تأثیر پذیرش رسانه اجتماعی بر عملکرد شرکت‌های واردکننده پوشاک (مورد مطالعه: اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه رسانه‌های اجتماعی به یک مهارت جدید و مهم برای همه و حتی برای کسانی که درک بسیار بالایی از فناوری ندارند، تبدیل شده است. در سال‌های اخیر دسترسی میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث شده است تا این رسانه‌ها در کانون توجه جوامع مدرن و شرکت‌های تجاری قرار گیرند و از محبوبیت قابل توجهی به خصوص در میان نسل جوان برخوردار شوند. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر رسانه اجتماعی اینستاگرام بر عملکرد شرکت‌های واردکننده پوشاک می‌باشد. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی پیماشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه مورد مطالعه پژوهش مشتریان شرکت‌های واردکننده پوشاک در اینستاگرام شامل جین وست و کوتون بودند که براساس فرمول کوکران، برای جوامع نامحدود 384 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند. روش نمونه‌گیری در دسترس بوده و آنان پرسش‌نامه‌های مربوط به میزان صلاحیت رسانه اجتماعی، پذیرش رسانه اجتماعی، قصد استفاده از اینستاگرام و عملکرد شرکت‌های واردکننده را تکمیل نمودند. پرسش‌نامه‌های مذکور بر اساس طیف پنج درجه‌ای لیکرت تقسیم‌بندی شده اند. همچنین نتایجی که از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان از پایایی مورد قبول برای ابزارها می‌باشد. جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، از آزمون تحلیل عاملی جهت تأیید روایی سؤالات و مشخص‌سازی عوامل کلیدی هر موؤلفه و از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری جهت بررسی برازش مدل پژوهش با داده‌های جمع‌آوری شده استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social media adoption on importing clothes firms’ performance (Case Study: Instagram)

نویسندگان [English]

  • Nahal Khodadi 1
  • rahim mohtaram 2
  • masoumeh jafari 2
1 M.Sc. in Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, social media has become a new and important skill for everyone, and even for those who do not have much understanding of technology. In recent years, the world wide access to the media and social has drawn modern societies and business attention to it, and they are enjoying significant popularity, especially among younger generations. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of the social media of Instagram on the function of clothing importer companies. The method of this study was survey and descriptive-applied in terms of its purpose. The research population was the research of the customers of the clothing importer companies at Instagram, such as Jean West and Cotton, who, according to the Cochran formula, participated in the research for unlimited societies of 384 people. Random sampling method was available and they completed questionnaires on the level of social media competence of Instagram, social media adoption, intention to use the Instagram and the performance of the importing companies. The questionnaires are classified according to the five-point Likert scale. Also, the results obtained from the Cronbach's alpha coefficient show the acceptable reliability of the tools. To investigate the normality of the data, Kolmogorov-Smirnov test, factor analysis was used to confirm the validity of the questions and to identify the key factors of each component and the model of the structural equation model to investigate the fit of the research model with the collected data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media competence
  • adoption process
  • Performance
  • Import firms
آذر، ع. و مومنی، م. (1394). "آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری)"، انتشارات سمت.
 
آقازاده، ه. و بخشی‌زاده، ا. (1389). "ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی بر اساس مدل سلسله مراتب اثرات (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. شماره‌های 21 و 22، تابستان و پاییز، صص. 143-123.
 
بشلیده، ک. (1392). "روش‌های پژوهش و تحلیل آماری"، مثال‌های پژوهشی با spss و Amos، انتشارات دانشگاه شهید چمران.
 
خاکی، غ.ر. (1397). "روش تحقیق (با رویکرد پایان‌نامه نویسی)".
 
دانایی، ا. و معین، م. (1395). "بررسی تأثیر استراتژی رسانه‌های اجتماعی بر استراتژی بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای"، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، دوره 23، شماره 66، صص. 141-111.
 
ذکایی، م.س. و حسنی، م.ح. (1394). "گونه‌شناسی کاربران رسانه‌های اجتماعی"، راهبرد اجتماعی-فرهنگی. دوره 5، شماره 17، صص. 63-37.
 
شایان، ع.، دانایی، ح.ا. و اندامی، م. (1396)، "تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 7، شماره 3، صص. 155-135.
 
شیرخدایی، م.، شاهی، م.، نجات، س. و محمودی‌نسب، س. (1396). "بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعه برند (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام)"، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 7، شماره 3، صص. 124-107.
 
صالحی، ن.، احمدیان، س. و اجرامی، م. (1394). "تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد با نقش تعدیل‌کننده مدیریت ریسک در شرکت‌های واردکننده"، دومین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه‌ریزی، آموزش و استانداری ایران. تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 
غفوریان شاگردی، ا.، دانشمند، ب. و بهبودی، 1. (1396). "تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد خرید مصرف‌کنندگان"، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 7، شماره 3، صص. 190-175.
 
Agnihotri, R., Kothandaramon, P., kashyap, R. & Singh, R. (2013). “Bringing “Social” Into Sales: The Impact of Salespeople’S Social Media Use on Service Behaviors and Value Creation, Journal of Personal Sailing & Sales Management, Vol. 32, No. 3, PP. 333-348.
 
Ainin, S., Parveen, F., Moghavvemi, S., Jaafar, N.I. & Mohd shuib, N.L. (2015), “Factors influencing the use of social media by SMEs and its performance outcomes”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 115, No. 3, PP. 570-588.
Andzulis, J.M., Panagopoulos, N.G. & Rapp, A. (2012). “A Review of Social Media and Implications for the Sales Process”, Journal of personal sailing &sales management, Vol. 32, No.3, PP. 305-316.
 
Broajos, J., Benitez-Amado, J. & Montes, F.J.L. (2015). “How do small firms learn to develop a social media competence?”, International Journal of Information Management, Vol. 35, No.4, PP. 443-458.
 
Durkin, M., McGowan, P. & McKeown, N. (2013), “Exploring social media adoption in small to medium-sized enterprises in Ireland”, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 20, No. 4, PP. 716-734.
 
Kim, M., Chung, M. & Lee (2011), “The effect of perceived trust on electronic commerce: shopping online for tourism products and services in South Korea”, Tourism Management, Vol. 32, No. 2, PP. 256-265.
 
Hefu, L., Weiling, K., Kwok, K.W. & Zhongsheng, H (2013). “The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility”, Journal of Decision Support Systems, Vol. 54, No. 3, PP. 1452-1462.
 
María Del Carmen, Al., Alex, R. & Josep, R. (2016). “The Effect of Social media Adoption on Expoting Firms Performance”, Entrepreneurship in International Marketing, Vol. 25, PP. 161-186.
 
Rodriguez, M., Peterson, R.M. & Ajjan, H. (2015), “CRM/Social media technology: impact on customer orientation process and organizational sales performance”, Ideas in Marketing: Finding the New and Polishing the Old. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, Springer, Cham, PP.636-638.
 
Ahmad, S.Z., Abdul Rahim, A.B. & Norita, A. (2018). “Social media adoption and its impact on firm performance: the case of the UAE”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 25, No. 1, PP. 84-111.
 
Ting, H., Ernest, C.D.R. & Siew, L.L. (2016). “Intention to Use Instagram by Generation Cohorts: The Perspective of Developing Markets”, Global Business and Management Research: An International Journal, Vol. 8, No. 1, PP. 43-55.
 
Trainor, K. J. (2012). “Relating social media technologies to performance: A capabilities- based perspective”, Journal of Personal Selling and Sales Management, Vol. 32, No. 3, PP. 317-331.
 
Wang, C. & Ping, Z. (2012), “The Evolution of Social Commerce: An Examination from the People, Business, Technology, and Information Perspective”, Communications of the AIS (CAIS). Vol. 31, No 5, PP. 105-127.