دوره و شماره: دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 1-140 
رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند

صفحه 101-117

مهدی دهقانی سلطانی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان اله پور اشرف؛ کورش سایه میری؛ الهه قهری شیرین آبادی