ارزیابی نقش سیستم مدیریت بازاریابی ترافیک بین الملل در شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد الگویی جهت بهینه کردن توانمندی های مدیریتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت

2 دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

توسعه مخابرات و مسا ئل خصوصی سازی بازارهای مخابراتی، فشار معکوس را به نر خ های محاسباتی بین المللی وارد کرده است . یکی از فناور ی های پیشرفته ای که باعث ایجاد اختلال در نظام محاسباتی شرکت های مخابراتی شده است پدیده VoIP (تلفن اینترنتی) است. با توجه به کسری تراز مبادلات ارزی ارتباطات بین الملل به مبالغ 41، 61 و 56 میلیون دلار در سال های 1381 لغایت 1383 شرکت مخابرات ایران باید راهبرد بلندمدت خود را برای گذر از شبکه های سنتی، تدوین کند تا در سا لهای آتی با زیا نهای هنگفت تری روبرو نشود.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در ایجاد کسری تراز مبادلات ارزی موصوف، اندازه گیری میز ان تاثیر عوامل شناسایی شده در کسری تراز ارزی و طبق ه بندی و اولویت بندی عوامل شناسایی شده صورت گرفته است. این پژوهش دارای هشت فرضیه به شرح زیر می باشد:
-1 شیوه رهبری و مدیریت ارشد 2- عامل مدیریت بازاریابی 3- عامل مدیریت فنی و تکنولوژیکی -4 عامل مدیریت منابع انسانی 5- عامل مدیریت مالی 6- عامل مدیریت تدارکاتی -7 عامل پشتیبانی سایر سازمان های دولتی و بین المللی در ایجاد کسری تراز مبادلات ارزی ارتباطات بین الملل شرکت مخابرات ایران موثر است و فرضیه هشتم بین میزان تاثیر مجموعه عوامل مدیریتی مورد بررسی در ایجاد کسری تراز ارزی مذکور، تفاوت معنادار وجود دارد.
پرسشنامه طراحی شده از طریق Pilot Study بوده و در مجموع به بررسی تاثیر هفت عامل  مدیریتی و 31 خرده مقیاس م یپردازد و از روایی و پایایی کافی در مراحل مختلف برخوردار بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو روش آزمون ناپارامتری و پارامتری مناسب صورت پذیرفته است. نتایج به طور کلی نشان داد که هشت فرضیه در سطح اطمینان 99 % مورد تایید قرار گرفت که با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات و راهبردهای موثری در راستای افزایش درآمدهای ارزی ارتباطات بین الملل شرکت مخابرات ایران ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the International Traffic Management Role in the Telecommunication Company of Iran and a Proposed Model for Optimizing Management Capabilities

نویسندگان [English]

  • B. Kafi 1
  • M. Abdolkarimi 2
چکیده [English]

Development of telecommunications and privatization issues of the telecommunication markets has imposed a reverse pressure on international calculation rates. One of the advanced technologies responsible for this disruption in the calculation system of the telecommunication companies is a phenomenon called Voice over Internet Protocol (VoIP). With regard to the balance deficit of the International communications in foreign currency arbitrages that amounted to $41 million, $61 million and $56 million from 2002 to 2004, TCI should adopt a long-term strategy for leaving the traditional networks to avoid huge losses in future years. This research was aimed to identify the effective factors of the above described foreign currency arbitrages' balance deficits, to measure the effect of the identified factors and to prioritize those identified factors. This research is based on eight hypotheses; specifically

1- Leadership and Senior Management Styles.
2- Marketing Management Capabilities.
3- Technical and Technological Management Issues.
4- Human Resources Management the Vision.
5- Financial Management Issues.
6- Procurement Management Skills and Know-How.
7- Effects of other international and State organizations' support in
creating the international communications foreign currency arbitrages
of the Telecommunications Company of Iran.
8- Significant differences in differences among the series of Managerial

Factors in creating said foreign currency arbitrages balance deficit.
A questionnaire was designed and prepared through implementation of a pilot study. In general, it dealt with the effects of seven managerial factors as well as 31 sub-factors, and it enjoyed the adequate reliability and validity along different phases.
The data were analyzed using two parametric and non-parametric testing
methods.
In general, the results confirmed 8 hypotheses at a 99 percent level of confidence, and the effective suggestions and strategies were presented on the basis of the results. These were intended to increase the foreign currency revenues of Iran International Communications of Telecommunication Company of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IP telephony
  • Origination & termination
  • Synchronous digital hierarchy (SDH)
  • Next generation network (NGN)
  • Leadership and senior management
  • marketing management
  • Technical and technological management