تأثیر بکارگیری دانش مشتری در نوآوری و کارآیی محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت نرم‌افزاری سماسامانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر چگونگی تأثیر بکارگیری دانش مشتری در نوآوری و کارآیی محصول جدید می‌باشد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر اساس نحوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت‌های عضو هلدینگ سماسامانه بوده که تعداد 90 نفر از آنان بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نشان دادند مدل ارائه شده می‌تواند در حد قوی و با ضریب 80% متغیر کارآیی محصول جدید را پیش‌بینی کند. ماهیت دانش مشتری بر نوع درگیری مشتری در فرایند توسعه محصول جدید تأثیر دارد. در این مدل سه نوع درگیری مشتری (مشتری به عنوان منبع اطلاعات، مشتری به عنوان همکار نوآور و مشتری به عنوان نوآور) از هم تفکیک شد و نتایج نشان دادند که نوع درگیری مشتری بر کارایی توسعه محصول جدید تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Applying Customer Knowledge on Innovation and New Product Efficiency (Case Study: Samasamaneh Software Company)

نویسندگان [English]

  • faranak khodayari 1
  • B kh 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Master of Business Administration, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

In this paper, we have studied the impact of utilizing the customer knowledge on the innovation and new products’ performance in Sama Samaneh Software Co. Theoretical foundations and similar researches’ literature was reviewed to design a research model. Three types of customer engagement are identified (customer as the information source, customer as the innovative colleague, and customer as innovative) and their correlation with other variables are proposed as the main hypotheses. Ninety Sama Samaneh holding employees and managers were randomly chosen for the descriptive survey method. A questionnaire consisting of seven-level Likert scale closed questions was designed to measure the main variables. Validity and reliability of the questionnaire was measured as very good, and the data was analyzed using SPSS and PLS software. The results show that the proposed model can predict the performance of new products in 80% of the cases. They also show that the nature of customer’s knowledge impacts their type of engagement in developing new products, and the performance of new product development relies on customer’s engagement type.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer knowledge management
  • knowledge management strategy
  • customer engagement
  • customer participation
  • new product development
  • new product efficiency
دهقانی پوده، ح.، اخوان، پ. و حسینی سرخوش، م. (1392). "افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز (مطالعه موردی: در یک سازمان پژوهشی)"، نشریه مدیریت نوآوری، دوره 2، شماره 2، صص. 45-68.
 
رضوانی، ح.ر. و رشیدایی، ا.س. (1392). "بررسی مهم‌ترین عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی"، مجله پژوهش‌های بازاریابی نوین، دوره 3، شماره 3، صص. 39-58.
 
رمضانیان، م.ر.، مرادی، م. و بساق‌زاده، ن. (1391). "تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری"، مجله چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 11، صص. 91-111.
 
زند حسامی، ح. و آشتیانی پور، ز. (1393). "تحلیل چگونگی تأثیر قابلیت‌های نوآوری‌های فناوری بر رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط"، دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، صص. 1-14.
 
شایسته، ع.، جلیلیان، ح. و شفقت، ا. (1396). "بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عوامل کلیدی موفقیت و عملکرد توسعه محصول جدید در حوزه صنعت دفاعی"، نشریه مدیریت نوآوری، دوره، 6، شماره 1، صص. 135-164.
 
شعبانی، ا.، منصوری محمدآبادی، س.، میرفخرالدینی، س.ح. و صفری، خ. (1395). "تأثیر مشارکت مشتری بر توسعه محصول جدید: نقش میانجی پیامدهای بازار"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 11، شماره 44، صص. 57-78.
 
مانیان، ا.، اصغری‌زاده، ع. و دهقان بنادکی، م. (1390). "نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول جدید (پژوهشی پیرامون شرکت‌های SME صنعت نرم‌افزار استان یزد)"، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، شماره 8، صص. 133-150.
 
ناظمی، ش.، رحیم‌نیا، ف. و میرابی، ع. (1390). "جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان - مشتری (مورد مطالعه: گمرکات استان خراسان رضوی)"، پژوهشنامه مدیریت تحول، دوره 3، شماره 2، صص. 76-95.
 
Anning-Dorson, T., Hinson R.A. & Nyamekye, M.B. (2018). “Enhancing service firm performance through customer involvement capability and innovativeness”, Management Research Review, Vol. 41(11), PP. 1271-1289.
 
Auh, S., Bell, S.J., McLeod, C.S. & Shih, E. (2007). “Co-production and customer loyalty in financial services”, Journal of Retailing, Vol. 83(3), PP. 359-370.
 
Balka, K., Raasch, C. & Herstatt, C. (2014). “The effect of selective openness on value creation in user innovation communities”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 31(2), PP. 392-407.
 
Brockman, B.K. & Morgan, R.M., (2003). “The Role of Existing Knowledge in New Product Innovativeness and Performance”, Decision Sciences, Vol. 34(2), PP. 385-419.
 
Campbell, A.J. (2003). “Creating Customer Knowledge Competence: Managing Customer Relationship Management Programs Strategically”, Industrial Marketing Management, Vol. 32(5), PP. 375-383.
 
Carbonell, P., Rodriguez-Escudero, A.I. & Pujari, D. (2009). “Customer involvement in new service development: an examination of antecedents and outcomes”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 26, PP. 536-550.
 
Chang, T.C. & Chuang, S.H. (2011). “Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy”, Expert Systems with Applications, Vol. 36(2), PP. 4087-4100.
 
Chen, J., Zhu, Z. & Xie, H.Y. (2004). “Measuring Intellectual Capital: A New Model and Empirical Study”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5(1), PP. 195-207.
 
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. & West, J. (2006). “Open innovation: Researching a new paradigm, In Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. & West, J. (Eds)”, Oxford University Press.
 
Christiansen, J. (2000). “Building the Innovative Organization”, Basingstoke: MacMillan Press Ltd.
 
Cui, A.S. & Wu, F. (2016). “Utilizing customer knowledge in innovation: antecedents and impact of customer involvement on new product performance”, Journal of the Academy of MarketingScience, Vol. 44(4), PP. 516-538.
 
Cui, A.S. & Wu, F. (2017). “The impact of customer involvement on new product development: contingent and substitutive effects”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 34(1), PP. 60-80.
 
Cui, A.S. & Wu, F. (2018). “Customer Involvement in innovation: a review of literature and future research directions”, Innovation and Strategy, PP. 63-98.
 
Darroch, J. & McNaughton, R. (2003). “Beyond market orientation- Knowledge management and the innovativeness of New Zealand firms”, European Journal of Marketing, Vol. 37(3-4), PP. 572-593.
 
Davenport, T.H., Harris, J.G. & Kohli, A.K. (2001). “How Do They Know Their Customers So Well?”, MIT Sloan Management Review, Vol. 42(2), PP. 63-73.
 
Desouza, KC. (2008). “Customer-driven innovation”, Research-Technology Management, Vol. 51(3), PP. 35-44.
 
Desouza, K., Awazu, Y. (2005). “What do they know?”, Business Strategy Review, PP. 42-45.
 
Dong, B. & Sivakumar, K. (2017). “Customer participation in services: domain, scope, and boundaries”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 45(6), PP. 944-965.
 
Dous, M., Kolbe, L., Salomann, H. & Brenner, W. (2005). “Knowledge Management Capabilities in CRM Knowledge Management Capabilities: Making Knowledge for, from and about Customers Work”, In Proceedings of the eleventh Americas conference on information systems Omaha. NE, USA.
 
Duggan, R. (1998). “The Management of Innovation: A UK Perspective”, London: DTI.
 
Fuchs, C. & Schreier, M. (2011). “Customer empowerment in new product development”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 28, PP. 17-32.
 
Fuchs, C. & Schreier, M. (2011). “Customer empowerment in new product development”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 28, PP. 17-32.
 
Garcia, M. & Annabi, H. (2002). “Customer Knowledge Management”, Journal of Operational Research Society, Vol. 53(8), PP. 875-884.
 
Gassmann, O. & Enkel, E. (2004). “Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Archetypes”, Switzerland. Institute of Technology Management, University of St. Gallen. PP. 1-18.
 
Gebert, H., Geib, M., Kolbe, L. & Brenner, W. (2003). “Knowledge-enabled Customer Relationship Management: Integrating Customer Relationship Management and Knowledge Management Concepts”, Journal of Knowledge Management, Vol. 7(5), PP. 107-123.
 
Gibbert, M., Leibold, M. & Probst, G. (2002). “Five Styles of Customer Knowledge Management, and How Smart Companies Use them to Create Value”, European Management Journal, Vol. 20(5), PP. 459-469.
 
Grant, R.M. (1996). “The knowledge-based theory of the firm”, Strategic Management Journal, Vol. 21, PP. 109-122.
 
Gruner, K.E. & Homburg, C. (2000). “Does customer interaction enhance new product success?”, Journal of Business Research, Vol. 49, PP. 1-14.
 
Gupta, J.N.D. & Sharma, SK. (2004). “Creating knowledge Base organizations”, Idea group publishing, PP. 1-15.
 
Haner, U.E. (2002). “Innovation quality- A conceptual framework”, International Journal of Production Economics, Vol. 80, PP. 31-37.
 
Henard, S. & Kapoone, P. (2000). “Analyzing innovation adoption using a knowledge-based approach”, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 18, PP. 107-118.
 
Hollebeek, L.D. (2013). “The customer engagement/ value interface: An exploratory investigation”, Australasian Marketing Journal, Vol. 21(1), PP. 17-24.
 
Hoyer, W.D., Chandy, R., Dorotic, M., Krafft, M. & Singh, S.S. (2010). “Consumer cocreation in new product development”, Journal of Service Research, Vol. 13(3), PP. 283-296.
 
Kamasak, R. & Bulutlar, F., (2010). “The influence of knowledge sharing on innovation”, European Business Review, Vol. 22(3), PP. 306-317.
 
Khalid, H.M. & Helander, M.G. (2003). “Web-based do-it-yourself product design”, In The customer centric enterprise, PP. 247-266.
 
Kim, N. & Atuahene-Gima, K. (2010). “Using exploratory and exploitative market learning for new product development”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 27(4), PP. 519-536.
 
Koen, P. & Kleinschmidt, E. (2009). “FEI-SPI Survey”, Retrieved from http://howe.stevens. edu/research/re-searchcenters/corporate entrepreneurship/fei-spi-survey/.
 
Kumar, S. & Phrommathed, P. (2005). “New Product Development: An Empirical Study of the Effects ofInno-vation Strategy, Organizational Learning, and Market Conditions”, Cambridge.
 
Lanjouw, J.O. & Schankerman, M. (2004). “Patent quality and research productivity: Measuring innovation with multiple indicators”, The Economic Journal, Vol. 114(495), PP. 441-465.
 
Li, Y., Li, G., Feng, T. & Xu, J. (2019). “Customer involvement and NPD cost performance: the moderating role of product innovation novelty”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 34(4), PP. 711-722.
 
Lin, H.F. & Lee, G.G. (2005). “Impact of organizational learning and knowledge management factors one-business adoption”, Management Decision, Vol. 4, PP. 171-188.
 
Lin, Y., Su, H.Y. & Chien, S. (2006). “A knowledge-enabled procedure for customer relationship management”, Industrial Marketing Management, Vol. 35(4), PP. 446-456.
 
Lusch, R., Vargo, S.L. & O’brien, M. (2007). “Competing through service: insights from service dominant logic”, Journal of Retailing, Vol. 83(1), PP. 5-18.
 
Magnusson, P.R. (2003). “Benefits of involving users in service innovation”, European Journal of Innovation Management, Vol. 6(4), PP. 228-238.
 
Malciute, J. (2012). “Customer Brand Engagement on Online Social Media Platforms”, Master of thesis in science in Marketing, Aarhus University.
 
Menor, L.J., Tatikonda, M.V. & Sampson, S.E. (2002). “New service development: areas for exploitation and exploration”, Journal of Operations Management, Vol. 20(2), PP. 135-157.
 
Molina-Morales, X. (2005). “The territorial agglomerations of firms: a social capital perspective from the Spanish tile industry”, Growth and Change, Vol. 36(1), PP. 74-99.
Montes, F.J.L., Moreno, A.R. & Fernandez, L.M.M. (2004). “Assessing the Organizational Climate and Contractual Relationship for Perceptions of Support for Innovation”, International Journal of Manpower, Vol. 25, PP. 167-80.
 
Morgan, T., Obal, M. & Anokhin, S. (2018). “Customer participation and new product performance: towards the understanding of the mechanisms and key contingencies”, Research Policy, Vol. 47(2), PP. 498-510.
 
Murillo, G. & Annabi, H. (2002). “Customer Knowledge Management”, Journal of the Operational Research Society, Vol. 53(8), PP. 875-884.
 
Nambisan, S.A. (2009). “Virtual customer environments: Testing a model of voluntary participation in value co-creation activities”, The Journal of Product Innovation Management, Vol. 26(4), PP. 388-406.
 
Narver, J.C. & Slater, S.F. (1990). “The effect of a market orientation on business profitability”, Journal of Marketing, Vol. 54(4), PP. 20-35.
 
Nielsen A. (2006). “Understanding dynamic capabilities through knowledge management”, Journal of Knowledge Management, Vol. 19(4), PP. 59-71.
 
Naeem, H.M. & Di Maria, E. (2021). “Customer participation in new product development: an Industry 4.0 perspective”, European Journal of Innovation Management, Vol. 25(6), PP. 637-655.
 
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). “The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation”, Oxford University Press, New York.
 
Nonaka, I. & Konno, N. (1998). “The Concept of 'Ba': Building a Foundation for Knowledge Creation”, Management Review, Vol. 40, PP. 40-54.
 
OECD. (2005). “Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo”, Manual. Paris.
 
Ojasalo, J. (2008). “Management of innovation networks: a case study of different approaches”, European journal of Innovation Management, Vol. 11(1), PP. 51-86.
 
Ordanini, A. & Parasuraman, A. (2011). “Service innovation viewed through a service-dominant logic lens: a conceptual framework and empirical analysis”, Journal of Service Research, Vol. 14(1), PP. 3-23.
 
Paquette, S. (2006). “Customer knowledge management”, available at http://www. fis. utoronto. ca/phd/paquette/Documents/paquette%20%20 customer%20 knowledge %20 management. Pdf.
 
Payne, A.F., Storbacka, K. & Frow, P. (2008). “Managing the co-creation of value”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 36, PP. 83-96.
 
Perks, H., Gruber, T. & Edvardsson, B. (2012). “Co-creation in radical service innovation: a systematic analysis of microlevel processes”, Journal of Product Innovation Management, Vol. 29(6), PP. 935-951.
 
Prajogo, D.I., Power, D.J. & Sohal, A.S., (2004). “The role of trading partner relationships in deter-mining innovation performance: An empirical examination”, European Journal of Innovation Management, Vol. 7, PP. 177-186.
 
Rollins, M. & Halinen, A. (2005). “Customer Knowledge management competence: Towards a theoretical framework”, The 38th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii.
 
Romijn, H. & Albaladejo, M. (2002). “Determinants of Innovation Capability in Small Electronics and Soft-ware Firms in Southeast England”, Research Policy, Vol. 32(5), PP. 1053-1067.
 
Rowley, J.E. (2002). “Reflections on customer knowledge management in ebusiness”, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 5(4), PP. 268-280.
 
Sakhaee, N., Shahbaznezhad H. & ShamiZanjani M., (2009). “A Comprehensive Model for Customer Knowledge Management Mechanisms”, Available at SSRN 2660769, 2012.
 
Sakrani, H., Bogue, J. & Butt, T. (2013). “New Product Development and Customer Knowledge Management in Pakistan Firms: An Exploratory Study of Processes and Activities”, Available at http://pakacademic -search.com/journals/516/4/14.
 
Sanchez, R. (1995). “Strategic flexibility in product competition”, Strategic Management Journal, 16 (Summer Special Issue), PP. 135-159.
 
Sarin, S. & McDermott, C. (2003). “The Effect of Team Leader Characteristics on Learning, Knowledge Application, and Performance of Cross-Functional New Product Development Teams”, Decision Science, Vol. 34, PP. 707-739.
 
Sethi, R., Smith, D.C. & Park, C.W. (2001). “Cross-functional product development teams, creativity, and the innovativeness of new consumer products”, Journal of Marketing Research, Vol. 38(1), PP. 73-85.
 
Shami Zanjani, M., Rouzbehani, R. & Dabbagh, H., (2008). “Proposing a Conceptual Model of Customer Knowledge Management: A Study of CKM Tools in British Dotcoms”, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, Vol. 2(2), PP. 1-12.
 
Smith, H.A. & McKeen, J.D. (2005). “Developments in practice Xviii customer knowledge management: Adding value for our customers”, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 16(16), PP.744-755.
 
Sok, P., O’Cass, A., Momy, S.K. (2013). Acgieving superior SME performance: overarchinh role of marketing, innovation and learning capabilities”, australian marketing journal, Vol. 21, PP.161-167.
Stoffers, J. & Heijden, B. & Van der, M. (2009). “Towards an HRM model predicting organizational performance by enhancing innovative work behavior: A study among Dutch SMEs in the province of Limburg”, Business Leadership Review, Vol. 6, PP. 1-13.
 
Storey, C. & Larbig, C. (2017). “Absorbing Customer Knowledge: How Customer Involvement Enables Service Design Success”, Journal of Service Research, Vol. 21(1). PP. 101-118.
 
Su, C.T., Chen, Y.H. & Sha, D.Y. (2006). “Linking Innovative Product Development with Customer Knowledge: A Data-mining Approach. Technovation, Vol. 26(7), PP.784-795.
 
Tih, S., Wong, K.K., Lynn, G. & Reilly, R.R. (2016). “Prototyping, customer involvement, and speed of information dissemination in new product success”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 31(4), PP. 20.
 
Tseng, C.Y. & Wu, L.Y. (2007). “Innovation quality in the automobile industry: Measurement indicators and performance implications”, International Journal of Technology Management, Vol. 37(1-2), PP. 162-177.
 
Turban, E., Leidner, D., McLean E. & Wetherbe J. (2005). “Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy: Hardcover.
 
Vaezi, M., Chupani, H. & Fshalnj, L. (2010). “Factors influencing organizational innovation, National Conference of Creativity”, TRIZ and Innovation of Engineering and Management.
 
Van Doorn, J., Lemon, K.N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P. & Verhoef, P.C. (2010). “Customer Engagement behavior: theoretical foundations and research directions”, Journal of Service Research, Vol. 13(3), PP. 253-266.
 
Vargo, S. & Lusch, R. (2008). “Service-dominant logic: continuing the evolution”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 36(1), PP. 1-10.
 
Veselaj, S. & Torfason, M.T. (2018). “Timing of customer involvement in the development of new products and services”, International Journal of Innovation Management, Vol. 23(01), PP. 27.
 
Von Hippel, E. (2005). “Democratizing innovation”, Cambridge, MA: MIT Press.
 
Wu, X. & Sivalogathasan, V. (2013). “Innovation capability for better performance: Intellectual capital and organization performance of the apparel industry in Srilangka”, Journal of Advanced Management Science, Vol. 1(3), PP. 273-277.
 
Xu, A., Schmitz, T. & Mo, Z. (2011). “Engaging customers – How e-commerce companies can use customer involvement to create a superior online shopping experience”, Linnaeus University, Linnaeus School of Business and Economics.
 
Yam, R., Lo, W., Tang, E.P.Y. & Lau, A. K.W. (2011). “Analysis of sources of innovation technological vationinno capabilities and performance, An empirical study of Hong Kong manufacturing industries”, Research Policy, Vol. 40(3), PP. 391-402.
Yang, J. (2005). “Knowledge integration and innovation: Securing new product advantage in high technology industry”, Journal of High Technology Management Research, Vol. 16, PP. 121-135.
 
Yang, S. & Kang, H.H. (2008). “Is synergy always good? Clarifying the effect of innovation capital and customer capital on firm performance in two contexts”, Technovation, Vol. 28(10), PP. 667-678.
 
Yi, Y., Nataraajan, R. & Gong, T. (2011). “Customer participation and citizenship behavioral influences on employee performance, satisfaction, commitment, and turnover intention”, Journal of Business Research, Vol. 64(1), PP. 87-95.
 
Zhou, K.Z. & Wu, F. (2010). “Technological capability, strategic flexibility, and product innovation”, Strategic Management Journal, Vol. 31(5), PP. 547-561.