تأثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات درشعب بانک صادرات شهرستان اسفراین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرپرست مرکز آموزشی علمی- کاربردی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی، خراسان شمالی، ایران

2 کارشناس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اسفراین، اسفراین، ایران

3 کارشناس مرکز آموزشی علمی- کاربردی جمعیت هلال احمر خراسان شمالی، خراسان شمالی، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازارگرایی بر نوآوری در خدمات درشعب بانک صادرات شهرستان اسفراین می‌باشد.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی شاغل در شعب بانک صادرات شهرستان اسفراین به تعداد 240 تشکیل می‌دهند که طبق جدول مورگان – کرجسی (1972) تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در تحقیق مورد نظر از دو پرسشنامه استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر (1990) و نوآوری خدمات که ترکیبی از پرسشنامه‌های جیمنز-جیمنز و دیگران (2008)، پنیادز (2006)، پراجگو و سوهل (2006) (به نقل از چوپانی، 1390) می‌باشد، استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جهت نمایش اطلاعات جمعیت‌شناختی) و آمار استنباطی استفاده شده است. با توجه به فاصله‌ای–عددی بودن متغیرهای پژوهش و از سوی دیگر نتیجه آزمون کلوموگروف – اسمرینوف جهت آزمون‌های استنباطی تحقیق از آزمون رگرسیون خطی استفاده گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بازارگرایی و مؤلفه‌های آن (مشتری‌گرایی، رقیب‌گرایی، پاسخگویی و رضایت مشتری) بر روی نوآوری خدمات بانکی تأثیر مثبت و معناداری دارد که در این بین نقش مؤلفه رقیب‌گرایی بیشترین و مؤلفه مشتری‌گرایی کمترین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Market Orientation on Innovation in Esfarayne Bank's Saderat Bank Services

نویسندگان [English]

  • saeed mehri 1
  • Ghadire Mehri 2
  • imani malihe 3
1 Head of Scientific-Applied Research Center of Red Crescent Society of North Khorasan, Northern Khorasan, Iran
2 Associate professor of Esfarain University of Medical Sciences and Health Services, Isfarayen, Iran
3 Expert of Scientific-Applied Science Center of Red Crescent Society of North Khorasan, Northern Khorasan, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: The purpose of this study was to investigate the effect of market orientation on innovation in the services of Saderat Bank in Esfarayen.
Materials and Methods: The statistical population of the study consisted of all the official staff employed in the branches of Saderat Bank, Esfarayn, 240. According to the Morgan-Krejcy table (1972), 138 people were selected as a simple random sampling. In this research, two standard Nursing and Slater market orientation questionnaires (1990) and service innovation, a combination of Jimnz-Jimens and others (2008), Pennies (2006), Pyrago and Sochell (2006) quotes Chopani (2011) is used. Descriptive statistics (demographic information) and inferential statistics were used to analyze the data. Regarding the distance-numerical variables of the research, on the other hand, the result of the Kolmogorov-Smirnov test for inferential tests of the research was linear regression test.
Conclusion: The results showed that market orientation and its components (customer orientation, Competitivism, responsiveness and customer satisfaction) have a positive and significant effect on the innovation of banking services. In this regard, the role of the component of competition is the highest and the component of customer orientation is the least.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market orientation
  • Service innovation؛ Competitiveness
  • customer orientation