تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش مدیران به بازاریابی ورزشی در هیأت‌های ورزشی استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال بختیاری، چهار محال بختیاری، ایران

چکیده

امروزه دستیابی به منابع مالی و حمایتی یکی ازدغدغه‌های اصلی هیأت‌های ورزشی می‌باشد که لازمه آن داشتن نگرش مناسب در حوزه بازاریابی است. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نگرش مدیران هیأت‌های ورزشی به بازاریابی ورزشی به عنوان مقدمه‌ای جهت انجام فعالیت‌های عملیاتی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت رییسه هیأت‌های ورزشی استان مرکزی و مدیران و کارشناسان اداره کل و ادارات شهرستان بوده است. تعداد نمونه به صورت کل شمار بود و 104 پرسشنامه محقق ساخته مورد تحلیل قرار گرفت. این پرسشنامه حاوی 47 سئوال بود که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/94 بدست آمد و روایی بوسیله اساتید دانشگاهی و کارشناسان تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کولموگراف اسمیرنف، تی‌تک گروهی، فریدمن، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و معادلات ساختاری) با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 22 و اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج 8 عامل را مشخص نمود که بسته به ماهیت با نظر تیم تحقیق با عناوین سنجش عملکرد، قیمت‌گذاری، رقابت‌گرایی، داشتن برنامه و هدف، منابع انسانی، نگرش به بازار (محیط)، استراتژی بازاریابی، مشتری‌گرایی نامگذاری شد. نتایج نشان داد میانگین بدست آمده در تمامی عوامل بالاتر از حد متوسط بوده است. نتایج سنجش کلی مدل همچون شاخص نیکویی برازش (GOF) از مناسب بودن مدل ارائه شده حکایت داشت. به هیأت‌های ورزشی توصیه می‌شود توجه ویژه‌ای به عوامل مطرح در تحقیق داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Factors Affecting to Sport Marketing Attitudes in Sport Boards Managers of Markazi Province

نویسندگان [English]

  • mohsen esmaeili 1
  • shamsoddin rezaei 2
  • Tahmasb Shirvani 3
1 Assistant Professor, Sports Management Group, Physical Education Research Center, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Sports Management Group, Ilam University, Ilam, Iran
3 Ph.D., Sports Manager, Sports and Youth Department, Chaharmahal Bakhtiari province, Chaharmahal Bakhtiari, Iran
چکیده [English]

Nowadays achieving financial and supportive resources is one of the main concerns of sport boards, which requires proper performance in marketing scope. The purpose of this study was to investigate and analyze the attitude of sport boards' managers towards marketing as a preface to carry out operational activities.  The statistical population of the study was consist of all board of directors of sport boards of Markazi province as well as managers and staffs who works as experts at Markazi Sports and Youth organization  and it's sub branches. Total numbers of population were considered as samples and 104 researcher-made questionnaires were analyzed. The questionnaire was containing of 47 questions. The reliability was obtained using Cronbach's alpha (0.94) and university professors and experts confirmed the validity. To analyze data, descriptive and inferential statistics (Kolmogorov Smirnov test, T single-group, Friedman, exploratory, confirmatory factor analysis, and structural equations) were used by 22nd version of and Smart Plus software. The results identified eight factors that were named in accordance with the nature of the research as follow: performance assess, pricing, competitiveness, program and goal, human resources, market attitude (environment), marketing strategy, customer orienting. The results showed that the mean of all factors was higher than average. The overall measurement results of the model, such as the Goodness Fitness Index (GOD), were indicative of the suitability of the proposed model. It is recommended to directors of Sport boards to pay special attention to these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers attitude
  • Sport marketing
  • Sport board
  • Customer
  • Competition
قیامی‌راد، ا. و محرم‌زاده، م. (1386). "مقایسة تطبیقی روش‌های درآمدزایی فدراسیون کاراته کشورهای ایران و ژاپن"، پژوهش در علوم ورزشی، سال سوم، شماره 17، صص. 100-89.
 
عسکرزاده، م. و حیدری‌نژاد، ص. (1390)، "بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در ورزش استان خوزستان" مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 2، صص. 74-61.
 
اتقیا، ن. (1385). " بازاریابی و تعامل مدیریت"، پژوهش در علوم ورزشی، 1 (1)، صص. 146-130.
 
محرم‌زاده، م. (1385). "مقایسه شیوه‎های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشورهای ایران و ترکیه"، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، جلد ۱۲، شماره ۳، صص. ۹۳-۱۰۸.
 
احسانی، م. ابودردا، ز. و اقبالی، م. (1387). "بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه ای بانوان شهر اصفهان"، علوم حرکتی و ورزش، شماره11، صص. 122-111.
 
رضائی دولت‌آبادی، ح. و سادات‌صانعیان، ز. (1392)." تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی گرایی"، توسعه کارآفرینی. شماره 22، صص. 122-113.
 
دعایی، ح.ا. و بختیاری، ع. (1386). " تأثیر فرهنگ بازارمحوری بر عملکرد بازرگانی شرکت‌های قطعه ساز خودرو مشهد"، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42، صص. 82-53.
 
معماری، ژ.، کاظم‌نژاد، ا.، حمیدی، م.، خبیری، م. و یداللهی، ج. (1387). "مدل‌سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور"، حرکت، شماره 68، صص. 48-35.
 
            مندعلی‌زاده، ز. (1397). "تبیین رابطة بازارگرایی و برندگرایی با عملکرد باشگاه‌های ورزشی"، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 10، شماره 52، صص. 34-17.
 
علم، ز.، سیدعامری م.، خبیری، م. و امیری، م. (1397). "طراحی مدل بازاریابی رسانة اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران"، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 10، شماره 50، صص. 144-125.
 
حاجی‌زاده، ر.، باقریان فرح‌آبادی، م. و خدایاری، عباس. (1397). "تأثیر گرایش کارآفرینانه و بازارگرایی بر عملکرد مالی باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران"، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 10، شماره 49، صص. 232-205.
 
شفیعی، ش.، زارعیان، ح. و براخاص قرمیش، ح. (1396). " تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعۀ موردی: باشگاه‌های خصوصی ورزشی شهر رشت)"، مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 9، شماره 41، صص. 146-127.
 
خنده‌رو، ن.، صادقی، ت. و ملک‌زاده، غ. (1395). "بررسی تأثیر عوامل کلیدی بازاریابی در موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری محور"، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 11، شماره 32، صص. 119-103.
 
کفچه، پ.، نامی، ن. و صلواتی، ع. (1394). "بررسی نگرش به بازاریابی محیطی با رویکرد محیط زیست و تأثیر آن بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان (سنندج)"، دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت.
 
خسروی، ح. و رداد، ا. (1392). "بررسی رابطه بین نگرش نسبت به فعالیت‌های بازاریابی و فرهنگ سازمانی در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی"، کتابداری و اطلاع رسانی. 16 (4)، صص. 42-27.
 
اسمعیلی، م.، احسانی، م.، کوزه‌چیان، ه. و هنری، ح. (1395). "طراحی مدل تأثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان در مجموعه‌های تفریحی ورزشی آبی با توجه به کیفیت خدمات"، مدیریت و توسعه ورزش. 5 (1)، صص.152-137.
 
الهی، ع. "موانع و راهکارهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران"، رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، (1387).
 
سیدعامری، م.، محرم‌زاده، م.، بشیری، م. وحمداله، ه. (1389). " بررسی عنصر حمایت مالی از عناصر آمیخته بازار یابی ورزشی"، فصلنامه المپیک، سال هجدهم، شماره 4، (پیاپی 52)، صص68-54.
 
ترابی، ت.، قربانی، م.، باقری، م. و طریق، س. (1394). "روش‌های نوین تأمین مالی باشگاه‌های فوتبال در کشورهای توسعه یافته و بررسی تطبیقی آن با کشورهای در حال توسعه"، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گـذاری، سال چهارم، شماره 13، صص. 232-217.
 
سیدجوادین، ر.، خانلری، ا. و استیری، م. (1389). " مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی"، فصلنامه المپیک، سال هجدهم، شماره 4، (52 )، صص. 54-41.
 
ابزری، م. و همکاران. (1388). "تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری"، فصلنامه چشم انداز مدیریت، شماره 31، صص. 42-25.
 
پاکدل، م.، نایب‌زاده، ش. و دهقان‌دهنوی، ح. (1390). " ارزیابی تأثیر بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملکرد کسب و کار ( مطالعه موردی: گروه پوشاک پل)"، مجله مدیریت بازاریابی. شماره 10، صص. 26-1.
 
Jaworski , B.J. & Kohli, A.K. (1993). “Market Orientation: Antecedents and Consequences”, Journal of Marketing ,5(3), PP. 53-70.
 
Baker, W.E. & Sinkula, J.M. (1999). “The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance”, Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), PP. 411-27.
 
Beaumont, J. (2001). “Market Orientation and Service Quality of Public Sector Sport and Recreation Providers: A Case Study Approach”.
 
Ahmad, J. & Kamal, N. (2002). “Customer satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking”, International Journal of Bank Marketing, 20(4), PP. 146-60.
Davis, P.J. (2018). “The effects of internal marketing on service quality within collegiate recreational sport [electronic resource] : a quantitative approach”.
 
Farrelly, F., Quester, P. & Clulow, V. (2008). “Exploring Market Orientation and Satisfaction of Partners in the Sponsorship Relationship”, Australasian Marketing Journal (AMJ),16(2), PP. 51-66.
 
Riliang, Q.u. & Christine, T. (2003). “An examination of the consequences of market orientation in China”, Journal of Strategic Marketing, 11(3), PP. 201-214.
 
Ko, Y.J. & Kim, Y. (2014). “Determinants of Consumers’ Attitudes Toward a Sport Sponsorship: A Tale from College Athletics”, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 26(3), PP. 185-207.
 
da Silva, E.C., Las Casas, A.L. (2016). “sport fans as consumers: an approach to sport marketing”, British Journal of Marketing Studies,5(4), PP. 36-48.
 
Yazdanpanah, M., Soleimani, G. & Forghani Ozrudi, M. (2013). “Sport tourism marketing from attitude of sport and tourism managers in Iran”, International Journal of Sport Studies,3(4), PP. 345-9.
 
Vandermeerschen, H. & Scheerder, J. (2017). “Sport managers’ perspectives on poverty and sport: The role of local sport authorities”, Sport Management Review,20(5), PP. 510-21.
 
 Dixon, A., Martinez, M. & Christina, M. (2015). “Employing social media as a marketing strategy in college sport: An examination of perceived effectiveness in accomplishing organizational objectives”, International Review on Public and Non - Profit Marketing,12(2), PP. 97-113.
 
Rosca, V. (2015). “Linking Human Resources with Internal Marketing in Football Management”, Review of International Comparative Management,16(3) PP. 372-84.
 
Olsona, E., Stanley, F., Slaterb, G., Tomas, M. & HultcKai, M. (2018). “The application of human resource management policies within the marketing organization: The impact on business and marketing strategy implementation”, Industrial Marketing Management.Volume 69, PP. 62-73.
 
Järvinen, J., Karjaluoto, H. (2015). “The use of Web analytics for digital marketing performance measurement”, Industrial Marketing Management. Volume 50, PP. 117-127.
 
Garner, J., Humphrey, P.R. & Simkins, B. (2016). “The business of sport and the sport of business: A review of the compensation literature in finance and sports”, International Review of Financial Analysis,47, PP. 197-204.
 
Linton, G. & Kask, J. (2017). “Configurations of entrepreneurial orientation and competitive strategy for high performance”, Journal of Business Research,70, PP. 168-76.
 
Coalter, F. (2004). “Reference pricing: changing perceptions of entrance charges for sport and recreation”, Managing Leisure,9(2), PP. 73-86.
 
Al-Ababneh, M. (2013). “Service Quality and its Impact on Tourist Satisfaction”. Interdisciplinary journal of contemporary research in business,4(12), PP. 164-76.
 
Huang, Y., Li, M. & Chen, C. (2019). “Financial market development, market transparency, and IPO performance”, Pacific-Basin Finance Journal. Volume 55, PP. 63-81.
 
Calabuig, F., Pomar, J., Prado-Gascó, V. & Añó, V. (2014). “Effect of price increases on future intentions of sport consumers”, Journal of Business Research. Volume 67, Issue 5, PP. 729-733.
 
Theodorakis, N.D. & Alexandris, K. (2008). “Can service quality predict spectators' behavioral intentions in professional soccer?”, Managing Leisure,13(3-4), PP. 162-78.
 
EL-refae, B.A. & Awad, A.(2012). “The Relationships between Service Quality, Satisfaction, and Behavioral Intentions of Malaysian Spa Center Customers”, International Journal of Business and Social Science,3(1), PP. 198-206.
 
Fernández-Sabiote, E. & Román, S. (2012). “Adding clicks to bricks: A study of the consequences on customer loyalty in a service context”, Electronic Commerce Research and Applications,11(1), PP. 36-48.