تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر پیش‌بینی تعاملات آینده مشتریان و بانک (مورد مطالعه بانک ملت شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت رسانه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه اشکال جدیدی از بازاریابی ظهور کرده‌اند که بازاریابی رابطه‌مند یکی از مهمترین آنها محسوب می‌شود. شرکت‌های بسیاری در راستای تحقق اهداف خود و حفظ مشتریانشان به این سبک از بازاریابی روی آورده‌اند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر پیش‌بینی تعاملات آینده مشتریان و بانک ملت است که از لحاظ هدف کاربردی، زمانی مقطعی، روش گردآوری داده‌ها توصیفی، همبستگی و جامعه آماری مشتریان بانک ملت که از فرمول کوکران نمونه‌ای به تعداد 384 نفر انتخاب و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌‌ای استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه‌ای که با بررسی پیشینه تحقیق و سنجش روایی پرسشنامه ازطریق نظرخواهی از اساتید وخبرگان صنعت بانکداری و سنجش پایایی پرسشنامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0/901 و حجم پرسشنامه 397 نفر که برای آزمون فرضیه‌‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون سلسه مراتبی، از نرم‌ افزار آماری اس پی اس اس و برای مدل‌یابی معادلات ساختاری از نرم‌‌افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق توصیفی یا جمعیت‌شناختی، بیشتر مشتریان مردان، بین 21 تا 41 سال، تحصیلات لیسانس، شغل آزاد، بیشترین استفاده زیر یک سال از خدمات بانکی و تجربه مطلوب از بانک ملت، را تشکیل می‌دهند. در آمار استنباطی، تبادل اطلاعات بر کیفیت رابطه و تبادل اجتماعی بر کیفیت رابطه، کیفیت رابطه بر پیش‌بینی تعاملات آینده تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Relative Marketing on Predicting Future Interactions of Customers and the Bank (Case Study of Mellat Bank of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagheri Behrouz 1
  • Firuz Dindar Farkush 2
  • Hassan Givarian 3
1 Master of Business Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Media Management, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, new form of marketing have emerged that relationship marketing is one of the most important ones. Many companies in order to achieve their goals and keep the customers have taken this style of marketing. Given the importance of this topic, the aim of this study was to evaluation the effect of relationship marketing on customer/supplier future interaction (Tehran Mellat Bank), The purpose of applied, cross-sectional, descriptive method of data collection, surveys and, The population of consumers Mellat Bank in Tehran that the sample of a sample of 384 Select and collect data standard questionnaire with Likert scale of five options by reviewing the history of research and measurement validity descriptive method of data collection, professors and experts and evaluators Mellat Bank organization reliability through Cronbach's alpha coefficient for the total scale 0.901 volume of 397 questionnaires that test hypotheses and analyze data by Kolmogorov-Smirnov, Hierarchical regression analysis, statistical software SPSS and LISREL software for structural equation modeling was used. The results of descriptive or demographic, the most customers were male, between 21 to 41 years, undergraduate education, Self-employed, most under 1 years of bank services and favorable experience of Mellat Bank, make up. Domestic In inferential, information exchange on the relationship quality and social exchange on the relationship quality and relationship quality there are significant positive impact on anticipation of future interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship Marketing
  • Relationship Quality
  • information Exchange
  • Social Exchange
  • Mellat Bank