بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی (مطالعه موردی شعب بانک رفاه در شهر اراک)

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی و جنبه­های داخلی (رضایتمندی کارکنان) و جنبه­های خارجی (کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان) عملکرد سازمانی است.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیق علی است.در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کارگیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده­ها استفاده شده است. جامعه آماری، کارکنان بانک رفاه در شهر اراک و شهروندانی (مشتریان) می­باشد که از خدمات این بانک استفاده می­کنند. برای انجام تحقیق از دو نمونه (کارکنان و مشتریان) هر یک با حجم 150 پرسشنامه استفاده شده است، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. پردازش داده­ها از طریق نرم افزار لیزرل انجام شده است. 
یافته­های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی و عملکرد سازمانی است.همچنین تعهد سازمانی داری تاثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Internal Marketing on Market-Orientation and Service Organizations' Performance (Case Study: Branches of Refah Bank in City of Arak)

نویسندگان [English]

  • S. Sarmad Saidi
  • M. A. Jamshidian
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this paper is to examine the effect of internal marketing, organizational commitment, organizational citizenship behaviors on Services organizations' performance and market orientation. 
Methodology: The present research in terms of goal is an applied type and in terms of gathering information is a causal one. In this research, in order to father information a field research method and a standardized questionnaire were used. The statistical population is the employees working at Refah Bank in city of Arak and the citizens (customers) using the services provided by this bank. In order to conduct the research, two sample sizes (personnel and customers) of 150 questionnaires were used. The reliability of the questionnaire was proved through Cronbach alpha and the reliability of the questionnaire was proved by some of the experts of the statistical population and marketing tutors. In order to process data, Lisrel software was used. 
Findings: The research results indicate that the internal marketing is featured to have positive effects on organizational commitment, organizational citizenship behavior, market-orientation and organizational performance. Also, the organizational commitment has positive effect on the organizational citizenship behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Marketing
  • organizational commitment
  • Organizational citizenship behaviours
  • Market orientation
  • Organizational Performance