دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی و تحلیل کیفیت عملکردی شعب بانک با استفاده از تحلیل مضمون و روش های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در محیط فازی (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.30495/jomm.2022.68409.1955

مرجان محمدی مقدم؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ شهناز نایب زاده


شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های برند موفق در آموزش عالی ایران (مورد مطالعه دانشگاه فنی و حرفه‌ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.30495/jomm.2022.68769.1963

ارسلان نامی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ محمدتقی هنری