بررسی تاثیر ادراکات محیط خرید بر هیجانات مصرفی، ارزش درک شده و تمایلات رفتاری گردشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، قزوین،

چکیده

این مطالعه به دنبال بررسی رابطه میان ادراکات محیطی، هیجانات مصرفی و ارزش­های درک شده مشتریان در صنعت گردشگری می­ باشد تا از این طریق بتواند راه­کارهایی را در جهت ایجاد رضایت­مندی بیشتر در گردشگران و جذب آن­ها به مناطق تفریحی ارائه نماید. داده­های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ ای از میان 410 گردشگرِ شهر توریستی سرعین به دست آمده است. برای آزمون روابط فرضیه­ سازی شده میان سازه­های مورد استفاده در این مطالعه، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش رابطه معنی­داری از تاثیر ادراکات محیطی گردشگران بر تمایلات رفتاری نشان نداد ولی تاثیر مثبت و معنی­ دار ادراکات محیط خرید بر روی لذت و انگیختگی تایید شد و همان گونه که پیش­بینی شده بود تاثیر لذت و انگیختگی بر روی ارزش­ های درک شده گردشگران (لذتی و سودگرایانه) مثبت و معنی ­دار بود. همچنین نتایج تحقیق آشکار ساخت که ارزش­ های درک شده گردشگران بر روی رضایت­مندی آن­ ها تاثیر مثبتی دارد. در نهایت رابطه مثبت و معنی ­دار رضایت با تمایلات رفتاری تایید شد. بنابراین پیشنهاد می­ شود که مدیران و ارائه کنندگان خدمات بایستی با تمرکز بر روی عناصر محیطی، هیجانات مثبت مشتریان را تحریک کرده تا از این طریق بتوانند ارزش درک شده و تمایلات رفتاری مثبت را در آن ها تقویت نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Shopping Environment's Perceptions on Consumption Emotions, the Perceived Values and Tourist's Behavioral Intentions

نویسندگان [English]

  • K. Heidarzadeh 1
  • A. Javanbakht 2
چکیده [English]

The main objective of this study is develop and test a comprehensive model that investigate effect of shopping environment on consumption emotion, perceived value and behavioral intentions in tourism setting. In fact, the proposed model specifies the effect of environment perceptions on consumption emotions (pleasure and arousal), hedonic and utilitarian value, which in turn emotions and values affect tourist’s satisfaction and behavioral intentions. Data were collected through tourists that visit from tourist city by using cluster random sampling method. A total of 410 questionnaires were used for data analysis. Structural equations modeling (SEM) by using LISREL was performed to empirically test the relationships between the constructs of this research.
Results show that environment has a positive and significant influence on pleasure and arousal. However, effect of environment perceptions on behavioral intentions was not significant. Also, results indicate that pleasure and arousal have a positive and significant effect on tourist’s values. Findings revealed that hedonic and utilitarian values had direct effect on customer satisfaction and also, effect of satisfaction on behavioral intention was positive and significant. Finally, it suggests that service providers should focus on components of environment in a way that contributes positively in creating positive emotions in customers, which in turn consumption emotions enhance perceived value and positive behavioral intentions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Consumption emotions
  • Perceived Value
  • Satisfaction
  • Behavioral intentions
  • Tourist