تاثیر رسانه های اجتماعی بر شاخصه های جامعه برندی، شیوه های ارزش آفرینی، اعتماد و وفاداری به برند (مطالعه موردی مقایسه گوشی موبایل اَپل)آیفون( و سامسونگ (گلکسی))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات فارس، گروه مدیریت و حسابداری، فارس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس، گروه مدیرت و حسابداری، فارس، ایران

چکیده

جوامع برندی بر اساس رسانه اجتماعی حاصل ترکیب جامعه برندی و رسانه اجتماعی است. که زیر مجموعه ­ای از مفهوم گسترده­تر جوامع مجازی یا آنلاین می­ باشد، و مهم­ترین وجه تمایز آن­ها، جایگاه آن­ها است. در این مقاله بیان می­کنیم که آیا جوامع برندی بر اساس رسانه اجتماعی (به ویژه از نوع جوامع برندی آنلاین) تاثیر مستقیمی بر عناصر اصلی جامعه، شیوه ­های ارزش آفرینی در جوامع و همچنین اعتماد و وفاداری به برند دارد.
بدین منظور استفاده کنندگان از گوشی موبایل اپل (آیفون) و سامسونگ (گلکسی) در شهرستان شیراز به عنوان جامعه آماری تلقی گردیده که به علت نامحدود بودن جامعه آماری و عدم دسترسی به همه آن­ها دو نمونه 196تایی به روش تصادفی ساده انتخاب و در دوره 3 ماهه سوم سال 1391 و با استفاده از پرسشنامه استاندارد محقق مایکل لاروچ و همکاران (2012) مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر برای بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه ­های تحقیق از روش تحلیل مسیر به منظور ارزیابی ساختار علّی چارچوب پیشنهاد شده صورت گرفته است. برای این منظور از نرم افزار SPSS Amos16.0 استفاده گردیده است. تحقیق حاضر شامل بیست فرضیه بوده که پس از آزمون فرضیه ­ها و تحلیل­ های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95% برای مشتریان اپل تعداد هجده فرضیه مورد تایید و دو فرضیه رد شد، و برای مشتریان سامسونگ تعداد شانزده فرضیه مورد تایید و چهار فرضیه رد شد.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Media on Brand Community Markers, Value Creation Practice, Brand Trust and Brand Loyalty (Case Study: Comparison between Apple (Iphone) and Samsung’s (Galaxy) Mobile)

نویسندگان [English]

  • S. A. Mousavi 1
  • M. Kenarehfard 2
چکیده [English]

The combination of both brand community and social media leads to a concept that we call social media based brand community which is a subset of the broader concept of ‘‘virtual communities’’ or online brand communities; but the main differentiator is their platforms. In this article, we explore whether brand communities based on social media (a special type of online brand communities) have positive effects on the main community elements and value creation practices in the communities as well as on brand trust and brand loyalty.
For this purpose the users of Apple (Iphone) and Samsung (Galaxy) cell phones in Shiraz are considered as the statistical society which due to the unlimited statistical society and lack of access to all of them, two samples included 196 people has been selected randomly and studied in the third 3 months of year 91 by using the standard questionnaire of the researcher Michael Laroch et al. (2012). On the other hand in order to discuss the relation between the research variables the Pierson correlation and for the hypothesis test of research the path analyze are used to evaluate the structure of the recommended framework. In order to do this SPSS Amos 16.0 software is used. This research has about twenty hypothesis which are after the hypothesis analyze and statistical analysis at the surety level of 95%  for the Apple’s customer eighteen hypothesis were accepted and two of them were rejected, and for the customers of Samsung, sixteen hypothesis were accepted and four of them were rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand community
  • Social media
  • Brand Loyalty
  • Value creation practices
  • Community markers
  • Brand trust