تحریریه است.)

- هیات تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‏ های رسیده آزاد است.

- اصل کلیه مقالات ارسالی (در صورت تایید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقاله‏ های رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

- با توجه به سیاست‏ های هیات تحریریه، مجله از بررسی و انتشار مقالات ترجمه شده و یا مقاله به زبان انگلیسی معذور است.

- پذیرش اولیه مقاله بر عهده نشریه است که پس از داوری، صلاحیت انتشار آن با تایید هیات تحریریه، صرفا به صورت مکتوب به نویسندگان آن علام گردد.

- درج مقالات در نشریه به معنی تأیید محتوای آن توسط هیأت تحریریه نشریه نبوده، لذا مسئولیت صحت مطالب هر مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.

- فایل مقاله با نرم ‏افزار (Word 2007 یا 2003) تهیه گردیده و نسخه PDF آن نیز ارسال گردد.

 

رعایت دقیق موارد زیر، یکی از شرایط پذیرش اولیه مقاله، از سوی هیأت تحریریه این نشریه بوده و امکان بررسی آن از سوی داوران منتخب را میسر می‏نمایند:

 

1- اصل مقاله باید بر روی یک طرف کاغذ 5/21 × 28 سانتیمتر (A4)، با حاشیه 2 سانتیمتر از چهار طرف، تک ستونه، فاصله بین سطرها 8 میلیمتر از یکدیگر، با فونت B Nazanin، سایز قلم 12 ساده تایپ و تمام صفحات مقاله به صورت متوالی شماره ‏گذاری گردیده و ارسال گردد.

2- حجم مقاله از حداکثر 25 صفحه تجاوز نکند.

3- انشاء و املای مقاله صحیح، روان و سلیس باشد و نکات دستوری در نگارش آن رعایت شود.

4- جدول‏ ها، شکل‏ ها، نمودارها و تصویرها باید واضح، قابل چاپ و بر روی کاغذ مناسب به طور مشخص در متن مقاله شماره ‏گذاری گردد و دارای عنوان مشخص، که در بالای آن‏ها ذکر می‏گردد (و همچنین توضیحات و منبع، که در ذیل آن‏ ها آورده می‏شود)، باشد.

5- پانویسی یا پاورقی (Footnote) موارد کاربرد بسیاری دارد از جمله؛ توضیح واژه‏ها و اصلاحات دشوار، ضبط اسم‏ های خاص یا اصطلاحات علمی به زبان اصلی، آوردن مطالب و توضیحاتی که برای برخی از خوانندگان لازم و مفید است ولی آوردن آن در متن موجب تلف شدن وقت خوانندگان، آشفتگی و گسیختگی متن می‏شود. در مقاله از ذکر واژه‏ های غیر فارسی (انگلیسی، عربی و ...) که برای آن‏ ها، برابر فارسی رسا و تصویب شده وجود دارد، خودداری گردد. چنانچه معادل فارسی رسا و تصویب شده وجود نداشته باشد باید به طور مشخص در متن مقاله و کنار واژه فارسی مورد استفاده، داخل پرانتز شماره ‏گذاری گردیده و سپس در پاورقی واژه کامل انگلیسی ذکر گردد. شماره‏ های منابع پاورقی در هر صفحه، از شماره یک آغاز می‏شود.

6- به منظور یکسان‏ سازی تمامی مقالات، برای ارائه ماخذ از مستندسازی به سبک هاوارد و به شرح ذیل در داخل متن استفاده گردد. این روش به دو صورت کلی زیر است:

 

الف) منابع فارسی: (نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ)

- در مواردی که از کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی و همچنین منبع اصلی تألیف شده به زبان فارسی استفاده می‏گردد و منبع مربوطه حداکثر دو نویسنده دارد، باید نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نه مترجم)، به زبان فارسی ذکر گردد.

به صورت:

(نام خانوادگی نویسنده به زبان فارسی، سال چاپ کتاب ترجمه شده در ایران)

مثال:                              برای منبعی با یک نویسنده                 (کاتلر، 1384)

                                    برای منبعی با دو نویسنده                  (کاتلر و آمسترانگ، 1380)

- در مواردی که کتاب یا مقاله ترجمه شده با فارسی، دارای بیش از سه نفر نویسنده بود با صرفاً نام خانوادگی نویسنده اول (نه مترجم) ذکر گردد و سپس از واژه «و دیگران» استفاده گردد.

به صورت:

(- و دیگران، سال چاپ کتاب ترجمه شده در ایران)

مثال:                              (کاتلر و دیگران، 1381)

 

ب) منابع انگلیسی:                                (Last Name, year)

- در مواردی که از کتاب یا مقاله به زبان اصلی استفاده می‏گردد و منبع مربوطه حداکثر دو نویسنده دارد، باید نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، به زبان انگلیسی ذکر گردد.

به صورت:                                     (Last Name, Year)

 

مثال:                              برای منبعی با یک نویسنده                 (Gronroos, 2001)

                                    برای منبعی با دو نویسنده                  (Booms & Bittner, 2002)

- در مواردی که کتاب یا مقاله به زبان اصلی، دارای بیش از سه نفر نویسنده بود، صرفاً نام خانوادگی نویسنده اول ذکر گردد و سپس از واژه et al., استفاده گردد.

به صورت:                                     (Last Name et al., Year)

مثال:                                          (Kotler  et al., 2000)

 

مقاله باید شامل موارد و عناوین زیر باشد:

صفحه اول

که شامل چهار بخش می‏شود:

الف) عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)

ب) مشخصات نویسنده یا نویسندگان

اطلاعات زیر به طور کامل در مورد نویسنده یا هر یک از نویسندگان به طور جداگانه و به ترتیب زیر ذکر گردد:

1- نام و نام خانوادگی (فارسی و انگلیسی)

2- رتبه علمی دانشگاهی (شامل: مربی، استادیار، دانشیار، استاد) و نام دانشگاه (فارسی و انگلیسی)

پ) نشانی کامل پستی و آدرس پست الکترونیک (E-Mail) و شماره تلفن (ثابت و همراه)

ت) یک نفر از میان نویسندگان، به عنوان نویسنده طرف مکاتبه (Corresponding Author) با علامت ستاره مشخص گردد که مکاتبات از طرف مجله صرفاً با ایشان انجام می‏گردد.

ث) چنان چه در مقالات استخراجی از رساله دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد (استادان) محترم راهنما، عضو نیمه وقت و یا مدعو باشند و بخواهند نشانه مکاتباتی یا نشانی وابستگی سازمانی خود را به نام محل دیگری (غیر از واحد علوم و تحقیقات) درج نمایند، در این صورت لازم است نام دانشجو به عنوان نفر اول و مسئول مکاتبات و نشانی واحد علوم و تحقیقات و وابستگی دانشجو به واحد در مقاله و مکاتبات درج شود.

ج) حفظ حقوق دانشگاه در مورد چاپ حاصل از سایر تحقیقات (طرح‏ های تحقیقاتی) نیز ضرورت دارد تا به هر شکل نام و نشانی نویسنده اول [مسئول مکاتبات] به عنوان واحد اعلام شود.

 

صفحه دوم

که شامل سه بخش بوده و همگی به زبان فارسی تهیه می‏گردد و نباید از یک صفحه تجاوز کند:

الف) عنوان مقاله

ب) چکیده

چکیده مقاله می‏ بایست حداکثر در 250 کلمه، و شامل خلاصه‏ای کامل از محتوای مقاله و نتایج کلی آن باشد که در قالب عناوین زیر و هر کدام حداکثر در سه سطر ذکر می‏شود:

هدف پژوهش، روش پژوهش، نتایج پژوهش، محدود یت‏ های پژوهش، کاربردهای مدیرتی پژوهش و نوآوری پژوهش.

 

پ) واژگان کلیدی

حداقل پنج و حداکثر ده واژه، مرتبط با مقاله که در اصل مقاله نیز آورده شده است، ذکر گردد. معادل انگلیسی واژگان کلیدی در قسمت چکیده انگلیسی بیان شده و از ذکر معادل انگلیسی آن­ ها به صورت پاورقی در قسمت چکیده فارسی خودداری گردد.

در این صفحه (صفحه دوم) نیاز به ذکر نام نویسنده (یا نویسندگان) نمی‏باشد.

 

صفحه سوم

مقاله با «مقدمه» از ابتدای صفحه سوم آغاز خواهد شد.

 

صفحه منابع

تمام منابع ذکر شده در متن مقاله، ابتدا به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول (هم در مورد کتاب و هم مقاله)، منظم گردیده و سپس کلیه منابع فارسی و پس از آن کلیه منابع انگلیسی به ترتیب یاد شده (بدون ذکر شماره ردیف) آورده شود.

برای ذکر کامل آدرس منابع و به منظور یکسان‏ سازی آدرس دهی در صفحه منابع، از سبک منبع نویسی هاوارد در انتهای متن زیر استفاده گردد:

 

- کتاب تالیفی یا ترجمه شده به فارسی:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام کوچک «عنوان کتاب» نام و نام خانوادگی مترجم ( در صورت تالیفی بودن این قسمت حذف می‏گردد )، ناشر، محل نشر، تاریخ انتشار، نوبت چاپ، شماره جلد، شماره صفحه یا صفحات.

 

- مقاله از مجلات تخصصی فارسی:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام کوچک «عنوان مقاله» نام مجله، ناشر، شماره مسلسل تک شماره، ماه یا فصل انتشار، شماره صفحه یا صفحات.

 

- کتاب به زبان اصلی:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام کوچک (سال انتشار کتاب). «عنوان کتاب»، ناشر، محل نشر، نوبت چاپ، شماره جلد، شماره صفحه یا صفحات.

 

- مقاله به زبان اصلی:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام کوچک (سال انتشار مجله). «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره مسلسل تک شماره، ناشر، (ماه یا فصل انتشار تک شماره)، شماره صفحه یا صفحات.

مثال:

 

.Shim, J. P. & Carlsson, C. (2010). “ Expert system for structural damage assessment”, Journal of Marketing, 24 (3), pp.123-145

 

توجه: در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) قبل از نوشتن نام نویسنده آخر، در منابع فارسی حرف «و»، و در منابع خارجی علامت “&” خواهد آمد.

مثال:

                                                     Shim, J. P., Warkentin, M., Courtney, J. F. & Carlsson, C.

- کتاب الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام مؤلف «عنوان کتاب»، محل نشر، تاریخ انتشار، تاریخ آخرین ویرایش (در صورت موجود بودن) <نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل> (تاریخ مشاهده).

 

- مقالات الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام مؤلف «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحه (در صورت موجود بودن) [Online] <نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل> (تاریخ مشاهده).

 

پایان‏نامه یا رساله الکترونیکی:

نام خانوادگی، نام نویسنده «عنوان پایان‏نامه». مقطع تحصیلی و رشته، دانشگاه، سال دفاع از پایان نامه یا رساله  [Online].

<نشانی دسترسی به سایت اینترنتی به طور کامل> (تاریخ مشاهده).

 

صفحه آخر

که شامل سه بخش بوده و همگی به زبان انگلیسی تهیه می‏گردد و ترجمه صفحه دوم است:

الف) عنوان مقاله

ب) چکیده

چکیده مقاله می‏ بایست حداکثر در 250 کلمه، و شامل خلاصه‏ای کامل از محتوای مقاله و نتایج کلی آن باشد که در قالب عناوین زیر و هر کدام حداکثر در سه سطر ذکر می‏شود.

 

Purpose, Methodology, Findings, Research Limitations, Managerial Implications, Originality/Valve.

 

پ) واژگان کلیدی

حداقل پنج و حداکثر ده واژه،  مرتبط با مقاله که در اصل مقاله نیز آورده شده است، ذکر گردد.

در این صفحه (صفحه آخر) نیازی به ذکر نام نویسنده (یا نویسندگان) نمی‏باشد. 

 

لازم است نویسندگان همراه با فایل مقاله فرم های تکمیل شده تعهد نویسندگان و بررسی نهایی ( چک لیست ) را تکمیل و امضا نموده و همراه با فایل مقالات از طربق سایت ارسال نمایند.

 

مقالاتی که فاقد فرم های مربوطه باشند در فرآیند داوری قرار نخواهند گرفت.

 

برای دریافت فرم های تعهد نویسندگان و بررسی نهایی ( چک لیست ) کلیلک کنید.