هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های کار آفرینانه مدیران سازمان های غیردولتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توانایی مدیران برای کار با افرادی با فرهنگ های مختلف، تنها با شناخت تفاوت های فرهنگی گروه های قومی و ملی امکان پذیر است. بهترین تشریح کننده این توانایی را می توان سازه جدید و جامع هوش فرهنگی دانست که تمامی جنبه های مورد نیاز برای فعالیت اثربخش در موقعیت های فرهنگی متنوع را در بر می گیرد. این مقاله با ارائه خلاصه ای از مبانی نظری هوش فرهنگی، رابطه آن را با ویژگی های کارآفرینان در بخش در حال رشد سازمان های غیر دولتی در ایران بررسی می کند. بر اساس نتایج این مطالعه، رابطه عمیقی میان مدل چهار عاملی هوش فرهنگی و هر یک از ویژگ یهای کارآفرینان مشاهده شد. همچنین مقاله پیشنهاد می دهد که هوش فرهنگی را می توان به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت برای اداره کنندگان سازمان های غیردولتی به حساب آورد. نتایج تحقیق حاضر می تواند در شناسایی ویژگ یهای مورد نیاز برای افرادی که در تعاملات چند فرهنگی درگیر هستند، به کار گرفته شود و مسیر جدیدی برای مطالعات دانشگاهی و تجربیات عملی در حوزه فرهنگ بگشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship Between Entrepreneurial Characteristics and Cultural Intelligence of Managers in INGOs

نویسندگان [English]

  • B. Kheiri
  • M. J. Naeiji
  • M. Abasalizadeh
چکیده [English]

It is necessary for managers to know about cultural differences of national and local crowds so they can work with various people. This compressive new construct is called “cultural intelligence.” CQ includes all effective activities in various cultural situations. This paper presents a summary of theoretical views of CQ and examines its relationship with entrepreneurial characteristics in a growing section of Iranian NGOs (nongovernmental organizations). The results show a deep relation is between four factors of CQ and all entrepreneurial characteristics. This paper suggests that CQ be considered a vital factor for success in handle an NGO. These results can be used in recognizing necessary characteristics for working in a multicultural workplace. Also, this paper is a new idea for academic studies and practicable cultural experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence
  • entrepreneurial characteristics
  • multicultural workplace
  • NGO
  • Iran