تأثیر نوآوری باز بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت غذایی (مورد مطالعه: شرکت گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش نوآوری باز بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت غذایی است که بر مبنای هدف و یک پژوهش توصیفی-کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را 320 نفر از مدیران و کارکنان شرکت گلستان تشکیل می‌دهند که با کمک جدول کرجسی و مورگان، تعداد 185 نفر از آنان با بکارگیری روش نمونه‌گیری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ای پژوهشگر ساخته استفاده شد. در این پژوهش سنجش روایی به دو روش اعتبار محتوایی و اعتبار عاملی صورت گرفت. برای سنجش پایایی نیز یک مرحله پیش آزمون انجام شد و از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده‌ها، با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزارهای LIZREL, SPSS تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نوآوری باز و همه ابعاد آن از لحاظ آماری بر موفقیت توسعه محصول جدید، دارای اثر مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Open Innovation on Success of New Product Development in Food Industry (Case Study: Golestan Company)

نویسندگان [English]

  • Arezou Taghizadeh 1
  • Asef Karimi 2
1 Master of Entrepreneurship Management, Department of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Business Management Department, Farabi Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the influence of open innovation on success of new product development in food industry that is based on purpose and is an applied descriptive study. The statistical population of this research included 320 managers and staffs of Golestan Company. According to Krejcy and Morgan table a sample size of 185 was selected by using the sampling method. A questionnaire was used to collect data. In this study both content validity and factor validity were established. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument by Cronbach's alpha. The collecting data were analyzed by the description and inferential statistic methods using SPSS and LIZREL software. According to the results open innovation and all its dimensions has a positive and significant impact on success of new product development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • open innovation
  • New product development
  • internal exploration
  • external exploration
  • internal exploitation
  • external exploitation
خمسه، ع.، سرافراز، ع. و سرافراز، د. (1387). "ضرورت پرداختن به توسعه محصولات جدید و نقش نوآوری، R&D و تکنولوژی درآن"، سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران.
 
دلاوری، م.، صبحیه، م.ح.، آراستی، م.ر.، طبائیان، س.ک. و حسنقلی‌پور، ط. (1394). "شناسایی قابلیت‌های مدیریت طرح‌های توسعه محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی"، چهارمین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، جزیره کیش، انجمن مدیریت فناوری ایران.
 
دهقانی پوده، ح.، اخوان، پ. و حسینی سرخوش، س.م. (1392). "افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی در یک سازمان پژوهشی)"، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، دوره 2، شماره 2، صص. 45-68.
 
عرب‌شاهی،غ.ع. و زعفرانیان، ر. (1390). "تأثیر نوآوری باز بر رفتار زنجیره تأمین در صنعت گاز"، پانزدهمین همایش بین‌المللی نفت و گاز، تهران، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی.
 
جعفری پستکی، ن.، ابراهیم‌پور ازبری، م. و اکبری، م. (1396). "ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان‌های دانش بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی، فصلنامه رشد فناوری، دوره 14، شماره 53، صص. 9-17.
 
Barbaroux, P. (2011). “Open Innovation Capabilities: insights from a historical case study” French Air Force Academy (EOAA)”, Management of Defence Organisations Research Team.
 
Chesbrough, H. (2006). “Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape”, Boston: Harvard Business School Press.
 
Chesbrough, H. (2003). “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”, Boston: Harvard Business School Press.
 
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. & West, J. (2006). “Open Innovation: Researching A New Paradigm”, Oxford: Oxford University Press.
 
Chiaroni, D., Chiesa, V. & Frattini, F. (2011). “The Open Innovation Journey: How Firms Dynamically Implement the Emerging Innovation Management Paradigm”, Technovation, Vol. 31(1), PP. 34-43.
 
Chih-Wei, C., Mike, R. & Felix T, M. (2012). “Consumer Innovativeness Influence on Really New Product Adoption”, Australasian Marketing Journal, Vol. 20(3). PP. 211-217.
 
Robert G, C. (2019). “The drivers of success in new-product development”, Industrial Marketing Management, Vol. 76, PP. 36-47.
 
Jun, J., Min, G. & Zhengyi, Z. (2019). “Selective Adoption of Open Innovation for New Product Development in High-Tech SMEs in Emerging Economies”, IEEE Transactions on Engineering Management, PP. 1-9.
Howley, M. (2002). “The role of consultancies in new product development” Journal of Product & Brand Management, Vol. 11(7), PP. 447-458.
 
Liping, Y., Yunlong, D. & Trianting, F. (2020). “Innovation Performance of New Products in China's high technology Industry”, International Journal of Production Economics, Vol. 219, PP. 204-215.
 
Littler, D., Leverick, F. & Bruce, M. (1995). “Factors Affecting the Process of Collaborative Product Development: A Study of UK Manufacturers of Information and Communications Technology Products”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 12(1), PP. 16-32.
 
Mazzola, E., Bruccoleri, M. & Perrone, G. (2012). “The Effect of Inbound, Outbound and Coupled Innovation on Performance”, International Journal of Innovation Management, Vol. 16(6), PP. 1-27.
 
Nieto, M.J. & Santamaria, L. (2007). “The Importance of Diverse Collaborative Networks for the Novelty of Product Innovation”, Technovation, Vol. 27(6-7), PP. 367-377.
 
Pasquale, D.V., Alberto D.M., Antonio, M.P., Umberto, P. & Salvatore, P. (2018). “Big data for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, opportunities, and challenges”, Creativity and Innovation Management, Vol. 27(1), PP. 6-22.
 
Romana, R., Dietfried, G., Elke, P.V. & Rupert J, B. (2019). “Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance”, Journal of Innovation & Knowledge, Vol. 4(4), PP. 226-233.
 
Ulrich, K.T. & Eppinger, S.D. (2004). “Product Design and Development”, Third Edition, New York: McGraw-Hill, P. 2.