بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر تصمیم گیری خرید مشتریان با میانجی گری تبلیغات شفاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، بازاریابی- واحد علوم و تحقیقات خوزستان- دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

چکیده

امروزه حفظ و پرورش مشتریان عاملی بسیار مهم در موفقیت شرکت­ های بزرگ در فضای رقابتی موجود است. مشتریان از مزایای زیادی برخوردارند، آن­ها از کالاها و خدمات شرکت­ ها استفاده کرده، در صورتی که آن کالا و خدمات متناسب با سلیقه و نظرآ­ن­ ها باشد به عنوان یک ابزار مثبت تبلیغاتی، استفاده از آن کالا وخدمات شرکت ­ها را به نزدیکان خود توصیه می­کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ­ای بر تصمیم گیری خرید مشتریان با میانجی­ گری تبلیغات شفاهی می ­باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریانی که از محصولات نمایندگی­ های لوازم آرایشی و بهداشتی در استان بوشهر استفاده می­ کنند در نظر گرفته شده است، و ابزار جمع آوری داده­ها پرسشنامه می ­باشد. از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه آماری استفاده شده است که در مجموع 284 مشتری داده­های این پژوهش را تامین نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. در ابتدا سطح مطلوبیت متغیرها و شاخص­ های آن ­ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه­ ای مورد آزمون قرار گرفته، و همچنین رابطه مثبت بین متغیرها از طریق همبستگی و ضریب مسیر آزمون تی تایید­ شد سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته که نهایتا مقادیر شاخص­ های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسب برخوردار است و در نهایت یک مدل اصلاح شده و تکمیلی توسط نرم افزار لیزرل ارائه شد.   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Relationship Marketing on Purchase Intention the Moderating Effects of Word-of-Mouth

نویسندگان [English]

  • A. Shekari 1
  • F. Rahimi 2
  • S. Korahi moghadam 3
چکیده [English]

Today, retaining and fostering customers are the important factor at success in the corporate competitive space. Customers have several benefits. They consume goods and services more, In case goods and services are tailored to their tastes and opinion and they recommend entourage to use services of organization as a word of mouth.
The purpose of this research is to examine the impact of the influence of relationship marketing on purchase intention with intermediary word of mouth. Customers who used the product on behalf of the cosmetic in Bushehr of city, were surveyed using a questionnaire. Classic random convenience sampling was used in administering the instrument. A total of 284 customers provided the data for the study. So, as for the literature of this research, one model had selected to show the effect of variables that by using the Lisrel and SPSS software had tested. First of all the stage of variables favorability and their indicators had tested by using T.Tac Test, and also The positive relation between the indicators had confirmed by the correlation modulus and the way modulus in the T.Test had confirmed too. By using the Lisrel software also, they attended to the test of this model by using the operation analysis and equation structure and at the end the deals of propriety indicators showed as that this model has a proper suitability and ultimately the Lisrel software gave a corrected and completed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship Marketing
  • financial bond
  • social bond
  • structural bond
  • purchasing
  • Word of Mouth