بررسی نقش خصوصیات کیفی محصولات غذایی سنتی (با اسم حمایت شده از مبدأ) بر رفتار مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور

چکیده

مرور ادبیات در مورد کیفیت محصولات غذایی دو جنبش متمایز را آشکار می کند : اولاً رشد تعداد مصرف کنندگانی که به تدریج به سمت مصرف محصولات غذایی اختصاص داده شده به مبدأ حرکت می کنند و ثانیاً تولید کنندگان به این تغییر الگوهای مصر ف، بوسیله عرضه مواد غذایی اختصاصی به مبدأ (PDO) ناشی از کیفیت بالای این محصولات و ادراکات ذهنی مثبت مصرف کنندگان در مورد خصوصیات کیفی این نوع محصولات است. بنابر این وقتی مصرف کنندگان قضاوتی ارزشی را در هنگام درک کیفیت در نظر م یگیرند ، لازم است مفهوم کیفیت به دو گروه فاکتورها تقسیم شود: خصوصیات کیفی ذاتی و خصوصیات کیفی غیر ذاتی و از آنجایی که مصر فکنندگان ارزش بسیاری به کیفیت برندهای اس مهای حمایت شده از مبدأ می دهند ، لازم است که رضایت و وفاداری و قصد خرید مصر فکننده نسبت به خصوصیات کیفی ذاتی و غیر ذاتی این محصولات جهت افزایش در مقدار خرید و تکرار خرید بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی دقیق نقشی که خصوصیات ذاتی و غیرذاتی محصولات غذایی سنتی ویژه با اسم حمایت شده از مبدأ در ادراک مصرف کننده ایجاد می کنند، گز بلداجی انتخاب گردید تا تمایزی که مصرف کنندگان بین خصوصیات ذاتی و غیر ذاتی ایجاد می کنند به راحتی شناسایی شود. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان گز بلداجی در شهر اصفهان تشکیل می دهند و حجم نمونه برابر 384 نفر تعیین گردید، جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های تحلیل رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 14 و LISREL 8.53 استفاده شد که در نهایت تأثیر مثبت و  معنادار ادراک خصوصیات ذاتی بر رضایت و رابطه مثبت و معنادار ادراک خصوصیات غی ذاتی محصول بر رضایت و وفاداری مورد تأیید قرار گرفت و تأثیر رضایت بر وفاداری و قصد خرید و همچنین تأثیر وفاداری بر قصد خرید مثبت و معنادار بود اما تأثیر ادراک خصوصیات ذاتی محصول بر وفاداری مصرف کننده مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Role of Quality Attributes for Traditional Food Products (With PDO) on Consumer Behavi

نویسندگان [English]

 • H. Vazifehdoust 1
 • V. R. Mirabi 2
 • M. Mohammadi 3
چکیده [English]

Literature review of recent trends underlying the market for quality food products reveals two distinct moves. First, a growing number of consumers have shifted gradually to consumption of regionally denominated products Second, producers have responded to these changing consumption patterns by supplying regionally denominated foodstuff. This trust of Protected Designation of Origin (PDO) products arising from the high quality of these products shows positive consumer perceptions about the quality of these products. Consequently, when consumers form a value judgment as to their quality perceptions, it becomes necessary to break the concept of quality into two major groups of factors: the intrinsic attributes and the extrinsic attributes. Whereas the consumer must consider brands quality of PDOs, it is necessary to maintain consumer satisfaction. loyalty, and buying intention toward the intrinsic and extrinsic attribute quality of these products to consider a higher price and repeat purchase. To consider the role of intrinsic and extrinsic attributes of traditional food products with PDO in consumers perception, we selected Boldaji Gaz, which has easy consumer recognition. The statistical population of research is consumers of Boldaji Gaz, with a sample size of 384. For survey hypothesis, we used regression analysis and structural equation model tests. The result shows that the effect of perceived quality of the intrinsic attributes on satisfaction is significant; the effect of perceived quality of the intrinsic attributes on satisfaction is not significant; the effect of perceived quality of the extrinsic attributes on satisfaction and loyalty is significant; and effect of satisfaction on loyalty and buying intention and the effect of loyalty on buying intention are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality
 • perceived quality
 • Intrinsic quality attribute
 • Extrinsic quality attribute
 • Protected designation of origin
 • Consumer behavior
 • Customer Satisfaction
 • Customer loyalty
 • Buying intention