ارزیابی تمایلات (ترجیحات) مشتریان در فرایند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افزایش رقابت در بازارهای جهانی و بالطبع هزینه های بازاریابی، بهبود اثر بخشی فعالیت ها و استراتژی های بازاریابی را ضروری ساخته است. از سویی، جذابیت بازار ایران، افزایش رقابت میان کالاهای خارجی و فقدان بررسی های کافی در این زمینه در بازار ایران، لزوم انجام پژوه شهایی از این دست را در ایران بیش از پیش ضروری م ینماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل شکاف، به بررسی ارزیابی مشتریان ایرانی نسبت به ویژگی های کالاها، شیو ههای بازاریابی مرتبط و ترجیح خرید آنها برای کالاهای ساخت کشورهای آلمان و ژاپن پرداخته که از این رهگذر نمایان شد که مشتریان مورد بررسی ارزیابی متفاوتی نسبت به ویژگ یهای کالاها، شیو ههای بازاریابی مرتبط و ترجیح خرید کالاهای ساخت کشورهای آلمان و ژاپن دارند. به علاوه با تعیین اولویت عوامل موثر بر ترجیح خرید، شرکت های فعال در بازار ایران می توانند در جهت بهینه کردن استراتژ یهای بازاریابی خود از نتایج بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Consumer Preferences in the Consumer Decision-Making Process of Foreign Goods

نویسندگان [English]

 • K. Heidarzadeh
 • H. Zand Hesami
 • M. M. Hasanloo
چکیده [English]

Increasing competition in global markets and consequent increase in marketing costs has made essential the improvement of effectiveness of marketing activities and strategies. On the other hand, the attractiveness of the Iran market, increasing competition among foreign products, and lack of enough investigation in this area, has made unavoidable the need to do such research in Iran. Through the gap analysis method, this research evaluated Iranian consumers’ product attitudes, associated marketing practices, and buying preferences concerning products made in Germany and Japan. The results show that consumers evaluate such products differently. In addition, by determining the priority of effective factors on buying preferences, active companies in the Iran market can apply the results to optimize their marketing strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumer behavior
 • International marketing
 • Marketing strategy
 • Country of origin
 • Gap analysis
 • Factor analysis
 • Iran
 • Germany
 • Japan