ارزیابی عوامل موثر بر رضایت خریدار در زنجیره تامین (مطالعه موردی: کارخانجات مواد غذایی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توجه به مسایل مربوط به زنجیره تامین و بازاریابی رابطه مند از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این میان توجه به رابطه بلندمدت با تامین کنندگان مواد اولیه نیز بایستی مورد بررسی قرار گیرد زیرا بحث ارایه ارزش برتر برای مشتری نهایی مطرح است. برای این کار بایستی مجموعه مسیری که از تامین کننده تا مصرف کننده نهایی طی می گردد حالت هم افزایی داشته باشد و بتواند در نهایت ارزش بالاتری را در مقایسه با رقبا ایجاد کند. بررسی مفهوم رضایت در اکثر تحقیقات انجام شده در کشور بیشتر بر روی مصرف کننده نهایی متمرکز بوده است، در حالی که در این پژوهش، به بررسی این مفهوم بین تامین کنندگان و خریداران صنعتی پرداخته شده است. در این پژوهش، فاکتورهای تعیین کننده روابط بین شرکت (خریداران صنعتی) و تامین کننده ها شناسایی می شوند. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل مفهوم رضایت در زنجیره تامین از دیدگاه خریدار صنعتی است. بررسی نحوه ارتباط فاکتورهای همکاری، ارتباط، اعتماد و تطابق با انتظارات مشتریان با رضایت در زنجیره تامین جهت پر کردن شکاف بین تامین کننده و شرکت و هم چنین ارتقاء و بهبود رضایت سازمانی دارای اهمیت بسزایی می باشد.
جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران تامین مواد اولیه کارخانجات استان اصفهان که در زمینه مواد غذایی فعال می باشند، در نظر گرفته شده اند و داد ههای مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جم عآوری گردید. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی (همبستگی) است. برای توصیف یافته ها از جداول توزیع فراوانی استفاده SPSS گردید و در مرحله استنباط از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار استفاده گردید. هشت فرضیه در این پژوهش به کار رفته است که دو فرضیه آن مورد تایید واقع نگردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد، تطابق با انتظارات، ارتباط و همکاری، ارتباط معن اداری بر رضایت خریداران دارند و هم چنین اعتماد خریداران صنعتی، ارتباط مستقیم و مثبتی بر تعهد خریداران صنعتی دارد. رضایت نیز به عنوان متغیر مستقل ارتباط معناداری بر تعهد خریداران صنعتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Effective Factors on Buyers’ Satisfaction in Supply chain – A Case Study of Food Factories in Esfahan

نویسندگان [English]

 • M. A. Abdolvand
 • A. Shamaei
چکیده [English]

In this research, the effective factors that determine the relationship between industrial buyers and suppliers are identified, and the concept of satisfaction, as an important factor, is able to minimize the supply process of primary materials and of the product from the order time until delivery time through elements such as commitment, cooperation, communication, trust, adaptation of expectation, and long-term orientation. This concept also is able to provide synergy, which consequently leads to buyers’ satisfaction. The main purpose of this research is to analyze the concept of satisfaction in firm-supplier relationships (in the viewpoint of industrial buyers). Applicable purposes of this research are to examine the relationship between satisfaction and trust, trust with commitment in the supply chain, and the relationship of commitment with buyers’ satisfaction and long-term orientation in the supply chain from an industrial buyer’s perspective. The statistical database in this research is all of food factory managers in Esfahan, and the required data is collected by questionnaires. The research method is a descriptive one; for description of findings, frequency distribution tables are used, along with correlation test and path analysis with SPSS software. Eight hypotheses are used and six hypotheses are accepted. The results of this research indicate that trust, adaptation to expectations, communication, and cooperation have an effective and meaningful relationship with satisfaction. In addition, trust and satisfaction have positive relationships with commitment. The implications and results of this study can be applied by industrial marketers, organizational buyers, management consultants, and business educators who may use the empirically tested model as a diagnostic and monitoring tool in guiding business relationships in the proper direction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply chain
 • Supply Chain Management
 • Satisfaction
 • Trust
 • Cooperation
 • communication
 • adaptation to the relationship expectation
 • commitment
 • long-term orientation