تأثیر تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌گر فرهنگ ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: امروزه کارآفرینی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد و در این بین ایجاد انگیزه‌های لازم برای کارآفرینی و گسترش فرهنگ کارآفرینی اساسی و تعیین‌کننده است. محققان نقش فرهنگ ملی در این زمینه را تعیین‌کننده می‌دانند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌گر فرهنگ ملی انجام گرفت.
روش: این پژوهش به لحاظ روش، از نوع پیمایشی و از لحاظ ماهیت و هدف نیز توصیفی-کاربردی بود. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز محقق، پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که در طیف لیکرت بصورت پنج گزینه‌ای تنظیم شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود. بر اساس آمار مأخوذه از آموزش دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تعداد 9000 نفر در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌‌ارشد و دکترای تخصصی دانشکده مدیریت و اقتصاد مشغول به تحصیل هستند. بر اساس فرمول کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در دسترس بود. بعد از تأیید روایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات با ضریب لاوشه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه در اختیار گروه پاسخ‌گویان قرار گرفت و ضریب آلفا 0/79 بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی از آماره‌هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانه، انحراف معیار و جداول و نمودارهای ستونی استفاده گردید. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون استفاده گردید. نرم‌افزار مورد استفاده SPSS 24 بود.
یافته‌ها: تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌گر فرهنگ ملی تأثیر مثبت دارد. تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا تأثیر مثبت دارد. تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌گر نگرش فردگرایانه تأثیر مثبت دارد. تمایل کارآفرینانه بررفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌‌گر نگرش جنسیتی تأثیر ندارد. تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌گر رویکرد استراتژیک تأثیر مثبت دارد. تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌گر روابط قدرت تأثیر ندارد. تمایل کارآفرینانه بر رفتار کسب‌وکارهای نوپا با نقش تعدیل‌گر اجتناب از عدم اطمینان تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of entrepreneurial desire on the behavior of native businesses with the moderating role of national culture

نویسندگان [English]

  • kianoosh khosravi
  • Hassan Majididizaj
Master of Business Administration - Entrepreneurship, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, entrepreneurship plays an important role in the economic and social development of countries, and the creation of incentives for entrepreneurship and the development of entrepreneurial culture is fundamental. Researchers recognize the role of national culture in this regard. The purpose of this study was to determine the effect of entrepreneurial desire on the behavior of native businesses with the moderating role of national culture.
Methodology: This research was a survey method and descriptive-applied in nature and purpose. The researcher-made questionnaire was designed as a five-item Likert scale. The statistical population of this study was all students of Management and Economics Faculty of Islamic Azad University Science and Research Branch. According to statistics from the Education and Science Branch of the Azad University of Tehran, 9,000 undergraduate, postgraduate, and doctoral students are studying in the School of Management and Economics. According to Cochran formula, 370 people were selected as sample. The sampling method was available. After confirming the validity of the data gathering tool with Lavouche coefficient and its reliability with Cronbach's alpha coefficient the questionnaire was given to the respondent group and the alpha coefficient was 0.79. Data analysis was performed at two levels of descriptive and inferential. At descriptive level, statistics such as frequency, percentage, mean, median, standard deviation and tables and column diagrams were used. At the inferential level, regression was used to test the hypotheses. The software used was SPSS 24.
Findings: entrepreneurial tendency has a positive effect on the behavior of new businesses with the moderating role of national culture. An entrepreneurial desire to positively influence the behavior of startups. The entrepreneurial tendency has a positive effect on the behavior of novice businesses with the moderating role of individualist attitudes. The entrepreneurial desire to address the emerging business with the moderating role of gender perspective is not affected. The entrepreneurial tendency has a positive effect on the behavior of the native business with the moderating role of the strategic approach. The entrepreneurial desire does not affect the behavior of novice businesses with the moderating role of power relations. An entrepreneurial desire does not affect the behavior of novice businesses with the moderator role of avoiding uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Inclination to entrepreneurship
  • Behavior of new business
  • national culture
  • Individualistic attitude
  • students
  • Tehran Science and Research Unit
اصغرزاده تالارپشتی، م. و حسینی، ح. (1395). "بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت‌ها با نقش واسطه سرعت نوآوری"، چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش بنیان، بابلسر، دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران- شرکت پژوهشی طرود شمال.
 
اوحدی، ف. و ناصری، م (1397). "بررسی مدل‌های کسب‌وکار پیاده‌سازی فین تک‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه مالی و بانکی"، همایش ملی مدیریت و کسب‌وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد.
 
فراهانی، ح.، شعبانی، ر. و غفاری، ه. (1391). "بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط استان مرکزی"، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان. آبان 1391. دانشگاه مازندران.
 
محمدیون، ه. و شیخ‌اسماعیلی، س. (1397). "ارزیابی عوامل مؤثر بر تعهد عاطفی به برند کارفرما در مجموعه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فناور استان کردستان"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
 
Bergman, H., Hundt, C. & Sternberg, R. (2016). “What makes student entrepreneurs? On the relevance (and irrelevance) of the university and the regional context for student start-ups”, Small Business Economics, Vol. 47(1), PP. 53-76.
 
Dheer, R.J.S. (2017). “Cross-national differences in entrepreneurial activity: Role of culture and institutional factors”, Small Business Economics, Vol. 48(4), PP. 813-842.
 
Fayolle, A., Liñán, F. & Moriano, J.A. (2014). “Beyond entrepreneurial intentions: Values and motivations in entrepreneurship”, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 10(4), PP. 679-689.
 
Halman, J.I.M. & Burger, G.T.N. (2002). “Evaluating effectiveness of project start-ups: an exploratory study”, International Journal of Project Management, Vol. 20(1), PP. 81-89.
 
Juita-Elena, Y. (2014). “Impact of start-up support through guided preparation”, Journal of Entrepreneurship and Public Policy, Vol. 3(1), PP. 72-95.
 
Jenssen, J.I. & Kristiansen, S. (2004). “Sub-cultures and Entrepreneurship: The Value of Social Capital in Tanzanian Business”, Journal of Entrepreneurship, Vol. 13(1), PP. 1-27.
 
Kwon, S.W. & Arenius, P. (2010). “Nations of entrepreneurs: A social capital perspective”, Journal of Business Venturing, Vol. 25(3), PP. 315-330.
 
Savolainen, P., Ahonen, J.J. & Richardson, I. (2015). “When did your project start? – the software supplier’s perspective”, Journal of Systems and Software, Vol. 104, PP. 32-40.