تغییرات رفتار مصرف کننده در پی تحریم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه

3 دانش آموخته کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه

چکیده

شرایط فعلی ایران و تشدید تحریم علیه ایران برخی برنامههای توسعهای را به یک ضرورت تبدیل کرده است که یکی از این موارد استفاده از کالای ایرانی است. استفاده از کالای ایرانی سبب رشد صنایع داخلی، کاهش بیکاری، کاهش صادرات نفت خام و منایع معدنی و . . . شده و در شرایط فعلی باعث کاهش اثرات تحریمهای خارجی و کاهش صدمات ناشی از آن بر پیکره اقتصاد ایران که هدف اصلی تحریم هاست، میشود. به همین دلیل این پژوهش به دنبال شناخت و بررسی عوامل موثر بر مصرف کالای ایرانی است. بدین منظور با مبنا قرار دادن تئوری رفتار برنامه ریزی شده سعی در تخمین عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در رابطه با قصد خرید محصولات ایرانی دارد. این پژوهش همچنین با افزودن دو متغیر آگاهی از تحریم و نگرش نسبت به تحریم تلاش میکند درک عمیقتری از شرایط فعلی ایران به دست دهد. علاوه بر این به دلیل اهمیت نگرش و تاثیر قوی آن سعی شده است است اثر عوامل مرتبط با آن مانند ادراک از قیمت و کیفیت و همچنین ادراک از توانایی تولید کننده ایرانی بر نگرش نسبت به محصولات ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان میدهد که ادراک از قمیت، کیفیت و توانایی تولید کننده ایرانی بر نگرش نسبت به کالای ایرانی اثر مثبت دارد. کنترل رفتاری ادراک شده، نگرش، هنجار ذهنی، آگاهی و نگرش نسبت به تحریم نیز بر قصد مصرف کننده از محصولات ایرانی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Consumer Behavior in the Wake of Sanctions

نویسندگان [English]

  • P. Ghaffari Ashtiyani 1
  • A. Mozafari 2
  • Z. Alemojtaba 3
چکیده [English]

The current situation in Iran and the intensification of sanctions against Iran, has made some application development as a necessity which One of these is the use of Iranian goods. Using Iranian products cause domestic industrial growth, lower unemployment, lower exports of crude oil and mineral resources... and also Reduce the impact of external sanctions and reducing injuries on the body of the Iranian economy which is the main target of sanctions. Therefore, this study seeks to identify and examine the factors that influence consumer of Iranian goods. By putting the basis of the theory of planned behavior, attempt to estimate the factors influence Iranian consumer purchase intention to buy Iranian product. The study also by adding the two variables of knowledge and attitude towards sanctions tries to gain a deeper understanding of the current situation in Iran. Moreover due to the strong influence of attitude, related factors such as price and quality perception and also perception of Iranian manufacturer competence of the products has been studied. The results show that the perceived price, perceived quality and perceived competence of Iranian manufacturer, have positive impact on attitudes toward Iranian product and also perceived behavioral control, attitude, subjective norm, knowledge and attitude towards sanctions, positively influence consumer purchase intention of Iranian product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge of sanctions
  • Purchase Intention
  • Perceived price
  • perceived quality
  • Perceived competence