بررسی تاثیر ارزش های لذت جویانه بر رفتار خرید مصرف کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه به منظور موفقیت در بازارها فهمیدن ارزش­های مصرفی مشتریان و تاثیر آن­ها بر رفتار مصرف کنندگان از موضوعات حیاتی می­باشد. با توجه به تغییر ارزش­های مصرفی در بازارهای امروزی و وجود بخش­های مختلف مشتریان بر مبنای ارزش­های مصرفی متفاوت، بازاریابان باید نسبت به نیازهای مصرفی متفاوت و رفتار انتخاب محصولات در بخش­های مختلف، حساس و متوجه باشند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارزش­های لذت جویانه بر گرایش فایده باور، نو طلبی، آگاهی از نام و نشان تجاری (برند)، واکنش به محرک­های ترفیعات و ترجیح دادن برندهای خارجی و همچنین نقش تعدیل کننده درآمد شخصی بر ارتباط بین ارزش­های لذت جویانه و آگاهی از نام و نشان تجاری، می­پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، در میان 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، به روش تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم توزیع و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری، فرضیه­ها مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جهت شیوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی محسوب می­شود.
بر اساس یافته­های تحقیق، با افزایش ارزش­های لذت جویانه، گرایش مصرف کنندگان به سمت ارزش­های فایده باور کاهش می­یابد. همچنین ارزش­های لذت جویانه تاثیر مثبتی بر افزایش نو طلبی، آگاهی از نام و نشان تجاری (برند)، واکنش به محرک­های ترفیعات و ترجیح دادن برندهای خارجی دارد. از طرف دیگر، درآمد شخصی به عنوان متغیر تعدیل کننده بر ارتباط بین ارزش­های لذت جویانه و آگاهی از نام و نشان تجاری (برند)، تاثیر مثبت می­گذارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Hedonic Values on Consumer Behaviors

نویسندگان [English]

  • K. Heidarzadeh
  • E. Hasani Parsa
چکیده [English]

Nowadays in order to success, know about consumption values of customers and the effect of that on consumer behavior is one of the important and crucial issues. Attention to change of the modern markets consumer values and customers different sections based on different consumer values, merchants should be aware and sensitive about different consuming needs and the selection of products in different section. Current experiment is studying about effect of hedonic values on utilitarian orientation, novelty seeking, brand consciousness, responsiveness to promotion stimuli, and preference for foreign brand and moderating role of personal income on relationship between hedonic values and brand consciousness. In order to collect the required information, using questionnaire, chosen 400 persons between the science and research branch of Islamic Azad University’s collegian at Stratified random sampling proportional to size  and the hypothesizes were examined by finding a model of structural equations. The aim of this research is applied and the style of that is survey. According   to  the result of investigation, by increasing hedonic values, the consumer’s orientation to utilitarian values decrease. Therefore, hedonic values has positive impact for increasing the novelty seeking, brand consciousness, responsiveness to promotion stimuli and preference for foreign brand. In the other side, personal income as a regulators variant impact positively on the relation between hedonic values and   brand consciousness. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedonic values
  • Utilitarian values
  • Consumer buying behavior
  • Brand
  • Novelty seeking