شناسایی عوامل موثر بر استقبال شرکت های تجاری از بیلبوردهای تبلیغاتی برون شهری استان هرمزگان (مطالعه موردی: شرکت های تبلیغاتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، قشم، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین اهمیت عوامل موثر بر استقبال شرکت­های تجاری از بیلبوردهای تبلیغاتی برون شهری استان هرمزگان است. شناخت این عوامل موثر، راه­کارهایی را برای جذابیت بیشتر تابلوهای تبلیغاتی و افزایش استقبال از آن­ها ارائه می­دهد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 45 شرکت تبلیغاتی فعال موجود در بندرعباس است که از 80 متخصص تبلیغاتی تشکیل شده است. ابزار اصلی جمع آوری داده­های تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه است. پرسشنامه تحقیق پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار متخصصان تبلیغات قرار گرفت و تعداد 61 پرسشنامه برگشت داده شد. داده­های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک متغیره و فریدمن در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است کهعمده­ترین عوامل شناسایی شده مربوط به شرکت­های تجاری، جاده، شرکت­های تبلیغاتی و بیلبورد هستند و از بین این عوامل، میزان تردد در جاده، نوع جاده، ادراک شرکت­ها نسبت به رسانه بیلبورد و منافع حاصل از آن، نوع فعالیت­های بازاریابی شرکت­های تبلیغاتی و توان مالی شرکت­های تجاری از اهمیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing of Effective Factors on Welcoming Advertising Billboard by Business Companies in Hormozgan Province (Case Study: Advertising Company)

نویسندگان [English]

  • R. Samadi Tirandazi 1
  • R. Ahmadi 2
  • A. Tizro 2
  • S. Mohammadipour 1
چکیده [English]

The study seeks to identify and determine the importance of effective factors on welcoming business companies from suburban billboards in Hormozgan province. Recognizing these factors offers  solutions for more attraction of  billboards  and  their welcoming .This study is applied base on purpose and base on data collection  is  survey  . Statistical community of this research is all active advertising companies in Bandarabbas (45 companies) that includes 80 advertising experts. The main  tool for data collection is interview and questionnaire. After assessing reliability and validity of  questionnaire, they were distributed among of advertising experts  and 61 questionnaires were returned. obtained  data were analyzed by descriptive statistics , one sample T-Test and Friedman Test  in SPSS software. The results indicate that the main factors identified  are related to business companies , roads , advertising companies and billboard and among of these factors , traffic rate in road , road type , the business company perception of  billboard media and its effectiveness , the kind of marketing activities of advertising companies , financial ability of business companies are more important. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outdoor advertisements
  • Advertising billboards
  • Business company
  • Advertising company