تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی‌گری ارزش برند و خلاقیت (مورد مطالعه بانک‌های خصوصی استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی‌گری ارزش برند و خلاقیت بانک‌های خصوصی استان خوزستان انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان بانک‌های خصوصی استان خوزستان را تشکیل می‌دهند که تعداد 1000 نفر از کارکنان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 287 نفر از کارکنان انتخاب شد؛ و با استفاده از روش تصادفی ساده می‌باشد؛ و پرسش‌نامه‌های استاندارد عملکرد مالی (قرانفله و همکاران، 2010)، پرسش‌نامه هوش تجاری (پوپوویج و همکاران، 2020)، پرسش‌نامه ترزش برند (سین و ورما، 2017) و پرسش‌نامه خلاقیت (دوریجی و همکاران، 2001) روی آنان به اجرا در آمد؛ و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسش‌نامه عملکرد مالی (0/86)، پرسش‌نامه هوش تجاری (0/85)، پرسش‌نامه ارزش ویژه برند (0/85) و پرسش‌نامه خلاقیت (0/86) به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده نرم‌افزار spss نسخه24 و از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ...) و برای معادلات ساختاری از نرم‌افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد. هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک‌های خصوصی تأثیر دارد. همچنین هوش تجاری با نقش میانجی ارزش ویژه برند و خلاقیت بر عملکرد مالی بانک‌های خصوصی استان خوزستان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of business intelligence on financial performance with the role of mediating brand value and creativity (Case study of private banks in Khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • hashem Rashidi goghakhor 1
  • ali Rezaian 2
1 Master of Business Administration, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of the effect of business intelligence on financial performance with the mediating role of brand value and creativity of private banks in Khuzestan province. The research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population in this study consists of all employees of private banks in Khuzestan province that 1000 employees were considered as the statistical population and the sample size was selected using the Cochran's formula of 287 employees; And is simple using the random method; And standard financial performance questionnaires of Qaranfleh et al. (2010), Popovij et al. (2020) business intelligence questionnaire, Sin and Verma brand sharpening questionnaire (2017) and Doriji et al. (2001) creativity questionnaire were performed on them; Using Cronbach's alpha test, the reliability of financial performance questionnaire (0.86), business intelligence questionnaire (0.85), brand equity questionnaire (0.85) and creativity questionnaire (0.86) were obtained. The collected data were analyzed using SPSS software version 24 and from descriptive statistics (mean, standard deviation, etc.) and for structural equations from AMOS software, the results showed. Business intelligence affects the financial performance of private banks. Also, business intelligence with the mediating role of brand equity and creativity has a positive and significant effect on the financial performance of private banks in Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Financial Performance
  • Brand Value
  • Creativity
  • Private Banks of Khuzestan Province
احمدزاده، م. (1399). "مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر قصد خرید با نقش میانجی ارزش برند و شهرت سازمانی در بانک صادرات تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک.
 
حسنی جعفرآباد، ا. و نشاط، م.ع. (1395). "رابطه بین هوش تجاری و عملکرد سازمانی"، پنجمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.
 
زارعی, ب. و زارعی، ژ. (1397). "اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک‌های ایران (با تأکید بر شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها)"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 7، شماره 25، صص. 111-130.
 
صدیقی، م. (۱۳۹۷). "بررسی نقش هوش تجاری در افزایش عملکرد سازمان از دیدگاه مدیران حسابداری سازمان‌ها"، کنفرانس ملی چشم‌اندازهای‌های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها.
 
طلوعی، م. و الوندی، م. (1393). "هوش تجاری و تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمان"، سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین، گرگان، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول.
 
علی‌پور، م. (1399). "تأثیر هوش تجاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت‌های بازاریابی در اداره تدارکات شرکت ملی نفت خیز جنوب"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 
کدیور، ر. (1398). "کاربرد هوش تجاری در ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمان و پرسنل"، هفتمین همایش ارزیابی عملکرد، تهران - دانشگاه الزهرا، مرکز توسعه آموزش‌های مدیریت آزما پارسیان.
 
مجدطاهری، م.، جلالی فراهانی، ک. و ‌هاشم‌زاده خوراسگانی، غ. (1395). "اثر هوش تجاری بر چابکی و عملکرد سازمان از طریق تکنولوژی‌های نوین در صنعت بانک‌داری مورد مطالعه: بانک کشاورزی"، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادیم‌های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 
موغلی، ع. و حسامی، ف. (1397). "راهنمای تدوین اصل مقاله تأثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی"، دومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
 
نریمسا، ا. (1396). "بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش کارکنان زندان شهرستان اهواز"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه.
 
Kumar, M. (2018). “Strategic Orientations, Marketing Capabilities and Innovation Patterns and Performance of Large and Small Organizations”, Procedia Technology, Vol. 16, PP. 145-163.
 
Morgan, K. & Zawiyah, M. (2018). “Market Orientation, Marketing Capabilities and Organizational Performance”, 18 th International Strategic Management Conference.
 
Popovic, A,. Puklavec, B. & Oliveira, T. (2020). “Justifying Business Intelligence Systems Adoption in Smes: Impact of Systems Use on Firm Performance”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 25(37), PP. 561-579.
 
Smranova, L., Zerbini, F., Golfetto, F. & Gibbert, M. (2019). “Direct and Indirect Impact of Marketing Capabilities on Organizational Performance”, Procedia Computer Science, Vol. 189, PP. 896-913.
 
Sung, S. & Choi, J. (2020). “Effects ofteam Knowledge Management on the Creativity Andfinancial Performance of Organizational Teams”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 118(26), PP. 4-13.
 
Theodosio, M. & Cater, T. (2017). “The Impact of Marketing Capabilities on Organizational Performance”, Industrial Marketing Management, Vol. 79(29), PP. 856-869.