توسعه یک مدل جهت استقرار نرم افزار به عنوان خدمت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

عصر کنونی، به عنوان عصر اطلاعات و یا دانایی نام گرفته است. در این عصر فناوری اطلاعات به عنوان یک راهبرد و طرز فکر جدید، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و سازمان­ها نیز از مفاهیم و نهادهایی هستند که به طرز شدیدی تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته­اند، به گونه­ای که تصور سازمان امروزی بدون فناوری اطلاعات و کاربری آن غیرممکن به نظر می­رسد. با این شرایط، شناسایی عوامل موثر بر کاربری فناوری اطلاعات در سازمان­ها، برای انتخاب مسیر و فرآیند مناسب جهت به کارگیری و توسعه فناوری اطلاعات امری ضروری به نظر می­رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش نرم افزار به عنوان خدمت در شرکت­ها می­باشد. این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری و تئوری انتشار نوآوری، مدلی را برای پذیرش نرم افزار به عنوان خدمت، در ایران معرفی کند. روش انجام این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس روش، از نوع تحقیقات توصیفی، پیمایشی و همبستگی می­باشد.
داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه­ا­ی ساختار یافته­ میان نمونه­ای 370 نفری از مدیران میانی و ارشد سازمان­ها جمع­آوری گردید و با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای لیزرل و SPSS تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که متغیر سهولت استفاده درک شده، تاثیر مثبت زیادی بر قصد استفاده مدیران جهت پذیرش و به کارگیری نرم افزار به عنوان خدمت دارد. به علاوه عواملی همچون اثر اجتماعی و اقدامات بازاریابی شرکت­ها نیز در پذیرش این خدمت تاثیر می­گذارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Software-as-a-Service Adoption

نویسندگان [English]

  • E. Haji Ahmadi 1
  • B. Kheiry 2
چکیده [English]

Purpose: The goal of this paper is to investigate the effective factors on managers’ behavioral intention for software as a service adoption.
Methodology: The factors identified from Technology Acceptance Model, Innovation Diffusion Theory and the study of Benlian & Hess (2011).The data were collected on top and middle managers using a structured questionnaire. A total of 370 questionnaires were completed. Results are analyzed by structural equation modeling, a path diagram generated and sixteen hypotheses tested using LISREL and SPSS software.
Findings: five of the hypotheses were accepted. The results reveal that consumer behavioral intention for saas adoption affected by perceived consumer ease of use, marketing efforts and social influence.
Research limitation: Other factors might have been identified and added to the conceptual framework. The timeframe of data collection was very specific. The large sample size and its apparent representativeness encourage confident generalization of the findings.
Managerial Implications: marketers now have clear evidence that perceived consumer ease of use, marketing efforts and social influence are important factors that affecting consumer behavioral intention, and should plan their intelligence gathering and campaign strategy accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud computing
  • Software as a Service
  • technology acceptance model
  • Innovation Diffusion Theory
  • behavioral intention