ارائه مدل راهبردی ظرفیت‌های بازاریابی و تأثیر آن بر عملکرد در جهت توسعه نوآوری باز در صنعت فولاد خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: ظرفیت بازاریابی سازوکاری است که سازمان‌ها را در اجرای راهبردهای خود در محیط رقابتی توانمند می‌کند. با استفاده از این ظرفیت‌ها، سازمان‌ها می‌توانند با استفاده از منابع فیزیکی و دارایی‌های فکری و استراتژیک خود در فضای رقابتی امروز عملکرد خود را بهبود بخشند. هدف از این پژوهش ارائه مدل ظرفیت‌های بازاریابی در صنعت فولاد خوزستان و تأثیر آن بر عملکرد شرکت در جهت توسعه نوآوری باز می‌باشد.
روش: روش پژوهش حاضر ترکیبی است که طی دو مرحله کیفی و کمی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. داده‌های مرحله کیفی از طریق انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه بازاریابی که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، جمع‌آوری و با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس.کیودی. ای تحلیل شد.
یافتهها: نتایج بدست آمده از تحلیل مبانی نظری و مصاحبه‌های پژوهش، منجر به الگوی نهایی ظرفیت‌های بازاریابی شد که دارای10 مقوله اصلی محصول، شبکه توزیع، بازار، مشتری، تجزیه و تحلیل رقبا، تبلیغات، برند، راهبردهای مدیریتی، راهبردهای فناورانه و آموزش می‌باشد. تجزیه و تحلیل رقبا، مشتری و محصول در نقش «عوامل زمینه‌ای» بازار در نقش «شرایط محیطی»، تبلیغات، برند، شبکه توزیع، راهبردهای مدیریتی، راهبردهای فناورانه و آموزش در نقش «راهبردها و استراتژی‌ها» و ظرفیت‌های بازاریابی در نقش «مقوله اصلی» و عملکرد شرکت در نقش «پیامد» شناسایی شده است. به منظور برازش الگوی مذکور، تعداد 200 نفر از کارکنان صنعت فولاد خوزستان که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس نرم‌افزار G*power انتخاب شدند، به پرسش‌نامه محقق ساخته ظرفیت‌های بازاریابی که منتج از نتایج بخش کیفی بود و در بخش کمی با توجه به اهمیت نوآوری باز برای پیشرو بودن در بازار در صنعت فولاد عملکرد شرکت بر اساس نوآوری باز سنجیده شدکه داده‌های مربوطه با استفاده از نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از برازش مطلوب مدل پیشنهادی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a strategic model of marketing capacities and its impact on performance in order to develop open innovation in Khuzestan steel industry

نویسندگان [English]

  • azadeh taj amir 1
  • leila Andervazh 2
  • mohammad hosseinpour 3
1  PhD Student in Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Marketing capacity is a mechanism that enables organizations to implement their strategies in a competitive environment. Using these capabilities, organizations can improve their performance in today's competitive environment by using their physical resources and intellectual and strategic assets. The purpose of this study is to present a model of marketing capacity in the Khuzestan steel industry and its impact on the company's performance in developing open innovation. Method: The method of the present study is a combination that was performed in two qualitative and quantitative stages using data theory of the foundation. Qualitative stage data were collected through interviews with 15 experts in the field of marketing who were selected through purposive sampling and analyzed with Maxqda software. Qualitative data analysis software. Results: The results obtained from the analysis of theoretical foundations and research interviews, led to the final model of marketing capacity, which has 10 main categories of product, distribution network, market, customer, competitor analysis, advertising, brand, management strategies, and technological strategies. And training. Analysis of competitors, customers and products in the role of "underlying factors" of the market in the role of "environmental conditions", advertising, brand, distribution network, management strategies, technological strategies and training in the role of "strategies and strategies" and marketing capacity in the role of the "main category" and the company's performance in the role of "consequence" have been identified. The researcher-made marketing capacities that resulted from the results of the qualitative sector and in the quantitative sector, considering the importance of open innovation to be a market leader in the steel industry, the company's performance was measured based on open innovation. Was analyzed. Findings indicated a good fit of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing capacity
  • financial performance
  • steel industry
اورک، ف. و بابایی زکلیکی، م.ع. (1394). "ارزیابی ارتباط بین قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی در شهر تهران"، فصلنامه مدیریت برند، دوره 2، شماره 4، صص. 147-176.
 
حجازی، ر.، جوادی، ش. و یزدانی طبایی، س. (1392). "مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن BSC)) و مدل تعالی (EFQM)"، پژوهش حسابداری شماره 9.
 
حسین‌زاده شهری، م.، حبیبی، م. و حیدری، و. (1394). "بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر حسگری و شکل‌گیری استراتژی خلاق و به موقع بازاریابی (مورد مطالعه: صادرکنندگان کاشی و سرامیک)"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 5، شماره 1، صص. 41-69.
 
حسینی، س.ا.، قاضی‌زاده، م. و عباسی اسفنجانی، ح. (1387). "بررسی تأثیر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 1379-1384 با تأکید بر اینترنت"، دوماهنامه دانشور رفتار، دوره 15، شماره 32، صص. 125-141.
 
حسینی، ح.، طبیبی، م.ر. و  حسینی ورامینی، س.ع. (1392). "بررسی تأثیر همراستایی راهبردهای بازاریابی و عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت‌های صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران"، فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 31، شماره 3، صص. 222-241.
 
حیدری کردزنگنه، غ.ر.، نوروش، ا. و جعفری، م.ح. (1396). "مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"، مجله اقتصادی، شماره 3 و 4، صص. 53-78.
 
دهدشتی شاهرخ، ز.، ناطق، م. و احسانی، ر. (1396). "تبیین رابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان"، مجله مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 1، صص. 103-128.
 
دهقانی سلطانی، م.، مصباحی، م. و عاقلی گوکی، ف. (1399). "تأثیر رفتار نوآورانه در عملکرد سازمانی با تبیین نقش سرمایه فکری، فرصت طلبی و مزیت رقابتی در صنعت هتل‌داری"، فصلنامه گردشگری و توسعه، دوره 9، شماره 3، صص. 263-277.
 
رجب بیگی، م.، ‌هاشم‌نیا، ش. و طیبی طلوع، ا. (1391). "سنجه‌های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن (مورد مطالعه: شهرداری کرج)"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 1، صص. 69-81.
 
رجبی فرجاد، ح. و مطیعیان نجار، م.. (1397). "تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی"، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دوره 10، شماره 3(33)، صص. 191-214.
 
رضایی دولت‌آبادی، ح. و خائف الهی، ا.ع. (1385). "مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب‌وکار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در صنایع شیمیایی"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره10، شماره 1، صص. 131-161.
رضایی، ر.ا.، بادسار، م. و امین فنگ، د. (1395). "تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی"، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2، شماره 47، صص. 865-877.
 
زارعی، ع.، فارسی‌زاده، ح.، سیاه‌سرانی کجوری، م.ع. و دهقانی سلطانی، م. (1394). "تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 7، شماره 13، صص. 39-64.
 
زهیری، ح.، امیرحسینی، ز. و فریدچهر، ا. (1395). "تأثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه اجتماعی برعملکرد (مطالعه موردی: بانک قوامین)"، فصلنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی)، دوره 7، شماره 3(23)، صص. 45-60
 
سیف، ی.، محمدزمانی، م.ر.، شجاعی، ی. و مقدم، ر. (1397). "بازاریابی کارآفرینانه، قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد کسب‌وکارهای پروژه محور"، مدیریت بازرگانی، دوره10، شماره 1، صص. 145-164.
 
صحت، س. و یاراحمدی، م. (1393). "تبیین رابطه کارافرینی شرکتی و عملکرد با میانجی سرمایه دانش بنیان"، مجله توسعه کارآفرینی، دوره 7، شماره 1، صص. 151-172.
 
عاطفت‌دوست، ع.ر.، خائف الهی، ا.ع.، فانی، ع.ا. و دانایی‌فرد، ح. (1392). "بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)"، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 4، صص. 21-42.
عدالتی، س. (1395). "بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری راهبردی و عملیاتی بر عملکرد سازمانی در شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب (مورد مطالعه: ادارات ستادی مناطق نفت‌خیز - جنوب)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 
غفاری، پ.، خادمی‌مقدم، ع. و غلامی، ب. (1391). "بررسی ارتباط میان سرمایه‌گذاری در IT و عملکرد مالی شرکت"، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت (پژوهش‌های مدیریت)، دوره 23، شماره 12، شماره ویژه نامه 94 و 95، صص. 43-55.
 
فیض، د.، ملکی مین‌باش رزگاه، م. و زنگیان، س. (1392). "بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)"، پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، دوره 5، شماره 10، صص. 135-156.
 
گلزار، ا.، نجفی، س.ا. و سلطانی، ر. (1398). "ارزیابی عملکرد مدیران ستادی یکی از شرکت‌های فرعی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش تلفیقی BSC- D"، مجله نخبگان علوم و مهندسی، دوره 4، شماره 2، صص. 73-84.
 
ملکی مین‌باش رزگاه، م.، امینی خیابانی، غ.ر. و خوانساری، ی. (1398). "ارزش‌سازی ظرفیت‌های بازاریابی با تأکید بر کارآفرینی محوری و بازارمحوری؛ نقش میانجی نگرش نوآورانه"، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 10، شماره 1، صص. 87-104.
 
منگلی، ن.، رضایی، ر.ا. و صفا، ل. (1396). "تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد مالی و مشتری کسب‌وکارهای گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت"، نشریه روابط خاک و گیاه، دوره 8، شماره4، صص. 117-129.
نوع‌پسند اصیل، س.م.، رمضان‌پور، ا. و عطاری‌اصل، پ. (1395). "تأثیر قابلیت بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی: پتروشیمی تبریز)"، مدیریت بهره‌وری، دوره 9، شماره 36، صص. 95-124.
 
نوروزی، ح.، عبداله‌پور، س.، گنجعلی‌وند، س. و معصومی، س.غ. (1397). "تأثیر بازارگرایی صادرات بر افزایش صادرات در صنعت خشکبار"، مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی، دوره 1، شماره 3، صص. 103-123.
 
هاشمی دهقی، ز. (1393). "نوآوری باز و ضرورت پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها"، نشریه صنعت و دانشگاه، دوره 7، شماره 25 و 26، صص. 25-34.
 
Aali, A.A., Lim, J.S., Khan, T. & Khurshid, M. (2013). “Marketing capability and export performance: The moderating effect of export performance”, South African Journal of Business Management, Vol. 44(3), PP. 59-70.
 
Abiodun, E.A. & Kolade, O.G. (2020). “Marketing Strategies Impact on Organizational Performance”, International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 9(1).
 
Abiavi, N., Mehralizadeh, Y. & Husseinpour, M. (2012). “Study of factors affecting organizational entrepreneurship and its relationship with organizational performance (Case study: Imam Khomeini Relief Committee of Khuzestan province)”, Proceeding of Student Conference on Entrepreneurship, Tehran, PP. 1-12.
 
Adeola, S.A., Olufemi, O.A., Jubril, L.O. & Peter, S.B. (2015). “The Impact of Marketing Capability and Diversification Strategy on Performance”, Journal of Marketing and Consumer Research, Vol. 13. PP. 50-59.
 
Agyapong, A., Essuman, D. & Yeboah, L.A.K. (2019). “Performance implications of strategic planning and marketing capability in micro and small businesses in an emerging African economy: a contingent resource-based view”, Journal of Small Business & Entrepreneurship, Vol. 4(31), PP. 1-20.
 
Arban, A. & Buglino, L. (2003). “A multimentional performance model for consolidating balanced scorecards”, Journal of advances in engineering software, Vol. 34, PP. 339-349.
 
Ayoup, H. (2018). “The Application of Strategy Map in the Balanced Scorecard Implementation: A Case of a Public Organization”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 8(8), PP. 725-737.
 
Barney JB. (2014). “How marketing scholars might help address issues in resource-based theory”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 42(1), PP. 24-26.
 
Benková, E., Gallo, P., Balogová, B. & Nemec, J. (2020). “Factors Affecting the Use of Balanced Scorecard in Measuring Company Performance”, sustainability, Vol. 12(3), doi: 10.3390/su12031178.
 
Biégas, S. (2018). “Marketing Innovation Capacity and Firm Perfor-mance in Brazilian Clothing Industries”, Rebrae, Curitiba, Vol. 11(3), PP. 343-355.
Cacciolattia, L. & Leeb, H.L. (2016). “Revisiting the Relationship between Marketing Capabilities and Firm Performance: The Moderating Role of Market Orientation, Marketing Strategy and Organizational Power”, Journal of Business Research, Vol. 69(12), PP. 5597-5610.
 
Cao, G., Duan, Y. & Banna, A.E. (2019). “A dynamic capability view of marketing analytics: Evidence from UK firms”, Industrial Marketing Management, Vol. 76, PP. 72-83.
 
Carton, R.B. (2004). “Measuring organizational performance: An exploratory study (Doctoral dissertation, University of Georgia).
 
Chew, D.A.S., Yan, Sh. & Cheah, Ch.Y.J. (2008). “Core Capability and Competitive Strategy for Construction SMEs in China”, Chinese Management Studies, Vol. 2(3), PP. 203-214.
 
Cravens, D.W., Ingram, T.N., La Forge, R.W. & Young, C.E. (1993). “Behavior-Based and Outcome-Based Sales Force Control Systems”, Journal of Marketing, Vol. 57(4), PP. 47-59.
 
Desarbo, W.S., Bendetto, C.A. & Song, A. (2007). “A heterogeneous resource base view exploring relationship between firm performance and capabilities”, Journal of modeling in management, Vol. 2, PP. 103-130.
 
Davcik, N.S., Cardinali, S., Sharma, P. & Cedrola, E. (2021). “Exploring the role of international R&D activities in the impact of technological and marketing capabilities on SMEs’ performance”, Journal of Business Research, Vol. 128, PP. 650-660.
 
Dovil, E. (2020). “Organizational Performance by the Process of Knowledge Creation”, Review of General Management, Vol. 32(2), PP. 15-28.
 
Dudic, Z., Dudic, B., Gregus, M., Novackova, D. & Djakovic, I. (2020). “The Innovativeness and Usage of the Balanced Scorecard Model in SMEs”, Sustainability, Vol. 12(8), P. 3221.
 
Eng, T. & Jones, G. (2013). “An investigation of marketing capabilities and upgrading performance of manufacturers in mainland China and Hong Kong”, Journal of world business, Vol. 44(4), PP. 463-475.
 
Pham, T.S.H., Monkhouse, L.L. & Barnes, B.R. (2017). “The Influence of Relational Capability and Marketing Capabilities on the Export Performance of Emerging Market Firms”, International Marketing Review, Vol. 34(5), PP. 606-628.
 
Ghorbanizadeh, V., Habibi- Badrabadi, H. & Ebrahimzadeh, H. (2012). “Moderating role of learning process in the relationship between intellectual capital and organizational performance”, Journal of Public Administration, Vol. 5(16), PP. 135-161. (In Farsi)
 
Haghighi, M., Gharleghi, A. & Asadi, A. (2011). “Organizations mission statement and organizational performance”, Journal Change Manage, Vol. 4, PP. 54-63.
 
Ho, L.A. (2008). “What affects organizational performance? The linking of learning and knowledge management”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 108(9), PP. 1234-1254.
 
Hogan, S.J., Coote, L.V. (2014). “Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein’s model”, Journal of Business Research, Vol. 67(8), PP. 1609-1621.
 
Jain, S.C. & Griffith, D.A. (2011). “Handbook of research in international marketing”, Edward Elgar Publishing, (Eds).
 
Kachouie, R., Mavondo, F. & Sands, S. (2018). “Dynamic marketing capabilities view on creating market change”, European Journal of Marketing. https://doi.org/10.1108/EJM-10-2016-0588.
 
Kaleka, A. & Morgan N.A. (2019). “How marketing capabilities and current performance drive strategic intentions in international markets”, Industrial Marketing Management, Vol. 78, PP. 108-121.
 
Kanibir H., Seydan, R. & Nart S. (2014). “Determining the Antecedents of Marketing Competencies of SMEs for International Market Performance”, Procedia -Social and Behavioral Sciences, Vol. 150, PP. 12-23.
 
Kiarazm, A. & Koohkan, F. (2013). “Prioritizing Effective TQM Values on Financial Performance by Using AHP”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 3(4), PP. 197-202.
 
Kozlenkova, IV., Samaha, S. & Palmatier, R. (2014). “Resource-based theory in marketing”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 42(1), PP. 1-21.
 
Martin, S.L. & Javalgi, R.G. (2016). “Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and performance: The Moderating role of Competitive Intensity on Latin American International New Ventures”, Journal of Business Research, Vol. 69(6), PP. 2040-2051.
 
Merrilees, B., Rundle-Thiele, S. & Lye, A. (2011). “Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME performance”, Industrial Marketing Management, Vol. 40(3), PP. 368-375.
 
Morgan, N.A., Vorhies, D.W. & Mason, C.H. (2009). “Market orientation, marketing capabilities and firm performance”, Strategic Management Journal, Vol. 30(8), PP. 909-920.
 
Massiera, PH., Trinchera, L. & Russolillo, G. (2018). “Evaluating the presence of marketing capabilities: A multidimensional, hierarchical index”, Recherche ET Applications en Marketing, Vol. 33(1), PP. 30-52.
 
Neely, A.D., Adams, C. & Kennerley, M. (2002). “The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success”, London: Financial Times/Prentice Hall.
 
Narver J.C. & Slater S.F. (1990). “The effect of a market orientation on business profitability”, Journal of Marketing, Vol. 54(4), PP. 20-35.
 
Newbert, S.L. (2007). “Empirical research on the resource-based view of the firm: An assessment and suggestions for future research”, Strategic Management Journal, Vol. 28(2), PP. 121-146.
 
Nicolas, C.L. & Cerdan, A.L. (2011). “Strategic Knowledge Management, Innovation and Performance”, International Journal of Information Management, Vol. 31, PP. 502-509.
Nwokah, N.G., Ugoji, E.I. & Ofoegbu, J.N. (2009). “Product development and organizational performance”, African Journal of Marketing Management, Vol. 1(3), PP. 089-101.
 
Onişor, L.F. (2015). “Marketing Techniques Enhance Closed Innovation to form Open Innovation”, Procedia Economics and Finance, Vol. 32, PP. 298-306.
 
Orr, L.M., Bush, V.D. & Vorhies. D.W. (2011). “Leveraging firm-level marketing capabilities with marketing employee development”, Journal Bus. Res, Vol. 64, PP. 1074-1081.
 
Revilla-Camacho, MA., Palacios-Florencio, B. & Dolores, G. (2020). “Marketing capabilities and innovation. How do they affect the financial results of hotels?”, Psychology marketing, Vol. 37(3), PP. 506-518.
 
Richard, P.J., Devinney, T.M., Yip, G.S. & Johnson, G. (2009). “Measuring organizational performance: Towards methodological best practice”, Journal of management, Vol. 35(3), PP. 718-804.
 
Shahin, A., Rezaei Dolatabadi, H. & Kouchekian, M. (2012). “Proposing an Integrated Model of BSC and EFQM and Analyzing its Influence on Organizational Strategies and Performance”, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 1(3), PP. 41-57.
 
Shepherd, D.A., Covin, G.F. & Kuratko, F.D. (2008). “Project Failure from Corporate Entrepreneurship: Managing the Grief Proces”, Journal of Business Venturing, Vol. 24(6), PP. 588-600.
 
Theodosiou, M., Kehagias, J. & Katsikea, E. (2012). “Strategic Orientations, Marketing Capabilities and Firm Performance: An Empirical Investigation in the Context of Frontline Managers in Service Organizations”, Industrial marketing Management, Vol. 41, PP. 1058-1070. Doi: 10.1016/j.indmarman.2012.01.001.
 
Tuan, N., Nhan, N., Giang, P. & Ngoc, N. (2016). “The effects of innovation on firm performance of supporting industries in Hanoi, Vietnam”, Journal of Industrial Engineering and Management, Vol. 9(2), PP. 413-431.
 
Varmazyar, M., Dehghanbaghi, M. & Afkhami, M. (2016). “A novel hybrid MCDM model for performance evaluation of research and technology organizations based on BSC approach”, Evaluation and Program Planning, Vol. 58, PP. 114-25.
 
Vorhies, D.W., Orr, L.M. & Bush, V.D. (2011). “Improving customer-focused marketing capabilities and firm financial performance via marketing exploration and exploitation”, Journal of the Acad. Mark. Sci, Vol. 39, PP. 736-756. Doi: 10.1007/s11747-010-0228-z.
 
Vanhaverbeke, S., Balsmeier, B. & Doherr, T. (2019). “Corporate Financial Transparency and Credit Ratings”, working paper No. 8, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3449813 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3449813
 
Vorhies, D.W., Morgan, R.E. & Autry, C.W. (2009). “Product-market strategy and the marketing capabilities of the firm: Impact on market effectiveness and cash flow performance”, Strategic Management Journal, Vol. 30(12), PP. 1310-1334.
Waluyo, M., Syamsul, H., Soetjipto, N. & Sumiati, H. (2016). “Analysis of balance scorecards model performance and perspective strategy synergized by SEM”, MATEC Web of Conferences, Vol. 58, DOI: 10.1051/matecconf/2016 02003.
 
Zhou, K.Z., Brown, J.R. & Dev, C.S. (2009). “Market orientation, competitive advantage, and performance: A demand-based perspective”, Journal of business research, Vol. 62(11), PP. 1063-1070.