بررسی رابطه بین رشد فروش و بازده دارایی‌ها با پاداش هیأت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران

چکیده

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت‌های سهامی، اعضای هیأت مدیره آن هستند. سهامداران با انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه‌های خود را به شرکت می‌سپارند و آنان نیز با بهره‌گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می‌کنند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رشد فروش و بازده دارایی‌ها با پاداش هیأت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی ـ همبستگی صورت گرفته است. جامعه این پژوهش عبارت بودند از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1393 تا 1396 فعال بوده‌اند. حجم نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک تکنیک غربالگری تعداد 118 شرکت و در کل تعداد 472 شرکت – سال در محدوده زمانی جمع‌آوری داده‌های پژوهش تعیین گردید. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، گزارش‌های منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار، ماهنامه بورس، نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین، صحرا و دنا و گزارش‌های حسابرسی، صورت‌های مالی و درگاه اینترنتی جامعه حسابداران رسمی می‌باشد. داده‌ها نیز با بهره‌مندی از آزمون چاو و هاسمن، آزمون مانایی، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان‌داد که در سطح اطمینان 95% بین رشد فروش با پاداش هیأت مدیره شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین بازده دارایی‌ها با پاداش هیأت مدیره شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که در نهایت هر دو فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Sales Growth and Return on Assets with Board of Directors of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Seyyed Alireza Mosavi
Assistant Professor, Department of Business Management, Firozabad Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
چکیده [English]

The board of directors and in other words the board of directors of the corporations are the members of its board of directors. Shareholders invest their funds in the company by selecting board members and trusting in their good performance and wisdom, and they benefit from the company and shareholders by leveraging their intelligence and creativity after the financial year expires. With their intelligence and creativity, make a profit on the company and shareholders after the end of the financial year. The purpose of this study was to investigate the relationship between sales growth and return on assets with remuneration of board of directors of listed companies in Tehran Stock Exchange. The purpose of this study is applied and is descriptive-correlational. The population of the study consisted of companies listed in Tehran Stock Exchange that were active from 2014 to 2016. Sample size was determined by systematic elimination of screening technique of 118 companies and in total 472 companies / year in the timeframe of data collection. The tools used in this study are reports published by the Stock Exchange, Exchange Monthly, Modern Access Software, Sahara and Dena, and audit reports, financial statements, and the Internet Portal of Accountants. The data were analyzed using Chua and Housman tests, Mann-Whitney test, Pearson correlation and linear regression. The results showed that there is a positive significant relationship between sales growth and company board remuneration at 95% confidence level also, there is a positive and significant relationship between return on assets and corporate board reward, which both hypotheses were ultimately confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sales Growth
  • return on assets
  • Board Rewards
احمدپور، ا. و جوان، س. (1394). "بررسی ساختار مالکیت و رابطه میان پاداش هیأت مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده"، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 7، شماره 24، صص. 17-32.
 
سعیدااردکانی، س.، ایزدی، م. و ایزدی، ف. (1397). "بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده اقتصادی با توجه به شدت رقابت در بازار محصول در صنعت (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)"، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 6، شماره 20، صص. 73-88.
 
جوادی، ن. و فتاحی، س. (1395). "بررسی تأثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی راهبرد مدیریت مالی، دوره 4، شماره 14، صص. 69-94.
 
حقیقت، ح. و موسوی، ا. (1386). "بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش‌بینی بازده سهام"، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 14، شماره 47، صص.63-82.
 
فتح‌علیان، س.، مولانی‌اقدم، ح. و خدایی، میثم. (۱۳۹۲). "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر رشد فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 
سجادی، ح. و بنابی‌مقدم، ر. (1397). "تأثیر محافظه کاری مشروط بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 10، شماره 38، صص. 5-20.
 
صحت، س.، مسافری‌راد، ف. و شریعت‌پناهی، م. (1389). "رابطه بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 8، شماره 32، صص. 121-140.
 
کبیرزاده، م. (1387). "سازه‌های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره (یک بررسی تجربی در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پیک نور، دوره 6، شماره 1، صص. 127-145.
 
مرادی، ج. و باقری‌موصلو، ف. (1394). "تأثیر چرخه عمر بر رابطه رشد شرکت و سودآوری شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره7، شماره 2، صص. 93-108.
 
Bijanci & Chen (2018). “Investigate the relationship between reward and performance”, Journal of Finance, 64 (5), PP. 1225-1252.
 
Bradsha (2017). “Compensates for creativity and management initiatives in finding and applying newer and better practices and practices”, Accounting Horizons, 13(4), PP. 120-152.
 
Brooks, L.Z. (2016). “Political Connection and the Demand for Industry Specialist Auditors”, Accounting and Finance Research, Vol. 5(1), PP. 210-231.
 
Calo (2019). “Examines customer satisfaction, net income and total assets. Common wisdom Customer Concentration Risk and the Cost of Equity Capital, March 23, 2015.
 
David (2019). “Is currently the most important criterion for assessing the performance of institutions, rate of return?
 
Douro (2018). “The relationship between the remuneration of the board of directors and the economic income and the effect of investment opportunities on the relationship between the remuneration of the board of directors and the economic income”, Managerial Finance, 39(2), PP. 155-180.
 
Hong, K. & Chink Tang, H. (2012). “Crises in Asia: Recovery and policy responses”, Journal of Asian Economics, Vol. 23(6), PP. 654-668
 
Honkapohja, S. (2014). “The Euro Area Crisis: A View from the North”, Journal of Macroeconomics, Vol. 39, PP. 260-271.
 
Guedhami, O., Pittman, J.A. & Saffar, W. (2018). “Auditor choice in politically connected firms”, Journal of Accounting Research, Vol. 52(1), PP. 107-162.
 
Huanmin, Y. & Shengwen, X. (2016). “How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market”, China Journal of Accounting Research, Vol. 9(4), PP. 305-319.
 
Kazan (2017). “If the reward is not proportional to the actual performance of managers and members of the board of directors”, Journal of Asian Economics, Vol.21, pp.265–279.
 
Jayan, C. (2006). “Emotional competence, personality and job attitudes as predictors of job performance”, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, Vol. 32(2), PP. 135-44.
 
 
Murphy (2018). Is one of the most important goals of financial institutions to increase the return on assets", Journal of Development Economics, Vol. 76(1), PP. 71-96.