بررسی رابطه استرس نقش با مشتری مداری و عملکرد شغلی فروشندگان در خرده فروشی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر کوشش نموده تا به بررسی رابطه استرس نقش با مشتری مداری و عملکرد شغلی فروشندگان در خرده فروشی­ها بپردازد. همه برنامه­ریزی­ها و فعالیت­های یک کسب و کار با فروش به ثمر می­رسد. یک فروشنده متبحر دارای ویژگی­هایی است که نقش آن در عملکرد وی منعکس می­شود.
هدف از این پژوهش بررسی رابطه تعارض نقش و ابهام نقش که نشان دهنده استرس نقش می­باشند، با مشتری مداری و عملکرد شغلی است.
جامعه آماری این تحقیق فروشندگان صنایع مبلمان خانگی در شهر تهران است. نمونه­گیری به روش خوشه­ای انجام گرفته و داده­های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گرده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است و بر اساس نحوه اجرا و گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- پیمایشی (همبستگی) می­باشد. از مجموع فروشندگان صنایع مبلمان خانگی 273 نمونه انتخاب گردید.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیر ابهام نقش با مشتری مداری و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیر تعارض نقش و مشتری مداری نیز رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of the Relationship between Role Stress with Customer Orientation and Job Performance of Retail Salespeople

نویسندگان [English]

  • A. H. Ebrahimy
  • M. Javadi
چکیده [English]

 The present research aimed at the examination of the relationship between role stress (role conflict and role ambiguity) with customer orientation and job performance of retail salespeople. The programming and activities of a business meet the good result by the up port of sales. Perfect salesperson has certain specifications whose role is reflected in his/ her performance. The present study reports the result of an experiment designed to test the impact of the role stress in the home furniture market.
The research method was survey and descriptive-causal and data was collected in Iran Furniture Market. The Sample size consisted of 273 subjects. The research results showed that there was a significant relationship between the role conflict and customer orientation which indicated the significant relationship between the role ambiguity and job performance and customer orientation in turn.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role stress
  • Role ambiguity
  • Role conflict
  • Selling orientation
  • customer orientation
  • job performance
  • Job Satisfaction