بررسی ارتباطات دهان به دهان در خرید گوشی GLX G5 از نمایندگی های مربوطه در سطح شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه ایلام، ایران

2 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ارتباطات دهان به دهان مشتریان بر خرید گوشی تولید داخلی (GLX G5) است. روش: این پژوهش در شهر اصفهان و در مورد گوشی GLX G5 انجام شده است. جامعه­ی آماری پژوهش، متقاضیان (خرید گوشی) در شهر اصفهان است و روش نمونه­گیری خوشه­ای بوده است. با توجه به نامتناهی بودن تعداد نمونه، این تعداد با استفاده از جدول کرجسی- مورگان بالغ بر 720 نفر می ­باشد. پایایی پرسش­نامه­های ارتباطات دهان ­به ­دهان و تمایل­ خریدگوشیGLX G5، توسط آزمون آلفای­ کرون­باخ مورد ارزیابی و میزان آن به ترتیب برابر با 866/0 و 834/0 می­ باشد که میزان آن قابل قبول و بسیار خوب است. یافته­ها: در این راستا 5 فرضیه (ارتباطات دهان به دهان به عنوان منبع اصلی– متخصص بودن منبع اطلاعات– مشابهت خود با منبع اطلاعات- رسیک کارکردی– ریسک روان شناختی) به وجود آمد، که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که ارتباطات دهان به دهان مشتریان یکی از منابع اصلی و تاثیرگذار در تامین اطلاعات برای متقاضیان خرید گوشی می ­باشد .همچنین، استنباط از تخصص منبع اطلاعات و شباهت او با گیرنده اطلاعات، میزان تاثیر این اطلاعات را تحت الشعاع قرار می دهد. در این تاثیر ریسک کارکردی محصول، اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی، اهمیت تشابه منبع با گیرنده پیام را تعدیل می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Relationship of Mouth Communication on Buying Handsets Domestic Production (Case Study GLX G5 Phone Buyers in Isfahan City for the Relevant Agencies)

نویسندگان [English]

  • E. Namdar Joyami 1
  • M. Taban 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between communication, word of mouth customers to purchase local phone is (GLX G5). Methods: The study was conducted in Isfahan and the GLX G5 phone. Statistical population, buyer applicants (Buy HTC) is a city and a cluster sampling method was. Given an infinite number of samples, the number of farmers using the table - Morgan totaled 720 people. (Crohn's alpha values ​​Bach, the whole relationship (r) is equal to is0/927). Results: In this context, five hypotheses (word of mouth communication as a primary source - an expert source of information - the similarity with the source of information - Risk used - Psychological Risk) came into existence, all of which were verified hypotheses. Conclusions: Results indicate that word of mouth communication and relationship with customers is one of the main sources for providing information to applicants is to buy the phone. Moreover, the implications of source expertise and information he received similar information, the relationship of this information eclipse occurs. The risks related to product functionality, specialty and psychological risk, the similarity of the source with the receiver of the message are modified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • word of mouth communication
  • expertise
  • similarity
  • psychological risk
  • operational risk