ارائه و تبیین رویکردی فازی در سنجش رضایت مشتری (بررسی موردی شرکت تولیدی فرآورده های لبنی روزانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

با توجه به توقعات و انتظارات روزافزون و به حق مشتریان، سازما نها به سختی مشتریان جدید به دست می آورند و آنها را حفظ می کنند لذا بر اساس رقابت ایجاد شده، سازما نها و شرک تها باید راه های مناسبی را برای جذب مشتری و نگهداری آن جستجو نمایند، چرا که حفظ مشتریان برای موفقیت تجارت و بقای سازمان ها حیاتی است و این امر میسر نخواهد شد مگر با اندازه گیری میزان رضایت مشتریان و پایش مستمر آن. در چنین شرایطی رضایت مندی و به طبع آن وفاداری مشتریان برای حفظ سودآوری شرکت امری بسیار ضروری است. از سوی دیگر، روش های موجود اندازه گیری رضایت مندی عموماً از نوع قطعی هستند در حالی که شاخصه های اندازه گیری وفاداری از نوع دقیق (فازی) و مبهم و کلامی می باشند که به طور کلی می توان عنوان نمود که اندازه گیری به روش فازی نسبت به روش های کلاسیک بسیار دقیق تر و کارآمدتر می باشد.
هدف اصلی در این تحقیق، اندازه گیری رضایت مندی مشتریان شرکت تولیدی فرآورد ههای لبنی روزانه می باشد که در این راستا کلیه سازمان ها و شرک تهایی که در بخش تولیدی و یا خدماتی قرار می گیرند، می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت مشتریان شرکت تولیدی فرآورده های لبنی روزانه، انداز هگیری فازی عوامل مؤثر بر ایجاد رضای تمندی در نزد مشتریان شرکت، اولوی تبندی عوامل مؤثر بر ایجاد رضای تمندی در نزد مشتریان شرکت، مقایسه و بررسی تطبیقی نتایج حاصله از تکنیک های منطق کلاسیک و منطق فازی، ارائه راهکارهای عملی در جهت به کارگیری عوامل مؤثر بر میزان نگهداری مشتریان شرکت؛ را م یتوان از اهداف کابردی این تحقیق برشمرد که برای دستیابی به این اهداف، با استفاده از رو شهای تحقیق در علوم رفتاری، چهار فرضیه ذیل را مطرح کردیم:
1- بین قیمت و رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد.
2- بین کیفیت و رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد.
3- بین دسترسی آسان و رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد.
4- بین رسیدگی به شکایات و رضایت مشتریان ارتباط معناداری وجود دارد.
با استفاده از تکنیک های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها در هر دو روش فازی و کلاسیک توسط نرم افزار SPSS، این نتایج حاصل شده است: چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Fuzzy Approach on Customer Satisfaction Measurement Case Study Roozaneh Dairying Company

نویسندگان [English]

 • M. A. Abdolvand 1
 • A. Mohammadnia 2
چکیده [English]

Tending to customer rightly overtax, Organizations gain new customers and keep their satisfation, ther fore based on created comptition, organization and companise should seeking suitable ways to customer’s absorption and mainenance. Thus it is vital for business success and it not succeed unless customer satisfaction measument and continous protection. In the competitive conditions, the satisfaction and customers loyalties are urgent need for profitability. Furthermore, the satisfaction measuremen available method are up crisp range, whereas loyalty measurement indexes are fuzzy, unclear and verbal which beable to say totally, measurement in fuzzy logic is more efficient.
The paper main goal is customers satisfaction measurement in Roozaneh Dairying Company which can use from research results all of manufacturer and service companies, further, applied goals of this research are: Customers Satisfaction, Fuzzy measuring effective factors on creating Roozaneh dairying Customers Satisfaction, prioritize effective factors on Roozaneh dairying customer satisfaction, comparing and comprehensive survey of results of Fuzzy logic and classic logic techniqes, ducumenting practical solution for practing effective factors on keeping customers and creating customers satisfaction. 
Four hypothesises in the research to goal achievement are:
1- There is a meaningful correlation between price and customer satisfaction.
2- There is a meaningful correlation between quality and customer satisfaction.
3- There is a meaningful correlation between Accessibility and customer satisfaction.
4- There is a meaningful correlation between customer complains and customer satisfaction.
After using satistical techinqes and analysing datas in both Fuzzy and classic methods by SPSS software, resulting to: to pass all of hypothesises, finally, seggested some offers for future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customer Satisfaction
 • measurement
 • Price
 • Quality
 • Accessibility
 • customer complains
 • Customer
 • Organization
 • Fuzzy Logic
 • Product and services