تاثیر مرچندایزینگ (بازارپردازی) بر رضایت و تصمیم خرید مشتریان (مطالعه موردی: فروشگاه‏های زنجیره ای شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مرچندایزینگ (بازارپردازی) بر رضایت و تصمیم خرید مشتریان در فروشگاه‏های زنجیره‌ای شهر شیراز است.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کارگیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری، کلیه مشتریان فروشگاه‏های زنجیره‌ای شهر شیراز می‌باشد. در این تحقیق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای می‌باشد که برای انجام این تحقیق از نمونه با حجم 385 پرسشنامه استفاده شده است، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است.
یافته‌های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت مرچندایزینگ (بازارپردازی) بر رضایت مشتری و تأثیر مثبت رضایت مشتری بر تصمیم خرید مشتری است. همچنین مرچندایزینگ (بازارپردازی) بر تصمیم خرید مشتری با نقش واسطه ای رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Merchandising Effect on Customer Satisfaction and Decision (Case Study: Shiraz Chain Stores)

نویسندگان [English]

  • Razia Azodi 1
  • Fazlollah Kazemi 2
1 Master of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Business Management Department, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of Merchandising (Marketing) on customers' satisfaction and purchasing decisions in chain stores in Shiraz.
The current research is applied in terms of target and in terms of collecting causal research information. In this study, using a field research method and using a standardized questionnaire for collecting data. The statistical population is all customers of chain stores in Shiraz. In this study, a one-stage cluster sampling method was used. A sample of 385 questionnaires was used for this research. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha and the validity of the questionnaire was confirmed by a number of experts from the statistical community and marketing professors.
The findings of the research indicate that Merchandising has a positive effect on customer satisfaction and the positive effect of customer satisfaction on customer purchasing decision. Merchandising also has a positive and significant effect on customer purchasing decisions with the mediating role of customer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merchandising (marketing)
  • Customer Satisfaction
  • customer purchase decision
  • chain stores in Shiraz